Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
 • Simple Item 2
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3

Шановні студенти!

Заняття групи Фм19(4,10д)   з дисципліни "Українська мова як іноземна" відбуваються щовівторка о 12:50 на платформах pharmel.kharkiv.edu та ZOOM.

викладач - доц. Тимченко А.О. 

за таким розкладом:
ідентифікатор: 7132912569
пароль: 9trXGk
14:20 - 14:35 - перерва
14:35 - 15:35 - виконання завдань у ДК "Українська мова для іноземних студентів з українською мовою навчання" на платформі pharmel
15:35 - 15:50 - перерва
15:50 - 16:25 - заняття в Zoom, перевірка виконаних завдань, контроль засвоєння матеріалу;

Заняття групи Фм19(4,10д)   з дисципліни "Українська мова а професіфйним спрямуванням" відбуваються щосереди о 12:50 на платформах pharmel.kharkiv.edu та ZOOM (викладач - доц. Лисенко Н.О. ZOOM: посилання https://us04web.zoom.us/j/459887061, ідентифікатор конференції: 459 887 061) за таким розкладом:

12:50 - 13:30 - заняття в Zoom;

13.30 -13.40 - перерва;

13.40 - 14.20 - робота  на сайті pharmel під керівництвом викладача.

ПАРОЛЬ: 5555

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА

Під час карантину ви повинні опрацювати такі теми:

Тема 5.

Дієприслівник і дієприкметник як особливі форми дієслова. 
Завдання 5.

Вправа 1. Від запропонованих речень утворіть словосполучення з дієприкметниками.

 Вірш, який написали =

 Формула, яку вивчили =

 Квіти, що полили =

 Дерево, яке посадили = (NB! Чергування д // дж)

 Пальта та костюми, які шили =

 Креслення, яке стерли =

 Задача, яку розв'язали =

Вправа 2. Утворіть пасивні дієприкметники від поданих дієслів.

Писати, малювати, читати, шити, робити.

Вправа 3. Утворіть дієприслівники доконаного або недоконаного виду від поданих дієслів. Складіть із ними речення. Зустріти, малювати, посміхнутися, читати, йти, працювати, написати.

Тема 6. Прислівник як частина мови. Правопис прислівників. Ступені порівняння

Презентация 6.

Завдання 6.

Вправа 1. Вставте потрібний прислівник.

Слова для довідки (слова можуть повторюватися): добре, учора, повільно, цікаво, чудово, щоранку, швидко, зазвичай, гарно, восени, лагідно, весело, ніколи, відмінно, багато, швидко, обережно, завтра, раніше, увечері, улітку.

А) Хлопець біжить _________. 2. Дідусь іде ___________. 3. Викладач розповідає ___________. 4. Пташка співає _________. 5. Матуся говорить ___________. 6. Студент відповідає _________. 7. Я __________ зрозумів цю тему. 8. Дівчатам __________, вони танцюють.

Б) 1. У досвідченого лікаря ______________ пацієнтів. 2. Гарний водій їде не тільки _____________, а ____________. 3. Економіст повинен __________ знати математику. 4. Я все __________ розумію.  5.  Т.Г. Шевченко – _________ відомий український поет.

В) 1. ______ я складав залік з алгебри. 2. ________ я граю у шахи. 3. Я _______ не читав цієї книжки. 4. Я подивлюсь цей фільм _________. 5. _________ я люблю плавати в річці. 6. ________ я піду до історичного музею. 7. ______ я обов’язково поїду до Франції. 8. ______ мої батьки жили у селі. 9._______ я займаюся спортом.

 Вправа 2. Вставте потрібний прислівник.

Дерево росте __________ від будинку. 2. Сідай _________ мене. 3. Після лікарні треба повернути ______. 4. Стадіон розташований ________ гуртожитку. 5. Скільки залишилось до річки,  _______? Ні, ______. 6. Підніміть очі _________, ви побачите гарний малюнок.  

 Вправа 3. У поданих словосполученнях визначте розряд кожного прислівника та введіть відповідь у текстове поле: 1 - способу дії, 2 - місця, 3 - часу, 4 - причини, 5 - мети, 6 - умови.

надто поспішав, зійшли вниз, сьогодні побачиш, стукнув зозла, виставляти напоказ, зустрілись випадково, осторонь стояв, не зрозумів спросоння, тихо сидів, біжить наперекір, навмання ішов, тому й люблю, скоро закінчу, тепер бачу, закономірно змінений, недостатньо активний, рано-вранці, зробив навмисно, близько підійшов.

Тема 7. Службові частини мови: прийменник, частка, сполучник, вигук.

Презентація 7. 

Завдання 7.

Вправа 1. Поставте слова у правильну послідовність та у правильні форми. 1. Іти, до, наш, університет, гарний, я. 2. Багато, працювати, в, фармацевти, аптека. 3. . З, корисно, батьками, радитися.

Вправа 2. Вставте на місці пропуску потрібні за змістом сполучники з довідки. 1. Щире слово, добре діло душу ____ серце обігріло. 2. Не брудни криниці, _____ схочеш водиці. 3. Кожна робота легка, _____ її охоче робиш. 4. _____ більше дров, _____ більший вогонь.

ДОВІДКА: коли, й, бо, що…то.

Тема 8. Узагальнення вивченого матеріалу. Контроль змістового модуля 3.

Складіть тест ЗМ 3 на  сайті www.pharmel.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Під час карантину ви повинні опрацювати такі теми:

Тема 5. Вираження специфіки дії та стану дії. Вираження просторових відношень. Лексика «виникнення-поява-постання-генезис-походження». Робота з текстом із генетики

Завдання 5.

Завдання 1. Прочитайте текст. Поясніть значення виділених слів (усно).

Генетика (від грец. geneticos — походження) — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Поява  генетики як науки пов’язана з іменами Г. Менделя та В. Бетсона, останнім і було запропоновано термін «генетика» у 1906 р.

Велике значення для сільського господарства, медицини, ветеринарії, спорту, криміналістики, фармацевтики має виникнення таких вже відомих вам розділів, як селекційна, медична, радіаційна, популяційна, молекулярна генетика. Окрім названих розділів виникли й розвиваються епігенетика, екогенетика, фармакогенетика, психогенетика та ін.

Зміни активності генів, за яких структура ДНК залишається незмінною, досліджуються  епігенетикою. Найкращою ілюстрацією значення цього розділу генетики є роль епігенетичних механізмів у процесах індивідуального  розвитку, коли з клітин бластули з однаковим генотипом виникають різні спеціалізовані  клітини.

Сучасна людина живе у середовищі, що швидко змінюється. У ньому виникає багато нових чинників для генотипів людей. Реакції генотипів на зміни умов середовища існування досліджуються  екогенетикою. Окремим її розділом є фармакогенетика, що вивчає значення спадковості у формуванні індивідуальних реакцій організму на лікарські препарати, що можуть проявлятися у вигляді підвищеної чутливості, толерантності щодо впливу або незвичної, часом парадоксальної відповіді.

Психогенетика, або генетика поведінки (англ. behavioural genetics), вивчає роль генетичних чинників у визначенні особливостей поведінки. Нині вже є загальновідомим фактом, що зовнішність, риси характеру та особливості поведінки людини багато в чому визначаються спадковими чинниками. Однак нові наукові дослідження засвідчують, що роль генів у формуванні поведінки організмів є ще більш значною. Так, вчені виявили докази існування генів, що визначають  появу  таких рис, як сором'язливість, схильність до щастя, здатність переносити стрес, захоплення подорожами чи схильність до лінощів тощо.

З досліджень спадкових основ груп крові тварин і людини, чутливості різних видів організмів та окремих особин до дії токсинів і сприйнятливості до інфекцій постала імуногенетика. Нині її досягнення застосовуються ученими  в трансплантології, біотехнології, селекції та ін.

Отже, досягнення сучасної генетики є основою багатьох досліджень й досягнень у таких галузях діяльності людини, як медицина, екологія, психологія, біотехнологія, промисловість тощо.

Завдання 2. Випишіть з тексту дієслова, визначте стан дієслів.

Завдання 3. Визначте відмінок підкреслених іменників.

Завдання 4. Допишіть речення, зазначаючи усі можливі варіанти:

 1. Під час дослідження ____________ проблема.
 2. Дослідників ____________ питання.
 3. На ___________таких проблем ніхто не очікував.
 4. _______ цієї гіпотези можна пояснити так:….
 5. У пренатальному періоді плод проходить усі се стадії ______________.
  (Довідка: поява, з’явитися,  виникнення, виникнути, постати,  постання,  походження,  генезис)

Тема 6. Вживання видів дієслова при вираженні звичайності, повторюваності дії. Дієслово «дати» з префіксами. Синтаксис: вживання прикметників у функції предиката. Робота з текстом ботанічного напряму.

Завдання 6.

Анатомічна будова листка

Листок має ті ж системи первинних тканин, що й стебло, але відрізняється їх відносним розподілом, пов’язаним із обмеженим наростанням листка і його головними функціями. Вважається, що провідна система листка є продовженням тканин стебла. Пучки, що проходять від стебла в листки, називають листковими слідами. Індивідуальні особливості розміщення і складу тканин залежать від систематичного положення й екологічних умов. З метою мікроскопічної діагностики листка аналізують будову його листкової пластинки, черешка чи піхви. Анатомія черешка схожа з анатомією стебла, але більш різноманітна за характером розміщення провідних тканин: окремими пучками, кільцем, суцільною чи перерваною з адаксіальної сторони дугою, утвореною кількома або багатьма провідними пучками. Часто спостерігаються додаткові пучки в середині або поза основною провідною системою. Вони розкидані безладно й утворюють дуги. Усі провідні пучки пов’язані між собою, а їх кількість і характер розміщення на різних рівнях черешка варіюють. Окремі пучки та їх комплекси може оточувати ендодерма. Залежно від виду, віку листка, ярусності, умов середовища черешок містить не тільки коленхіму і склеренхіму, а й опорні клітини, ідіобласти, кристали оксалату кальцію, цистоліти тощо. Анатомічна будова листкової пластинки така, що забезпечує фотосинтез, дихання, транспірацію. Покрита епідермою, містить асиміляційну паренхіму, або хлоренхіму, яка складає м’якоть листка — мезофіл. У товщі мезофілу розміщені опорні склереїди, тяжі склеренхімних волокон, кристалоносні ідіобласти, секреторні структури. Мезофіл пронизаний мережею жилок, що складаються з одного або кількох щільно зв’язаних колатеральних провідних пучків, у яких флоема звернена до нижньої сторони листка, а ксилема — до верхньої.

 1. Прочитайте текст. Дайте відповіді на поставлені запитання.

1). Чим тканина листка відрізняється від тканини стебла?

2). Що таке листкові сліди?

3). Охарактеризуйте анатомію черешка.

4). Які функції забезпечує листкова пластинка?

5). Яка будова мезофілу?

 1. Знайдіть у реченнях, вибраних із тексту, граматичну основу. Визначте різновид присудка. Чим виражена іменна частина складеного присудка?

1). Анатомія черешка схожа з анатомією стебла, але більш різноманітна за характером розміщення провідних тканин. 2). Мезофіл пронизаний мережею жилок. 3). Окремі пучки та їх комплекси може оточувати ендодерма. 4). Усі провідні пучки пов’язані між собою. 5). Анатомічна будова листкової пластинки така, що забезпечує фотосинтез, дихання, транспірацію.

 1. Подані в дужках прикметники введіть у речення, поставивши їх у потрібну граматичну форму; визначте їх синтаксичну роль.

1). Багато настоянок характеризуються … смаком. Настоянка календули дуже … і використовується як протимікробний засіб. (Гіркий) 2). Мазь належить до … лікарських форм. Лініменти й креми … за формою. (М’який). 3). Вітаміни … для організму людини, коли вони містяться у свіжих фруктах. Задля збереження здоров’я треба вживати лише … їжу. (Корисний). 4). День був … і безвітряний. Одного … дня ми поїхали купатися на річку. (Сонячний). 5). Мама порекомендувала мені дуже … книгу. Книга була … (Цікавий). 6). Ми обговорювали на занятті … тему. Тема «Вид дієслова» … для нашого розуміння. (Складний).

Тема 7. Характеристика предмета за приналежністю. Утворення форм простого майбутнього часу дієслів типу «почати», «взяти». Лексика «галузь-сфераобласть». Робота з текстом із органічної хімії.

Фізичні властивості органічних сполук

Для всіх органічних сполук досліджують їхні кількісні та якісні властивості. До кількісних характеристик належать температура плавлення, температура кипіння та показник заломлення. До якісних характеристик належать запах, консистенція, розчинність і колір.

На відміну від неорганічних сполук, органічні сполуки зазвичай плавляться, багато з них киплять. Раніше температури плавлення й кипіння були ключовими показниками при визначенні речовини та її чистоти. Температури плавлення й кипіння також корелюють із полярністю молекул, їхньою молекулярною масою. Деякі органічні сполуки, особливо симетричні, здатні сублімувати, тобто випаровуватись із твердого стану, без переходу в рідкий. Органічні сполуки не є дуже стійкими при температурах вище 300 °C, хоча існують деякі винятки.

Нейтральні органічні сполуки в основному є гідрофобними, тобто вони краще розчиняються в органічних розчинниках, ніж у воді. До винятків належать органічні сполуки, які здатні іонізуватись, а також низькомолекулярні спирти, аміни та карбоксильні кислоти, які здатні зв'язуватись водневими зв'язками. Органічні сполуки краще розчиняються в органічних розчинниках. Такі розчинники можуть бути як чистою речовиною (наприклад, діетиловий ефір або етиловий спирт), так і сумішшю (наприклад, петролейний ефір). Розчинність  залежить від типу розчинника, його полярності та наявних функціональних груп.

Різноманітні спеціалізовані властивості молекулярних кристалів та органічних полімерів зі спряженою π-системою можуть визначатись залежно від застосування цих речовин. Наприклад, визначаються такі термомеханічні та електромеханічні властивості, як п'єзоелектричність, електропровідність та електрооптичні властивості.

 1. Прочитайте текст. Дайте відповіді на поставлені запитання.

1). Назвіть кількісні характеристики органічних сполук.

2). Які ви знаєте якісні властивості органічних сполук?

3). За яких умов органічні сполуки втрачають стійкість?

4). У чому виявляється гідрофобність  нейтральних органічних сполук?

5). Що для органічних сполук може стати розчинником?

 1. Випишіть із тексту вирази, до складу яких входять займенники. Поставте їх у початкову форму та визначте розряд займенника.

Наприклад: Для всіх сполук – всі сполуки (означальний).

 1. Складіть і запишіть речення, увівши до їх складу присвійні займенники в запропонованій формі.

Моїми, наших, його, у її, твоїм, без мого, ваші, у твоїх.

 1. Доповніть речення присвійними займенниками, що співвідносяться з наведеними в дужках особовими.

1). Я давно не бачився з … друзями (я). 2). Для підготовки до заняття я скористаюся … підручником (ти). 3). У … батьків є власна невелика аптека (вона). 4). … проблеми здавалися в цю хвилину найважливішими (він). 5). … бажання мають збігатися з … можливостями (ми). 6). … відпустка минула чудово (вони). 7). Я хочу познайомитися з … друзями (ви).

Тема 8. Граматика: деякі способи вираження суб’єкта (іменник, займенник, числівник), специфіка вираження присудка в таких конструкціях. Вираження можливості/неможливості/дозволу/заборони реалізації дії. Робота з текстом хімічного напряму.

Вплив хімічної промисловості на довкілля

Бурхливий розвиток промисловості, у тому числі хімічної, створив серйозну проблему: необхідність зменшити її негативний вплив на довкілля.

Цей вплив проявляється в глобальних масштабах. Середовище заселення людини забруднюється шкідливими відходами виробництва, виділяється надлишкова енергія, виснажуються природні ресурси. Негативними наслідками цих процесів є забруднення води і атмосфери, зміна клімату в окремих регіонах Землі, зменшення площ орних земель (через забруднення, ерозії, утворення пустель), вимирання багатьох видів тварин і рослин, погіршення здоров’я людей.

Наука, що вивчає взаємовідносини людства з навколишнім середовищем, одержала назву екологія. Екологія тісно пов’язана з хімією. З одного боку, хімічний вплив на довкілля завдає йому значної шкоди, але з іншого боку, запобігти деградації природи можна шляхом використання хімічних методів.

Хімія і хімічна промисловість є одним з істотних джерел забруднення довкілля. Іншими найнесприятливішими стосовно екологічного стану виробництвами є чорна і кольорова металургія, автомобільний транспорт й енергетика (головним чином, теплові станції).

Які основні джерела забруднення середовища заселення людини? Насамперед слід зазначити, що вони можуть бути газуватими, рідкими і твердими. Газуваті відходи виробництва утворюються під час згоряння палива, виплавки металів та інших процесів. Значні викиди шкідливих газів від автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Газуваті відходи містять оксид карбону(ІV) СО2, оксид карбону(ІІ) СО, оксид сульфуру(ІV) SO2, оксиди нітрогену та інші шкідливі речовини. До складу газових викидів може входити пил, що містить карбон у вигляді сажі, та інші компоненти. Під час спалювання палива викорисовується кисень з атмосфери, що також несприятливо діє на людей, особливо у тих місцевостях, де обмаль рослин, що виробляють кисень.

 1. Складіть усну розповідь за таким планом:

1). Вплив хімічної промисловості на довкілля.

2). Негативні наслідки бурхливого розвитку хімічної промисловості.

3). Вплив на екологію різних галузей промисловості.

4). Основні джерела забруднення середовища.

5). Газуваті відходи виробництва.

 1. Перепишіть другий абзац тексту. Підкресліть у реченнях граматичну основу. Охарактеризуйте різновиди підмета і присудка.
 2. Складіть по два речення, у яких функцію об’єкта виконує:

а) іменник;

б) займенник;

в) числівник.

Тема 9.Вираження тотожності предметів (явищ). Рід іменників на м’який приголосний. Дієслова руху з префіксами під-, від-, до-. Конструкції з ключовим словом «виконати». Контроль змістового модуля 3.

Складіть тест ЗМ 3 на сайті www.pharmel.

 • Всесвітній день вишиванки-2020

  Всесвітній день вишиванки-2020

  Із Днем вишиванки!Кафедра українознавства та латинської мови вітає зі святом любові, пам'яті й гордості за свою Україну!Дивно, як у невибагливих Детальніше
 • Засідання секції

  Засідання секції "Філологія", 1 тур

  4 березня 2020 р. на кафедрі українознавства та латинської мови був проведений І кафедральний тур XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів Детальніше
 • Симфонія душі

  Симфонія душі

  З метою підтримки поетичної творчості авторів-аматорів Обласний комітет Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я провів обласний галузевий поетичний конкурс Детальніше
 • День рідної мови

  День рідної мови

  21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року Детальніше
 • День Героїв Небесної Сотні-2020

  День Героїв Небесної Сотні-2020

  20 лютого 2020 року до Дня Героїв Небесної Сотні — пам'ятного дня, коли  вшановується подвиг учасників Революції гідності, проведено бесіду "Герої Детальніше
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34