Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Історія України

Шановні студенти!

Нижче подана інформація щодо вивчення дисципліни «Історія України» за таким планом: 1. Перелік спеціальностей. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 3. Навчальний план курсу. 4. Тематичний план лекції. 5. Тематичний план практичних занять. 6. Перелік питань для підсумкового модульного контролю.

7. Приклад аудиторної контрольної роботи

У списку питань для підсумкового модульного контролю червоним кольором зазнічені ті питання для самостійного опрацювання, які увійдуть до завдань аудиторної роботи.

1. Перелік спеціальностей:

 • Спеціальність “Економіка підприємства” та “Маркетинг” (4.4)
 • Спеціальність “Менеджмент організацій” (4.4)
 • Спеціальність “Біотехнологія” (4.4)
 • Спеціальність «Фармація» (5.5)

Спеціальність “Технологія фармацевтичних препаратів”

 • 7.12020102 «Клінічна фармація» (5.5)
 • 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»  (5.5)

3. Навчальний план курсу

 

спеціал. семестр екзамен/залік

заг. к-ть

год/кред.

лекція прак./сем зан. сам. роб.
Ф 4.5 ІІ оцінка 108/3 6 6 96

 

4. Навчальна програма дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

№ з.п.

ТЕМА

К-ть год
1. Київська Русь. Роздроблення Русі. Україна під владою Литви і Польщі. Виникнення козацтва. Визвольна війна українського народу. Українські землі у ХVІІІ ст. 2
2. Українські землі у ХІХ ст. Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). 2
3. УРСР у 20–80 рр. ХХ ст. Україна в умовах незалежності. 2
  РАЗОМ 6

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

с.з.

Тема

Кільк.

годин

1. Українські землі у ІХ – ХVІІІ ст.ст. 2
2. Українські землі у ХІХ – на поч. ХХІ ст.ст. 2
3. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1. 2
  Разом 6

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Джерела вивчення та історіографія історії України.
 2. Походження слов’ян: проблема прабатьківщини. Східні слов’яни в VI–IX ст.ст.
 3. Утворення Київської Русі. Теорія походження Давньоруської держави.
 4. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій та соціальна структура населення.
 5. Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства та його значення.
 6. Культура Київської Русі IX–XII ст.ст.
 7. Причини роздробленості Київської Русі та її наслідки.
 8. Руські землі в період феодальної роздробленості. Князівства південно-західної Русі.
 9. Галицько-Волинське князівство, його роль і значення в історії українського народу.
 10. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Південно-західні землі під ярмом Золотої Орди.
 11. Українські землі в складі Великого Литовського князівства.
 12. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.).
 13. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
 14. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 15. Українська культура в др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 16. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. (Хмельниччина).
 17. Ліквідація польського режиму і формування української козацької держави в період Визвольної війни.
 18. Зовнішня політика Української козацької держави часів Визвольної війни. Переяславська угода та «Березневі статті», їх значення та оцінка в історіографії.
 19. Історичний портрет гетьмана Б. Хмельницького.
 20. Культура України XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 21. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні після закінчення Визвольної війни.
 22. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський. Ю. Хмельницький.
 23. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна: причини, сутність, наслідки.
 24. Українська козацька держава (Гетьманщина) у другій половині XVIІ – на початку XVIIІ ст.ст.
 25. Україна в часи Північної війни. І. Мазепа. Обмеження автономії України. Діяльність І Малоросійської колегії.
 26. Історичний портрет гетьмана І. Мазепи.
 27. Мазепинці. Конституція П. Орлика.
 28. Тимчасове відновлення Гетьманщини в середині XVIIІ ст. Гетьман К. Розумовський.
 29. Ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини. Остаточна втрата Україною автономії. Діяльність ІІ Малоросійської колегії.
 30. Становище Правобережної України у складі Польської держави в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 31. Народні рухи на Правобережжі та Закарпатті в XVIIІ ст. Гайдамаки та опришки. Коліївщина.
 32. Поділи Польщі. Приєднання Правобережної України до українських земель у складі Російської імперії.
 33. Визволення та заселення Північного Причорномор’я.
 34. Слобідська Україна в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 35. Розвиток культури в Україні в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 36. Політичне становище українських земель у складі Російської імперії в пер. пол. ХІХ ст.ст.
 37. Соціально-політичні рухи в Україні в першій половині ХІХ ст. Зародження національного руху.
 38. Культурне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.
 39. Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки.
 40. Промисловий переворот та особливості економічного розвитку України в др. пол. ХІХ ст.
 41. Національний та суспільно-політичні рухи в Україні в другій половині ХІХ ст.
 42. Утворення та діяльність українських та загальноросійських політичних партій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
 43. Культура України др. пол. ХІХ ст.
 44. Назрівання революційної кризи на початку ХХ ст. Посилення визвольного руху.
 45. Російська революція 1905–1907 рр. та її вплив на активізацію національно-визвольного руху в Україні. Розвиток революційних подій в Україні
 46. Політична реакція в Україні після поразки революції 1905–1907 рр. Посилення національного гноблення.
 47. Столипінська аграрна реформа в Україні. Масове переселення українських селян на схід.
 48. Україна в роки Першої світової війни.
 49. Лютнева буржуазно-демократична революція в Петрограді та розвиток політичних подій в Україні.
 50. Утворення Центральної Ради та її діяльність у березні-жовтні 1917 р.
 51. Жовтневе збройне повстання в Петрограді та реакція на нього Центральної Ради. ІІІ та IV Універсали Центральної Ради.
 52. Політичне становище в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. Брестський мир та його наслідки.
 53. Проголошення радянської влади в Україні. Боротьба між Центральною Радою та більшовицькими Радами за владу в Україні.
 54. Україна в умовах німецької окупації. Гетьманщина, її внутрішня та зовнішня політика.
 55. Режим Директорії. Відновлення Української Народної Республіки.
 56. Західна Україна в 1918–1919 рр. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її об’єднання з УНР.
 57. Радянський режим в Україні під час громадянської війни. Політика «воєнного комунізму», її сутність та наслідки.
 58. Роль і місце повстанського руху в громадянській війні. Протиборство політичних сил в Україні у 1919–1920 рр.
 59. Причини поразки, наслідки та основні уроки української національної революції 1917–1920 рр.
 60. Політичне становище України на початку 20-х рр. Утворення СРСР.
 61. Політика «українізації» 20–30-х рр. ХХ ст.: її сутність та наслідки.
 62. Українське національне відродження 20-х рр. ХХ ст.
 63. Соціально-економічне становище України на початку 20-х рр. Нова економічна політика (НЕП) та її здійснення в Україні.
 64. Особливості індустріалізації народного господарства в Україні та її основні наслідки.
 65. Здійснення масової колективізації в Україні та її основні наслідки.
 66. Україна в 20–30-х рр.: соціально-економічне та політичне становище.
 67. Голод в Україні 1932–1933 рр.: причини та наслідки.
 68. Причини становлення та характерні риси тоталітарного режиму в СРСР. Політичні процеси і репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст.
 69. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в міжвоєнний період.
 70. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.
 71. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР: позитивні та негативні наслідки.
 72. Початок Другої світової війни. Возз’єднання українських земель у 1939–1940 рр.
 73. Причини, початок, характер Великої Вітчизняної війни. Військові дії на території України. Причини поразки радянських військ у 1941–1942 рр.
 74. Україна під гнітом гітлерівської Німеччини. Всенародна боротьба з окупантами.
 75. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.
 76. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини.
 77. Включення УРСР у світову політику після Другої світової війни. Завершення об’єднання українських земель у складі Радянської України.
 78. Труднощі післявоєнної відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр.
 79. Хрущовська «відлига» та її наслідки для України. Критика культу особи Сталіна і початок реабілітації жертв сталінських репресій.
 80. Соціально-економічні реформи др. пол. 50-х – пер. пол. 60-х рр. в СРСР, їх сутність і наслідки для України.
 81. Духовне життя і розвиток культури в Україні у 50-х – 60-х рр. ХХ ст.
 82. Дисидентський рух в Україні.
 83. Соціально-економічний розвиток України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 84. Соціально-політичне життя України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 85. Перебудова в СРСР, її сутність і наслідки для України.
 86. Політична боротьба в Україні в другій половині 80-х рр. Декларація про державний суверенітет та її значення.
 87. Розпад СРСР та проголошення державної незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.
 88. Економіка сучасної України: проблеми і перспективи.
 89. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні на сучасному етапі.
 90. Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі, її інтеграція в Європейські структури

7. Приклад аудиторної контрольної роботи

Шановні студенти! Аудиторна контрольна робота призначена для проведення поточного контролю знань. Вона охоплює 40 контрольних тестових завдань, які відповідають матеріалу базового підручника (Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003) та іншим матеріалам, які викладені на сайті дистанційного навчання НФаУ. Тестові завдання побудовані за рівнями: із вибором однієї правильної відповіді, із вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовності та ін.

Тестування здійснюється в письмовій формі. Під час виконання аудиторної контрольної роботи студентам дозволяється користуватися навчальним посібником та іншими друкованими матеріалами, що укладені викладачами кафедри. Забороняється використовувати електронні прилади (Інтернет, планшети, електронні книги та ін.). Титульний аркуш повинен бути акуратно оформлений, відповіді на завдання чітко позначені відповідною позначкою. Якщо робота виконана незадовільно або неакуратно, студент повинен її переробити.

Аудиторна контрольна робота включає 40 тестів. Мінімальна кількість правильних відповідей становить 20 тестів. Тести, які включають питання на встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності або мають дві і більше правильних відповідей, оцінюються у 3 бали (10×3=30), інші тести оцінюються в 1 бал (30×1=30). Без позитивної оцінки за аудиторну контрольну роботу студент не може бути допущений до модульного контролю.

Викладачі кафедри сподіваються, що під час підготовки до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю студенти звертатимуться до вивчення історичних джерел, монографій, навчальних посібників, а запропоновані тести допоможуть об’єктивно оцінити рівень знань із курсу «Історія України».

 

Приклад аудиторної контрольної роботи для студентів

заочної форми навчання

 Тема 1. Східні слов’яни. Київська Русь

1.            (1 б.) Існування трипільської культури припадаєна:

а) ІІІ–ІІ тис. до н.е.;                                           в) Х–ІХ ст. до н.е.;

б) ІІ–І тис. до н.е.;                                             г) IV–III тис. до н.е.

2.            (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності:

4) сармати;            5) готи;                         6) гуни;1) трипільці.

3) скіфи;                2) кіммерійці;              7) слов’яни;

 1. (3 б.) Укажіть грецькі міста-колонії, які були розташовані на території Північного Причорномор’я:

а) Ольвія;в) Феодосія;                  д) Мілет;             ж) Фіви;

б) Херсонес;г) Пантікапей;е) Коринф;         з) Ефес.

4.            (1 б.) Слов’янське походження мають:

а) кіммерійці, скіфи, сармати;                        в) волиняни, поляни, сіверяни;

б) гуни, готи;                                                      г) трипільці.

5.            (1 б.) Київ виник на землях:

а) сіверян;            б) деревлян;               в) полян;              г) волинян.

6.            (1 б.) Місце розташування якого східнослов’янського «надсоюзу» викликає у вчених суперечки:

а) Артавія;                               б) Славія;                                в) Куявія.

7.            (1 б.) Варяги були вихідцями з:

а) Візантії;           б) Скандинавії;          в) Східної Азії;       г) Болгарії.

8.            (3 б.) Засновником норманської теорії походження держави у східних слов’ян був:

а) Г. Міллер;        б) М. Ломоносов;       в) З. Байєр;            г) М. Грушевський.

9.            (1 б.) Визначте дату виникнення Київської Русі:

а) 860 р.;              б) 882 р.;                    в) 988 р.;                   г) 862 р.

10.       (1 б.) За формою правління Київська Русь була:

а) боярська олігархія;                          в) парламентська монархія;

б) боярська республіка;                       г) монархія.

11.       (1 б.) Основною причиною військових походів Русі на Візантію було:

а) бажання київських князів підкорити Візантію своїй владі;

б) утворення коаліції в боротьбі проти іновірців;

в) укладання вигідних Києву торговельних угод;

г) самоствердження слов’янської державності на міжнародній арені.

12.       (1 б.) Київська Русь створювалась:

а) шляхом добровільного об’єднання східнослов’янських племінних союзів;

б) шляхом завоювання та насильницького приєднання до Києва.

13.       (1 б.) Ольга прийняла християнство у:

а) 957 р.;                б) 945 р.;                       в) 964 р.;                г) 988 р.

14.       (1 б.) Головним богом у східних слов’ян у дохристиянський період був:

а) Ярило;               б) Сварог;                      в) Велес;               г) Перун.

15.       (1 б.) Київська Русь була охрещена за часів правління князя

                 Володимира Великого____________________________

16.       (1 б.) Прийняття християнства було викликане:

а) релігійними переконаннями князя;

б) політичними мотивами;

в) бажанням Володимира розширити кордони держави.

17.       (3 б.) Впровадження християнства сприяло:

а) послабленню обороноздатності Русі;

б) формуванню та зміцненню нових феодальних відносин;

в) переміщенню центру суспільного життя східних слов’ян із Києва до Константинополя;

г) розвитку й збагаченню слов’янської писемності, літератури, архітектури, мистецтва;

д) зростанню міжнародного авторитету Київської держави.

18.       (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності історичні події:

4) хрещення Русі;

1) перший договір Русі з Візантійською імперією;

2) помста Ольги деревлянам;

3) розгром руськими дружинами Хазарського каганату.

19.       (1 б.) За часів правління Ярослава Мудрого було:

а) побудовано Десятинну церкву;г) написано «Руську правду»;

б) написано «Повчання дітям»;                в) написано «Слово о полку Ігоревім».

20.       (1 б.) Перший письмовий збірник правових норм Київської Русі мав назву:

а) «Земельний кодекс»;                               в) «Руська правда»;

б) «Правова правда»;                                   г) «Правові закони».

 Тема 5. Визвольна війна українського народу середини ХVII ст. Утворення Української держави. Доба Руїни

1.            (1 б.) Початком Національно-визвольної війни вважається:

а) 1654 р.;                    б) 1657 р.;                  в) 1648 р.;             г) 1649 р.

2.            (1 б.) У 1648 р. Б. Хмельницький уклав угоду про військову допомогу з:

а) Кримським ханством;    б) Москвою;    в) Швецією;     г) Туреччиною.

3.            (3 б.) Установіть відповідність:

1) 5‑6 травня 1648 р.;                               2) Битва під Корсунем;

2) 16 травня 1648 р.;                                1) Битва під Жовтими Водами;

3) 11‑13 вересня 1648 р.;                         5) Битва під Берестечком;

4) 5‑6 серпня 1649 р.;                                3) Битва під Пилявцями;

5) 18‑20 червня 1651 р.;                           4) Битва під Зборовом;

6) 22–23 травня 1652 р.;                           6) Битва під Батогом.

4.            (1 б.) Який характер мала Визвольна війна українського народу сер. ХVІІ ст.?

а) антифеодальний, національно-визвольний;          в) релігійний;

б) імперіалістичний;                                                          г) загарбницький.

5.            (3 б.) Поставте події в хронологічному порядку:

6) Переяславська Рада;     5) Білоцерківський договір;    1) облога Львова;

3) Зборівський договір;    2) битва під Зборовом;            4) битва під Берестечком.

6.            (1 б.) Зборівський мирний договір було укладено у:

а) 1649 р.;                  б) 1651 р.;                     в) 1654 р.             г) 1648 р.

7.            (3 б.) Визначте умови Зборівського мирного договору:

а) козацький реєстр налічував 20 тис. осіб;

б) козацька територія охоплювала Київське воєводство;

в) козацька територія охоплювала Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

г) козацький реєстр налічував 40 тис. осіб.

8.            (1 б.) Історичне значення Зборівського миру полягало в тому, що було:

а) встановлено спадковий гетьманат;

б) покладено початок формування української державності;

в) збережено польський адміністративний устрій;

г) налагоджено дипломатичні контакти з Туреччиною і Кримським ханством.

9.            (1 б.) При організації Української гетьманської держави було використано досвід:

а) Московського царства;                                  в) Запорозької Січі;

б) Речі Посполитої;                                            г) європейських держав.

10.       (1 б.) За адміністративним устроєм Гетьманщина поділялася на:

а) воєводства;            б) губернії;              в) коші;                      г) полки.

11.       (1 б.) Військо Б. Хмельницького зазнало катастрофічного розгрому в битві під:

а) Збаражем;              б) Пилявцями;         в) Берестечком;          г) Корсунем.

12.       (1 б.) Наслідком поразки української армії в червні 1651 р. стало укладання:

а) Зборівського миру;                                               в) «Березневих статей»;

б) Білоцерківського миру;г) Жванецького перемир’я.

13.       (1 б.) Яке питання вирішувала Переяславська рада?

а) примирення з поляками;                  в) підданства України;

б) незалежності України;                       г) розширення пільг і привілеїв козацтва.

14.       Позначте назву документа, який регламентував стосунки між Україною і Росією після підписання Переяславського договору у січні 1654 р.:

а) Гадяцька угода;                            в) Зборівська угода;

б) «Березневі статті»;                     г) «Переяславські статті».

15.       (1 б.) В якому році була заснована українська козацька держава Гетьманщина?

а) 1654;                б) 1686;               в) 1553;            г) 1648–1649.

16.       (1 б.) Основні напрямки зовнішньої політики І. Виговського:

а) укладання союзу з Туреччиною;

б) розрив союзу з Москвою та укладання договору з Польщею;

в) розраховував лише на власні сили.

17.       (1 б.) Розкол України на Лівобережну і Правобережну відбувся за гетьманування:

а) І. Виговського;   б) П. Дорошенка;   в) Ю. Хмельницького;   г) П. Тетері.

18.       (3 б.) Визначте основні сусідні країни, які зазіхали на землі України в добу Руїни:

а) Османська імперія;              в) Австрія;                           д) Швеція;

б) Московська держава;г) Річ Посполита;                е) Пруссія.

19.       (3 б.) Визначте українських гетьманів Правобережжя:

а) І. Брюховецький;         в) Д. Многогрішний;         д) П. Тетеря;

б) П. Дорошенко;г) Ю. Хмельницький;          е) І. Самойлович.

20.       (1 б.) Андрусівське перемир’я, укладене між Московським царством та Річчю Посполитою у 1667 р., передбачало:

а) збереження єдності та територіальної цілісності України;

б) надання Війську Запорозькому широкої автономії;

в) поділ України по Дніпру на Ліво- і Правобережну;

г) повернення українських земель під владу польської корони.

Спеціальність «Технологія парф.-косм. засобів», 4.5, з/в

Дисципліна «Історія України»

 Навчальний план курсу

 

спеціал. семестр екзамен/залік

заг. к-ть

год/кред.

лекція прак./сем зан. сам. роб.
Ф 4.5 ІІ оцінка 72/2 6 4 62

 

Навчальна програма дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

№ з.п.

ТЕМА

К-ть год
1. Київська Русь. Роздроблення Русі. Україна під владою Литви і Польщі. Виникнення козацтва. Визвольна війна українського народу. Українські землі у ХVІІІ ст. 2
2. Українські землі у ХІХ ст. Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). 2
3. УРСР у 20–80 рр. ХХ ст. Україна в умовах незалежності. 2
  РАЗОМ 6

 

ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

с.з.

Тема

Кільк.

годин

1. Українські землі у ІХ – на поч. ХХІ ст.ст. 2
2. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1. 2
  Разом 4

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Джерела вивчення та історіографія історії України.
 2. Походження слов’ян: проблема прабатьківщини. Східні слов’яни в VI–IX ст.ст.
 3. Утворення Київської Русі. Теорія походження Давньоруської держави.
 4. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій та соціальна структура населення.
 5. Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства та його значення.
 6. Культура Київської Русі IX–XII ст.ст.
 7. Причини роздробленості Київської Русі та її наслідки.
 8. Руські землі в період феодальної роздробленості. Князівства південно-західної Русі.
 9. Галицько-Волинське князівство, його роль і значення в історії українського народу.
 10. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Південно-західні землі під ярмом Золотої Орди.
 11. Українські землі в складі Великого Литовського князівства.
 12. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.).
 13. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
 14. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 15. Українська культура в др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 16. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. (Хмельниччина).
 17. Ліквідація польського режиму і формування української козацької держави в період Визвольної війни.
 18. Зовнішня політика Української козацької держави часів Визвольної війни. Переяславська угода та «Березневі статті», їх значення та оцінка в історіографії.
 19. Історичний портрет гетьмана Б. Хмельницького.
 20. Культура України XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 21. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні після закінчення Визвольної війни.
 22. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський. Ю. Хмельницький.
 23. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна: причини, сутність, наслідки.
 24. Українська козацька держава (Гетьманщина) у другій половині XVIІ – на початку XVIIІ ст.ст.
 25. Україна в часи Північної війни. І. Мазепа. Обмеження автономії України. Діяльність І Малоросійської колегії.
 26. Історичний портрет гетьмана І. Мазепи.
 27. Мазепинці. Конституція П. Орлика.
 28. Тимчасове відновлення Гетьманщини в середині XVIIІ ст. Гетьман К. Розумовський.
 29. Ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини. Остаточна втрата Україною автономії. Діяльність ІІ Малоросійської колегії.
 30. Становище Правобережної України у складі Польської держави в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 31. Народні рухи на Правобережжі та Закарпатті в XVIIІ ст. Гайдамаки та опришки. Коліївщина.
 32. Поділи Польщі. Приєднання Правобережної України до українських земель у складі Російської імперії.
 33. Визволення та заселення Північного Причорномор’я.
 34. Слобідська Україна в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 35. Розвиток культури в Україні в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 36. Політичне становище українських земель у складі Російської імперії в пер. пол. ХІХ ст.ст.
 37. Соціально-політичні рухи в Україні в першій половині ХІХ ст. Зародження національного руху.
 38. Культурне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.
 39. Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки.
 40. Промисловий переворот та особливості економічного розвитку України в др. пол. ХІХ ст.
 41. Національний та суспільно-політичні рухи в Україні в другій половині ХІХ ст.
 42. Утворення та діяльність українських та загальноросійських політичних партій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
 43. Культура України др. пол. ХІХ ст.
 44. Назрівання революційної кризи на початку ХХ ст. Посилення визвольного руху.
 45. Російська революція 1905–1907 рр. та її вплив на активізацію національно-визвольного руху в Україні. Розвиток революційних подій в Україні
 46. Політична реакція в Україні після поразки революції 1905–1907 рр. Посилення національного гноблення.
 47. Столипінська аграрна реформа в Україні. Масове переселення українських селян на схід.
 48. Україна в роки Першої світової війни.
 49. Лютнева буржуазно-демократична революція в Петрограді та розвиток політичних подій в Україні.
 50. Утворення Центральної Ради та її діяльність у березні-жовтні 1917 р.
 51. Жовтневе збройне повстання в Петрограді та реакція на нього Центральної Ради. ІІІ та IV Універсали Центральної Ради.
 52. Політичне становище в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. Брестський мир та його наслідки.
 53. Проголошення радянської влади в Україні. Боротьба між Центральною Радою та більшовицькими Радами за владу в Україні.
 54. Україна в умовах німецької окупації. Гетьманщина, її внутрішня та зовнішня політика.
 55. Режим Директорії. Відновлення Української Народної Республіки.
 56. Західна Україна в 1918–1919 рр. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її об’єднання з УНР.
 57. Радянський режим в Україні під час громадянської війни. Політика «воєнного комунізму», її сутність та наслідки.
 58. Роль і місце повстанського руху в громадянській війні. Протиборство політичних сил в Україні у 1919–1920 рр.
 59. Причини поразки, наслідки та основні уроки української національної революції 1917–1920 рр.
 60. Політичне становище України на початку 20-х рр. Утворення СРСР.
 61. Політика «українізації» 20–30-х рр. ХХ ст.: її сутність та наслідки.
 62. Українське національне відродження 20-х рр. ХХ ст.
 63. Соціально-економічне становище України на початку 20-х рр. Нова економічна політика (НЕП) та її здійснення в Україні.
 64. Особливості індустріалізації народного господарства в Україні та її основні наслідки.
 65. Здійснення масової колективізації в Україні та її основні наслідки.
 66. Україна в 20–30-х рр.: соціально-економічне та політичне становище.
 67. Голод в Україні 1932–1933 рр.: причини та наслідки.
 68. Причини становлення та характерні риси тоталітарного режиму в СРСР. Політичні процеси і репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст.
 69. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в міжвоєнний період.
 70. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.
 71. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР: позитивні та негативні наслідки.
 72. Початок Другої світової війни. Возз’єднання українських земель у 1939–1940 рр.
 73. Причини, початок, характер Великої Вітчизняної війни. Військові дії на території України. Причини поразки радянських військ у 1941–1942 рр.
 74. Україна під гнітом гітлерівської Німеччини. Всенародна боротьба з окупантами.
 75. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.
 76. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини.
 77. Включення УРСР у світову політику після Другої світової війни. Завершення об’єднання українських земель у складі Радянської України.
 78. Труднощі післявоєнної відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр.
 79. Хрущовська «відлига» та її наслідки для України. Критика культу особи Сталіна і початок реабілітації жертв сталінських репресій.
 80. Соціально-економічні реформи др. пол. 50-х – пер. пол. 60-х рр. в СРСР, їх сутність і наслідки для України.
 81. Духовне життя і розвиток культури в Україні у 50-х – 60-х рр. ХХ ст.
 82. Дисидентський рух в Україні.
 83. Соціально-економічний розвиток України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 84. Соціально-політичне життя України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 85. Перебудова в СРСР, її сутність і наслідки для України.
 86. Політична боротьба в Україні в другій половині 80-х рр. Декларація про державний суверенітет та її значення.
 87. Розпад СРСР та проголошення державної незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.
 88. Економіка сучасної України: проблеми і перспективи.
 89. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні на сучасному етапі.
 90. Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі, її інтеграція в Європейські структури.

7. Приклад аудиторної контрольної роботи

Шановні студенти! Аудиторна контрольна робота призначена для проведення поточного контролю знань. Вона охоплює 40 контрольних тестових завдань, які відповідають матеріалу базового підручника (Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003) та іншим матеріалам, які викладені на сайті дистанційного навчання НФаУ. Тестові завдання побудовані за рівнями: із вибором однієї правильної відповіді, із вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовності та ін.

Тестування здійснюється в письмовій формі. Під час виконання аудиторної контрольної роботи студентам дозволяється користуватися навчальним посібником та іншими друкованими матеріалами, що укладені викладачами кафедри. Забороняється використовувати електронні прилади (Інтернет, планшети, електронні книги та ін.). Титульний аркуш повинен бути акуратно оформлений, відповіді на завдання чітко позначені відповідною позначкою. Якщо робота виконана незадовільно або неакуратно, студент повинен її переробити.

Аудиторна контрольна робота включає 40 тестів. Мінімальна кількість правильних відповідей становить 20 тестів. Тести, які включають питання на встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності або мають дві і більше правильних відповідей, оцінюються у 3 бали (10×3=30), інші тести оцінюються в 1 бал (30×1=30). Без позитивної оцінки за аудиторну контрольну роботу студент не може бути допущений до модульного контролю.

Викладачі кафедри сподіваються, що під час підготовки до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю студенти звертатимуться до вивчення історичних джерел, монографій, навчальних посібників, а запропоновані тести допоможуть об’єктивно оцінити рівень знань із курсу «Історія України».

 

Приклад аудиторної контрольної роботи для студентів

заочної форми навчання

 

Тема 1. Східні слов’яни. Київська Русь

1.            (1 б.) Існування трипільської культури припадаєна:

а) ІІІ–ІІ тис. до н.е.;                                           в) Х–ІХ ст. до н.е.;

б) ІІ–І тис. до н.е.;                                             г) IV–III тис. до н.е.

2.            (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності:

4) сармати;            5) готи;                         6) гуни;1) трипільці.

3) скіфи;                2) кіммерійці;              7) слов’яни;

 1. (3 б.) Укажіть грецькі міста-колонії, які були розташовані на території Північного Причорномор’я:

а) Ольвія;в) Феодосія;                  д) Мілет;             ж) Фіви;

б) Херсонес;г) Пантікапей;е) Коринф;         з) Ефес.

4.            (1 б.) Слов’янське походження мають:

а) кіммерійці, скіфи, сармати;                        в) волиняни, поляни, сіверяни;

б) гуни, готи;                                                      г) трипільці.

5.            (1 б.) Київ виник на землях:

а) сіверян;            б) деревлян;               в) полян;              г) волинян.

6.            (1 б.) Місце розташування якого східнослов’янського «надсоюзу» викликає у вчених суперечки:

а) Артавія;                               б) Славія;                                в) Куявія.

7.            (1 б.) Варяги були вихідцями з:

а) Візантії;           б) Скандинавії;          в) Східної Азії;       г) Болгарії.

8.            (3 б.) Засновником норманської теорії походження держави у східних слов’ян був:

а) Г. Міллер;        б) М. Ломоносов;       в) З. Байєр;            г) М. Грушевський.

9.            (1 б.) Визначте дату виникнення Київської Русі:

а) 860 р.;              б) 882 р.;                    в) 988 р.;                   г) 862 р.

10.       (1 б.) За формою правління Київська Русь була:

а) боярська олігархія;                          в) парламентська монархія;

б) боярська республіка;                       г) монархія.

11.       (1 б.) Основною причиною військових походів Русі на Візантію було:

а) бажання київських князів підкорити Візантію своїй владі;

б) утворення коаліції в боротьбі проти іновірців;

в) укладання вигідних Києву торговельних угод;

г) самоствердження слов’янської державності на міжнародній арені.

12.       (1 б.) Київська Русь створювалась:

а) шляхом добровільного об’єднання східнослов’янських племінних союзів;

б) шляхом завоювання та насильницького приєднання до Києва.

13.       (1 б.) Ольга прийняла християнство у:

а) 957 р.;                б) 945 р.;                       в) 964 р.;                г) 988 р.

14.       (1 б.) Головним богом у східних слов’ян у дохристиянський період був:

а) Ярило;               б) Сварог;                      в) Велес;               г) Перун.

15.       (1 б.) Київська Русь була охрещена за часів правління князя

                 Володимира Великого____________________________

16.       (1 б.) Прийняття християнства було викликане:

а) релігійними переконаннями князя;

б) політичними мотивами;

в) бажанням Володимира розширити кордони держави.

17.       (3 б.) Впровадження християнства сприяло:

а) послабленню обороноздатності Русі;

б) формуванню та зміцненню нових феодальних відносин;

в) переміщенню центру суспільного життя східних слов’ян із Києва до Константинополя;

г) розвитку й збагаченню слов’янської писемності, літератури, архітектури, мистецтва;

д) зростанню міжнародного авторитету Київської держави.

18.       (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності історичні події:

4) хрещення Русі;

1) перший договір Русі з Візантійською імперією;

2) помста Ольги деревлянам;

3) розгром руськими дружинами Хазарського каганату.

19.       (1 б.) За часів правління Ярослава Мудрого було:

а) побудовано Десятинну церкву;г) написано «Руську правду»;

б) написано «Повчання дітям»;                в) написано «Слово о полку Ігоревім».

20.       (1 б.) Перший письмовий збірник правових норм Київської Русі мав назву:

а) «Земельний кодекс»;                               в) «Руська правда»;

б) «Правова правда»;                                   г) «Правові закони».

Тема 5. Визвольна війна українського народу середини ХVII ст. Утворення Української держави. Доба Руїни

 1.            (1 б.) Початком Національно-визвольної війни вважається:

а) 1654 р.;                    б) 1657 р.;                  в) 1648 р.;             г) 1649 р.

2.            (1 б.) У 1648 р. Б. Хмельницький уклав угоду про військову допомогу з:

а) Кримським ханством;    б) Москвою;    в) Швецією;     г) Туреччиною.

3.            (3 б.) Установіть відповідність:

1) 5‑6 травня 1648 р.;                               2) Битва під Корсунем;

2) 16 травня 1648 р.;                                1) Битва під Жовтими Водами;

3) 11‑13 вересня 1648 р.;                         5) Битва під Берестечком;

4) 5‑6 серпня 1649 р.;                                3) Битва під Пилявцями;

5) 18‑20 червня 1651 р.;                           4) Битва під Зборовом;

6) 22–23 травня 1652 р.;                           6) Битва під Батогом.

4.            (1 б.) Який характер мала Визвольна війна українського народу сер. ХVІІ ст.?

а) антифеодальний, національно-визвольний;          в) релігійний;

б) імперіалістичний;                                                          г) загарбницький.

5.            (3 б.) Поставте події в хронологічному порядку:

6) Переяславська Рада;     5) Білоцерківський договір;    1) облога Львова;

3) Зборівський договір;    2) битва під Зборовом;            4) битва під Берестечком.

6.            (1 б.) Зборівський мирний договір було укладено у:

а) 1649 р.;                  б) 1651 р.;                     в) 1654 р.             г) 1648 р.

7.            (3 б.) Визначте умови Зборівського мирного договору:

а) козацький реєстр налічував 20 тис. осіб;

б) козацька територія охоплювала Київське воєводство;

в) козацька територія охоплювала Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

г) козацький реєстр налічував 40 тис. осіб.

8.            (1 б.) Історичне значення Зборівського миру полягало в тому, що було:

а) встановлено спадковий гетьманат;

б) покладено початок формування української державності;

в) збережено польський адміністративний устрій;

г) налагоджено дипломатичні контакти з Туреччиною і Кримським ханством.

9.            (1 б.) При організації Української гетьманської держави було використано досвід:

а) Московського царства;                                  в) Запорозької Січі;

б) Речі Посполитої;                                            г) європейських держав.

10.       (1 б.) За адміністративним устроєм Гетьманщина поділялася на:

а) воєводства;            б) губернії;              в) коші;                      г) полки.

11.       (1 б.) Військо Б. Хмельницького зазнало катастрофічного розгрому в битві під:

а) Збаражем;              б) Пилявцями;         в) Берестечком;          г) Корсунем.

12.       (1 б.) Наслідком поразки української армії в червні 1651 р. стало укладання:

а) Зборівського миру;                                               в) «Березневих статей»;

б) Білоцерківського миру;г) Жванецького перемир’я.

13.       (1 б.) Яке питання вирішувала Переяславська рада?

а) примирення з поляками;                  в) підданства України;

б) незалежності України;                       г) розширення пільг і привілеїв козацтва.

14.       Позначте назву документа, який регламентував стосунки між Україною і Росією після підписання Переяславського договору у січні 1654 р.:

а) Гадяцька угода;                            в) Зборівська угода;

б) «Березневі статті»;                     г) «Переяславські статті».

15.       (1 б.) В якому році була заснована українська козацька держава Гетьманщина?

а) 1654;                б) 1686;               в) 1553;            г) 1648–1649.

16.       (1 б.) Основні напрямки зовнішньої політики І. Виговського:

а) укладання союзу з Туреччиною;

б) розрив союзу з Москвою та укладання договору з Польщею;

в) розраховував лише на власні сили.

17.       (1 б.) Розкол України на Лівобережну і Правобережну відбувся за гетьманування:

а) І. Виговського;   б) П. Дорошенка;   в) Ю. Хмельницького;   г) П. Тетері.

18.       (3 б.) Визначте основні сусідні країни, які зазіхали на землі України в добу Руїни:

а) Османська імперія;              в) Австрія;                           д) Швеція;

б) Московська держава;г) Річ Посполита;                е) Пруссія.

19.       (3 б.) Визначте українських гетьманів Правобережжя:

а) І. Брюховецький;         в) Д. Многогрішний;         д) П. Тетеря;

б) П. Дорошенко;г) Ю. Хмельницький;          е) І. Самойлович.

20.       (1 б.) Андрусівське перемир’я, укладене між Московським царством та Річчю Посполитою у 1667 р., передбачало:

а) збереження єдності та територіальної цілісності України;

б) надання Війську Запорозькому широкої автономії;

в) поділ України по Дніпру на Ліво- і Правобережну;

г) повернення українських земель під владу польської корони.

.    

Спеціальність «Лабораторна діагностика» 3.0

Дисципліна «Історія України»

Навчальний план курсу

 

спеціал. семестр екзамен/залік

заг. к-ть

год/кред.

лекція прак./сем зан. сам. роб.
Ф 5.0 І оцінка 54/1,5 8 24 22

 

Навчальна програма дисципліни

 ТЕМАТИЧНИЙ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

№ з.п.

ТЕМА

К-ть год
1. Київська Русь та її місце в історичній долі Українського народу. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (XII – пер. пол. ХІV ст.ст.). Україна під владою Литви і Польщі. 2
2. Виникнення козацтва. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Українські землі в другій половині ХVІІ–ХІХ ст.ст. 2
3. Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). УРСР в умовах нової економічної політики. Утвердження тоталітарного ладу (1921–1938 рр.). 2
4. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.). УРСР у 50-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. Україна в умовах незалежності. 2
  РАЗОМ 8

ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У 1 МОДУЛІ

с.з.

Тема

Кільк.

годин

1. Київська Русь та її місце в історичній долі Українського народу. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (XII – пер. пол. ХІV ст.ст.). 2
2. Україна під владою Литви і Польщі. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу. 2
3. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна. 2
4. Українські землі у ХVІІІ ст. 2
5. Заліковий модуль 1 2
6. Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст.ст. 2
7. Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). 2
8. УСРР в умовах нової економічної політики. Утвердження тоталітарного ладу (1921–1938 рр.). 2
9. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.). 2
10. Хрущовська «відлига» та її характер в Україні. Україна в другій пол. 60-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. Україна в умовах незалежності. 2
11 Заліковий модуль 2. 2
12. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1. 2
  Разом 24

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Джерела вивчення та історіографія історії України.
 2. Походження слов’ян: проблема прабатьківщини. Східні слов’яни в VI–IX ст.ст.
 3. Утворення Київської Русі. Теорія походження Давньоруської держави.
 4. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій та соціальна структура населення.
 5. Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства та його значення.
 6. Культура Київської Русі IX–XII ст.ст.
 7. Причини роздробленості Київської Русі та її наслідки.
 8. Руські землі в період феодальної роздробленості. Князівства південно-західної Русі.
 9. Галицько-Волинське князівство, його роль і значення в історії українського народу.
 10. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Південно-західні землі під ярмом Золотої Орди.
 11. Українські землі в складі Великого Литовського князівства.
 12. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.).
 13. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
 14. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 15. Українська культура в др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 16. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. (Хмельниччина).
 17. Ліквідація польського режиму і формування української козацької держави в період Визвольної війни.
 18. Зовнішня політика Української козацької держави часів Визвольної війни. Переяславська угода та «Березневі статті», їх значення та оцінка в історіографії.
 19. Історичний портрет гетьмана Б. Хмельницького.
 20. Культура України XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
 21. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні після закінчення Визвольної війни.
 22. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський. Ю. Хмельницький.
 23. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна: причини, сутність, наслідки.
 24. Українська козацька держава (Гетьманщина) у другій половині XVIІ – на початку XVIIІ ст.ст.
 25. Україна в часи Північної війни. І. Мазепа. Обмеження автономії України. Діяльність І Малоросійської колегії.
 26. Історичний портрет гетьмана І. Мазепи.
 27. Мазепинці. Конституція П. Орлика.
 28. Тимчасове відновлення Гетьманщини в середині XVIIІ ст. Гетьман К. Розумовський.
 29. Ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини. Остаточна втрата Україною автономії. Діяльність ІІ Малоросійської колегії.
 30. Становище Правобережної України у складі Польської держави в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 31. Народні рухи на Правобережжі та Закарпатті в XVIIІ ст. Гайдамаки та опришки. Коліївщина.
 32. Поділи Польщі. Приєднання Правобережної України до українських земель у складі Російської імперії.
 33. Визволення та заселення Північного Причорномор’я.
 34. Слобідська Україна в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 35. Розвиток культури в Україні в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
 36. Політичне становище українських земель у складі Російської імперії в пер. пол. ХІХ ст.ст.
 37. Соціально-політичні рухи в Україні в першій половині ХІХ ст. Зародження національного руху.
 38. Культурне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.
 39. Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки.
 40. Промисловий переворот та особливості економічного розвитку України в др. пол. ХІХ ст.
 41. Національний та суспільно-політичні рухи в Україні в другій половині ХІХ ст.
 42. Утворення та діяльність українських та загальноросійських політичних партій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
 43. Культура України др. пол. ХІХ ст.
 44. Назрівання революційної кризи на початку ХХ ст. Посилення визвольного руху.
 45. Російська революція 1905–1907 рр. та її вплив на активізацію національно-визвольного руху в Україні. Розвиток революційних подій в Україні
 46. Політична реакція в Україні після поразки революції 1905–1907 рр. Посилення національного гноблення.
 47. Столипінська аграрна реформа в Україні. Масове переселення українських селян на схід.
 48. Україна в роки Першої світової війни.
 49. Лютнева буржуазно-демократична революція в Петрограді та розвиток політичних подій в Україні.
 50. Утворення Центральної Ради та її діяльність у березні-жовтні 1917 р.
 51. Жовтневе збройне повстання в Петрограді та реакція на нього Центральної Ради. ІІІ та IV Універсали Центральної Ради.
 52. Політичне становище в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. Брестський мир та його наслідки.
 53. Проголошення радянської влади в Україні. Боротьба між Центральною Радою та більшовицькими Радами за владу в Україні.
 54. Україна в умовах німецької окупації. Гетьманщина, її внутрішня та зовнішня політика.
 55. Режим Директорії. Відновлення Української Народної Республіки.
 56. Західна Україна в 1918–1919 рр. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її об’єднання з УНР.
 57. Радянський режим в Україні під час громадянської війни. Політика «воєнного комунізму», її сутність та наслідки.
 58. Роль і місце повстанського руху в громадянській війні. Протиборство політичних сил в Україні у 1919–1920 рр.
 59. Причини поразки, наслідки та основні уроки української національної революції 1917–1920 рр.
 60. Політичне становище України на початку 20-х рр. Утворення СРСР.
 61. Політика «українізації» 20–30-х рр. ХХ ст.: її сутність та наслідки.
 62. Українське національне відродження 20-х рр. ХХ ст.
 63. Соціально-економічне становище України на початку 20-х рр. Нова економічна політика (НЕП) та її здійснення в Україні.
 64. Особливості індустріалізації народного господарства в Україні та її основні наслідки.
 65. Здійснення масової колективізації в Україні та її основні наслідки.
 66. Україна в 20–30-х рр.: соціально-економічне та політичне становище.
 67. Голод в Україні 1932–1933 рр.: причини та наслідки.
 68. Причини становлення та характерні риси тоталітарного режиму в СРСР. Політичні процеси і репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст.
 69. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в міжвоєнний період.
 70. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.
 71. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР: позитивні та негативні наслідки.
 72. Початок Другої світової війни. Возз’єднання українських земель у 1939–1940 рр.
 73. Причини, початок, характер Великої Вітчизняної війни. Військові дії на території України. Причини поразки радянських військ у 1941–1942 рр.
 74. Україна під гнітом гітлерівської Німеччини. Всенародна боротьба з окупантами.
 75. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.
 76. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини.
 77. Включення УРСР у світову політику після Другої світової війни. Завершення об’єднання українських земель у складі Радянської України.
 78. Труднощі післявоєнної відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр.
 79. Хрущовська «відлига» та її наслідки для України. Критика культу особи Сталіна і початок реабілітації жертв сталінських репресій.
 80. Соціально-економічні реформи др. пол. 50-х – пер. пол. 60-х рр. в СРСР, їх сутність і наслідки для України.
 81. Духовне життя і розвиток культури в Україні у 50-х – 60-х рр. ХХ ст.
 82. Дисидентський рух в Україні.
 83. Соціально-економічний розвиток України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 84. Соціально-політичне життя України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
 85. Перебудова в СРСР, її сутність і наслідки для України.
 86. Політична боротьба в Україні в другій половині 80-х рр. Декларація про державний суверенітет та її значення.
 87. Розпад СРСР та проголошення державної незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.
 88. Економіка сучасної України: проблеми і перспективи.
 89. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні на сучасному етапі.
 90. Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі, її інтеграція в Європейські структури.

7. Приклад аудиторної контрольної роботи

Шановні студенти! Аудиторна контрольна робота призначена для проведення поточного контролю знань. Вона охоплює 40 контрольних тестових завдань, які відповідають матеріалу базового підручника (Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003) та іншим матеріалам, які викладені на сайті дистанційного навчання НФаУ. Тестові завдання побудовані за рівнями: із вибором однієї правильної відповіді, із вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовності та ін.

Тестування здійснюється в письмовій формі. Під час виконання аудиторної контрольної роботи студентам дозволяється користуватися навчальним посібником та іншими друкованими матеріалами, що укладені викладачами кафедри. Забороняється використовувати електронні прилади (Інтернет, планшети, електронні книги та ін.). Титульний аркуш повинен бути акуратно оформлений, відповіді на завдання чітко позначені відповідною позначкою. Якщо робота виконана незадовільно або неакуратно, студент повинен її переробити.

Аудиторна контрольна робота включає 40 тестів. Мінімальна кількість правильних відповідей становить 20 тестів. Тести, які включають питання на встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності або мають дві і більше правильних відповідей, оцінюються у 3 бали (10×3=30), інші тести оцінюються в 1 бал (30×1=30). Без позитивної оцінки за аудиторну контрольну роботу студент не може бути допущений до модульного контролю.

Викладачі кафедри сподіваються, що під час підготовки до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю студенти звертатимуться до вивчення історичних джерел, монографій, навчальних посібників, а запропоновані тести допоможуть об’єктивно оцінити рівень знань із курсу «Історія України».

 

Приклад аудиторної контрольної роботи для студентів

заочної форми навчання

Тема 1. Східні слов’яни. Київська Русь

 1.            (1 б.) Існування трипільської культури припадаєна:

а) ІІІ–ІІ тис. до н.е.;                                           в) Х–ІХ ст. до н.е.;

б) ІІ–І тис. до н.е.;                                             г) IV–III тис. до н.е.

2.            (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності:

4) сармати;            5) готи;                         6) гуни;1) трипільці.

3) скіфи;                2) кіммерійці;              7) слов’яни;

 1. (3 б.) Укажіть грецькі міста-колонії, які були розташовані на території Північного Причорномор’я:

а) Ольвія;в) Феодосія;                  д) Мілет;             ж) Фіви;

б) Херсонес;г) Пантікапей;е) Коринф;         з) Ефес.

4.            (1 б.) Слов’янське походження мають:

а) кіммерійці, скіфи, сармати;                        в) волиняни, поляни, сіверяни;

б) гуни, готи;                                                      г) трипільці.

5.            (1 б.) Київ виник на землях:

а) сіверян;            б) деревлян;               в) полян;              г) волинян.

6.            (1 б.) Місце розташування якого східнослов’янського «надсоюзу» викликає у вчених суперечки:

а) Артавія;                               б) Славія;                                в) Куявія.

7.            (1 б.) Варяги були вихідцями з:

а) Візантії;           б) Скандинавії;          в) Східної Азії;       г) Болгарії.

8.            (3 б.) Засновником норманської теорії походження держави у східних слов’ян був:

а) Г. Міллер;        б) М. Ломоносов;       в) З. Байєр;            г) М. Грушевський.

9.            (1 б.) Визначте дату виникнення Київської Русі:

а) 860 р.;              б) 882 р.;                    в) 988 р.;                   г) 862 р.

10.       (1 б.) За формою правління Київська Русь була:

а) боярська олігархія;                          в) парламентська монархія;

б) боярська республіка;                       г) монархія.

11.       (1 б.) Основною причиною військових походів Русі на Візантію було:

а) бажання київських князів підкорити Візантію своїй владі;

б) утворення коаліції в боротьбі проти іновірців;

в) укладання вигідних Києву торговельних угод;

г) самоствердження слов’янської державності на міжнародній арені.

12.       (1 б.) Київська Русь створювалась:

а) шляхом добровільного об’єднання східнослов’янських племінних союзів;

б) шляхом завоювання та насильницького приєднання до Києва.

13.       (1 б.) Ольга прийняла християнство у:

а) 957 р.;                б) 945 р.;                       в) 964 р.;                г) 988 р.

14.       (1 б.) Головним богом у східних слов’ян у дохристиянський період був:

а) Ярило;               б) Сварог;                      в) Велес;               г) Перун.

15.       (1 б.) Київська Русь була охрещена за часів правління князя

                 Володимира Великого____________________________

16.       (1 б.) Прийняття християнства було викликане:

а) релігійними переконаннями князя;

б) політичними мотивами;

в) бажанням Володимира розширити кордони держави.

17.       (3 б.) Впровадження християнства сприяло:

а) послабленню обороноздатності Русі;

б) формуванню та зміцненню нових феодальних відносин;

в) переміщенню центру суспільного життя східних слов’ян із Києва до Константинополя;

г) розвитку й збагаченню слов’янської писемності, літератури, архітектури, мистецтва;

д) зростанню міжнародного авторитету Київської держави.

18.       (3 б.) Поставте в хронологічній послідовності історичні події:

4) хрещення Русі;

1) перший договір Русі з Візантійською імперією;

2) помста Ольги деревлянам;

3) розгром руськими дружинами Хазарського каганату.

19.       (1 б.) За часів правління Ярослава Мудрого було:

а) побудовано Десятинну церкву;г) написано «Руську правду»;

б) написано «Повчання дітям»;                в) написано «Слово о полку Ігоревім».

20.       (1 б.) Перший письмовий збірник правових норм Київської Русі мав назву:

а) «Земельний кодекс»;                               в) «Руська правда»;

б) «Правова правда»;                                   г) «Правові закони».

 

Тема 5. Визвольна війна українського народу середини ХVII ст. Утворення Української держави. Доба Руїни

 1.            (1 б.) Початком Національно-визвольної війни вважається:

а) 1654 р.;                    б) 1657 р.;                  в) 1648 р.;             г) 1649 р.

2.            (1 б.) У 1648 р. Б. Хмельницький уклав угоду про військову допомогу з:

а) Кримським ханством;    б) Москвою;    в) Швецією;     г) Туреччиною.

3.            (3 б.) Установіть відповідність:

1) 5‑6 травня 1648 р.;                               2) Битва під Корсунем;

2) 16 травня 1648 р.;                                1) Битва під Жовтими Водами;

3) 11‑13 вересня 1648 р.;                         5) Битва під Берестечком;

4) 5‑6 серпня 1649 р.;                                3) Битва під Пилявцями;

5) 18‑20 червня 1651 р.;                           4) Битва під Зборовом;

6) 22–23 травня 1652 р.;                           6) Битва під Батогом.

4.            (1 б.) Який характер мала Визвольна війна українського народу сер. ХVІІ ст.?

а) антифеодальний, національно-визвольний;          в) релігійний;

б) імперіалістичний;                                                          г) загарбницький.

5.            (3 б.) Поставте події в хронологічному порядку:

6) Переяславська Рада;     5) Білоцерківський договір;    1) облога Львова;

3) Зборівський договір;    2) битва під Зборовом;            4) битва під Берестечком.

6.            (1 б.) Зборівський мирний договір було укладено у:

а) 1649 р.;                  б) 1651 р.;                     в) 1654 р.             г) 1648 р.

7.            (3 б.) Визначте умови Зборівського мирного договору:

а) козацький реєстр налічував 20 тис. осіб;

б) козацька територія охоплювала Київське воєводство;

в) козацька територія охоплювала Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

г) козацький реєстр налічував 40 тис. осіб.

8.            (1 б.) Історичне значення Зборівського миру полягало в тому, що було:

а) встановлено спадковий гетьманат;

б) покладено початок формування української державності;

в) збережено польський адміністративний устрій;

г) налагоджено дипломатичні контакти з Туреччиною і Кримським ханством.

9.            (1 б.) При організації Української гетьманської держави було використано досвід:

а) Московського царства;                                  в) Запорозької Січі;

б) Речі Посполитої;                                            г) європейських держав.

10.       (1 б.) За адміністративним устроєм Гетьманщина поділялася на:

а) воєводства;            б) губернії;              в) коші;                      г) полки.

11.       (1 б.) Військо Б. Хмельницького зазнало катастрофічного розгрому в битві під:

а) Збаражем;              б) Пилявцями;         в) Берестечком;          г) Корсунем.

12.       (1 б.) Наслідком поразки української армії в червні 1651 р. стало укладання:

а) Зборівського миру;                                               в) «Березневих статей»;

б) Білоцерківського миру;г) Жванецького перемир’я.

13.       (1 б.) Яке питання вирішувала Переяславська рада?

а) примирення з поляками;                  в) підданства України;

б) незалежності України;                       г) розширення пільг і привілеїв козацтва.

14.       Позначте назву документа, який регламентував стосунки між Україною і Росією після підписання Переяславського договору у січні 1654 р.:

а) Гадяцька угода;                            в) Зборівська угода;

б) «Березневі статті»;                     г) «Переяславські статті».

15.       (1 б.) В якому році була заснована українська козацька держава Гетьманщина?

а) 1654;                б) 1686;               в) 1553;            г) 1648–1649.

16.       (1 б.) Основні напрямки зовнішньої політики І. Виговського:

а) укладання союзу з Туреччиною;

б) розрив союзу з Москвою та укладання договору з Польщею;

в) розраховував лише на власні сили.

17.       (1 б.) Розкол України на Лівобережну і Правобережну відбувся за гетьманування:

а) І. Виговського;   б) П. Дорошенка;   в) Ю. Хмельницького;   г) П. Тетері.

18.       (3 б.) Визначте основні сусідні країни, які зазіхали на землі України в добу Руїни:

а) Османська імперія;              в) Австрія;                           д) Швеція;

б) Московська держава;г) Річ Посполита;                е) Пруссія.

19.       (3 б.) Визначте українських гетьманів Правобережжя:

а) І. Брюховецький;         в) Д. Многогрішний;         д) П. Тетеря;

б) П. Дорошенко;г) Ю. Хмельницький;          е) І. Самойлович.

20.       (1 б.) Андрусівське перемир’я, укладене між Московським царством та Річчю Посполитою у 1667 р., передбачало:

а) збереження єдності та територіальної цілісності України;

б) надання Війську Запорозькому широкої автономії;

в) поділ України по Дніпру на Ліво- і Правобережну;

г) повернення українських земель під владу польської корони.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17