Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Шановні студенти!

Нижче подана інформація щодо вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)”» за таким планом: 1. Перелік спеціальностей. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 3. Навчальний план курсу. 4. Тематичний план лекції. 5. Тематичний план практичних занять. 6. Перелік питань для підсумкового модульного контролю. 7. Приклад аудиторної контрольної роботи для всіх спеціальностей. 8. Завдання для самостійної підготовки до аудиторної контрольної роботи.

1. Перелік спеціальностей:

 • 7.12020101 «Фармація» (4.5)
 • 7.12020101 «Фармація» мед. (4.5)
 • 7.12020102 «Клінічна фармація» (4.5)
 • 7.12020102 «Клінічна фармація» мед.( 4.5)
 • 7.12020102 «Клінічна фармація» фарм.(4.5)
 • 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» мед. (4.5)
 • 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. (4.5)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на шкільній програмі; б) закладає навички культури професійного мовлення; в) розширює словниковий запас; г) закладає норми та правила сучасної літературної мови у професійному мовленні; ґ) закладає основи усної та писемної форм реалізації ділової української мови з урахуванням фахової спрямованості; д) закладає основні принципи та моделі словотворення фармацевтичних та медичних термінів українською мовою; е) закладає навички складання та оформлення документів, використання яких зумовлено  навчальною та науковою роботою.

У списку питань для підсумкового модульного контролю червоним кольором зазнічені ті питання для самостійного опрацювання, які увійдуть до завдань аудиторної роботи.

3. Навчальний план курсу

    Кількість годин

Підсумковий

модульний

контроль

        Аудиторних
Форма Се- Всього Лек Прак- Лабо- Поза- Сам.
навчання

местр

 

ції

тичні ратор- ауди- роб.
        занят- ні за- торні за- студ.
        тя няття заняття  
заочна

І

72

     

      2

10

   

60

    І      

                   

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

з/п

Тема К-сть годин
1

Усна та писемна форми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Мовні особливості офіційно-ділового і науко

вого стилів.

2

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 1

Тематичний план практичних занять

з/п

Тема К-сть годин
1 Правопис слів іншомовного походження. Правопис прізвищ.  Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Редагування документа. 2
2 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Лексичні та морфологічні норми професійного спілкування. Переклад фахового тексту.  2
3 Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Звертання у офіційно-діловому стилі. 2
4 Особливості перекладу дієприкметників з російської мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Лист. Переклад фахового тексту.  2
5 Модульна робота. 2

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Усна та писемна форми літературної мови.
 2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
 3. Мовні особливості наукового та офіційно-ділового стилів.
 4. Мовленнєвий етикет як елемент етики професійного спілкування.
 5. Культура мови та культура мовлення.
 6. Культура професійного мовлення.
 7. Композиція мовлення.
 8. Види усного спілкування.
 9. Форми проведення дискусії.
 10. Документ та його функції.
 11. Критерії класифікації документів.
 12. Реквізити документа.
 13. Текст документа.
 14. Способи викладу матеріалу в документі.
 15. Оформлення сторінки документа.
 16. Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення.
 17. Чергування як засіб милозвучності.
 18. Акцентуальні норми української мови.
 19. Правопис слів іншомовного походження.
 20. Правопис прізвищ.
 21. Правопис складних слів.
 22. Вживання великої літери.
 23. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
 24. Автобіографія.
 25. Заява.
 26. Словники: їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури.
 27. Лексичні норми професійного спілкування.
 28. Загальна характеристика професійної лексики.
 29. Історія розвитку української термінології.
 30. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні.
 31. Способи творення термінів.
 32. Пароніми та синоніми у професійному мовленні.
 33. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях.
 34. Порушення фразеологічних норм.
 35. Доручення.
 36. Розписка.
 37. Акт.
 38. Договір.
 39. Морфологічні норми професійного спілкування.
 40. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні.
 41. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини.
 42. Звертання у офіційно-діловому стилі.
 43. Особливості відмінювання прізвищ, імен та по батькові.
 44. Труднощі перекладу процесових понять з російської мови.
 45. Творення ступенів порівняння прикметників.
 46. Творення і правопис присвійних прикметників.
 47. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні.
 48. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні.
 49. Відмінювання числівників.
 50. Зв’язок числівників з іменниками.
 51. Особливості використання числівників у професійному спілкуванні.
 52. Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні.
 53. Особливості закінчень особових форм дієслова.
 54. Особливості творення та вживання особових і безособих форм дієслова.
 55. Інфінітив.
 56. Часи дієслів.
 57. Дієприкметники, їх творення і вживання .
 58. Особливості перекладу дієприкметників з російської мови.
 59. Дієприслівники, їх творення і вживання.
 60. Синонімія прийменникових конструкцій.
 61. Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій з російської мови.
 62. Синтаксис усного і писемного мовлення.
 63. Синтаксичні особливості професійних текстів.
 64. Розділові знаки у простому та складному реченнях.
 65. Порушення синтаксичних норм.
 66. Наказ.
 67. Службові записки. Доповідна записка.
 68.  Пояснювальна записка.
 69. Службові листи.
 70. Протокол.
 71. Витяг з протоколу.
 72. Звіт.
 73. Оголошення.
 74. Запрошення.

7. Приклад аудиторної контрольної роботи для всіх спеціальностей (* позначена правильна відповідь). Максимальна оцінка за контрольну роботу – 30 балів. Повна правильна відповідь на запитання тесту оцінюється в 1 бал.

1.      В якому реченні допущено помилку?

A. Ліки приймайте згідно з приписом лікаря. 

C. Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
B. *Адрес діагностичного кабінету.      D. Препарат непридатний до вжитку.   
2.      Доповідна записка адресується:   
A. Присутнім.    C. *Керівникові організації.   
B. Колегіальним органам.    D. Секретареві. 
3. В якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?   
A. *За ініціативою, по ініціативі, по списку, по мірі сил.    B. З участю, за участю, за методом, на знак вдячності.   
C. Повідомити телефоном; по знайомству;    D.+ 10° за Цельсієм.  На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю.   
4.      В якому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі?   
A. Вітер – Вітра і Вітру, Віра Жмут – Віри Жмут і Віри Жмути. B. Ольга Кравчук – Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової.   
C. *Павлів – Павлова і Павліва; Кравців – Кравцева і Кравціва. D. Швець – Швеця і Шевця, Орел – Орла і Орела.
         5.      Документів колегіальних органів, в якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є: 
A. Доповідь.   C. Наказ.
B. *Протокол.       D. Виступ.   
6.      У тексті автобіографії зазначаються:   
A. Відомості про членів родини, які перебували за кордоном.    B. Прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, відомості про навчання. Ініціали та прізвище особи.
C. *Прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ї, дата народження і дата написання автобіографії. D. Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.
7.      Доручення – це…   
А. Документ, який фіксує рішення чи постанову.    B. Офіційне розпорядження керівника.   
C.*Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.    D.Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.
8.      Мовний стиль – це:   
   A. Основний вид ділового мовлення.    B. Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. 
C. *Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення.     

  9.      Визначте ряд, в якому є помилка у спрощенні у групах приголосних:

А. *Проїздний квиток, науковий вісник.

В. Контрастний приклад, агентство нерухомості.

С. Щотижневе засідання, студентська рада.

D. Обласна адміністрація, шістнадцяте вересня.

10. Визначте ряд, в якому дотримано правил милозвучності української мови:

А. Пропоную створити таку творчу групу у аплікаційному відділі. В. У Одеській області апробували цей метод у більшості лабораторій.

С. *Високий рівень культури мовлення у фахівців.

D. В збереженні природи – порятунок людства.

11. Позначте ряд, в якому правильно розставлено розділові знаки в реченні з пояснювальної записки:

А. Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови, через хворобу, медичну довідку додаю.

В. Я, Лебідь Софія Іллівна студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу, медичну довідку додаю.

 С. Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1 вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу, медичну довідку додаю.

D. *Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу (медичну довідку додаю).

12. Позначте ряд, в якому подано неправильно утворений присвійний прикметник:

А. *Учительчин, Ярославів, Тимофіїв.

B. Олексин, Оксанин, аптекарів. В. Маріїн, Наталин, Вікторів.

  C. Дмитрів, Вірин, Миколів.

 

13. Якщо текст документа займає більше, ніж одну сторінку, то на другу сторінку:

А. Можна переносити лише підпис.

В. Можна переносити лише дату.

С. Не можна переносити лише підпис.

D. *Не можна переносити лише підпис і дату.

14. Визначте ряд, в якому немає порушень дієслівного керування

А. Звернутися за адресу, не вивчити формулу.

С. Турбується про мене, не звернув увагу.

 В. Зраджувати принципи, гуляти по вулицям міста.

D. *Хворіти на грип, постачати товар.

15. Позначте ряд, в якому правильно записані форми числівників:

А. *Якщо до семи тисяч трьохсот сорока додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

В. Якщо до семи тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятсот дев’яносто сім.

С. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме вісім тисяч п’ятсот дев’яносто сім.

D. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одна тисяча двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

16.Тест-допрацювання. Оголошення – це документ…..

17. Позначте,  в  якому рядку всі слова пишуться з префіксом  с-:

А.  (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепитись;

С.* (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний;

В.  (з, с)твердження, (з, с)ховатися, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

D.  (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити.

18. З великої літери пишуться всі слова в рядку: 

А. *В/верховна Р/рада України, Д/день Н/незалежності України.

С. В/волинський О/обласний А/архів, Н/народні Д/депутати.

В. В/волинський Н/національний У/університет, М/міністерство Ю/юстиції.

D. З/збройні С/сили України, Н/національний Б/банк України.

19. Словники, в яких подано переклад слів із однієї мови на іншу, називаються…

А. Енциклопедичними.

С. Тлумачними.

В. *Перекладними.

D. Іншомовними

20. За місцем виникнення розрізняють такі види документів:

А. *Внутрішні.

В.* Зовнішні.

  С. Вхідні.

D. Вихідні.

21. Позначте ряд, в якому в усіх словах іншомовного походження не відбувається подвоєння приголосних:

А.   Апе(н)іни, ві(л)а, кардіогра(м)а, а(т)аше.

С.   Брю(с)ельський, і(р)еальний, мі(р)а, а(с)истент.

В.   Ма(н)а, ан(о)тація, а(п)ендицит, це(л)лоза.

D.   *Пре(с)-форма, хо(б)і, га(л)юцинація, баци(л)а.

22. Позначте ряд, в якому всі складні слова пишуться через дефіс:

А.   Молочно/консервний, слайд/фільм, мікро/клімат,  пів/Харкова.

В.    Внутрішньо/галузевий, грам/атом, нац/банк, віце/консул.

С.   *Окислювач/відновник, гриб/паразит, світло/синій, дочки/матері.

D.   Лікар/ендокринолог, купівля/продаж, нетто/маса, проф/ком.

23. Позначте ряди, в яких записані синонімічні конструкції:

А   *Рішення про, рішення щодо.

В.   Всупереч рішенню, завдяки рішенню.

С.   *Через виробничі обставини, у зв’язку з виробними обставинами.

D.   Протягом року, на протязі року.

24.  Позначте ряди, в яких всі слова іншомовного походження пишуться з літерою  и:

А .  Інд…катор, ауд…єнція,

В…флеєм, Д…зель (винахідник).

В.   Д…сплей, ід…лія, дез…нформація, С…дней

D. *С…ракузи, опт…міст, Єрусал…м, Ч…лі.

С.  *Цюр…х, бравіс…мо, Єг…пет, сп…рт.

25. Тест-допрацювання. Особовий займенник 1-ї особи однини Я використовується у документах: ___________________, __________________, _______________,_________________________

26. До яких документів належать розписка й доручення за призначенням?

А. Щодо особового складу.

В. Інформаційних.

С. Розпорядчих.

D. *Обліково-фінансових.

27. Позначте ряди, в яких усі слова пишуться без м’якого знака:

А.  *Сім…десят, підніс…cя, жовч…, вил…лєю

В.  Піднос…ся, крохмал…, провір…те, лос…йон.

С. *Корін..чик, тон…ший, кров…, накип…

D. Анал…гін, вуглец*, правец…, бал…зам.

28. Тест-допрацювання. Матеріал у документах із низьким рівнем стандартизації подається таким способом: _____________________, ________________, ____________________. (розповідь, опис, міркування)

29. Позначте ряд, в якому подано мовну формулу, якою починається текст  акта:

А У зв’язку…

С. Прошу допустити…

В * Ми, що нижче підписалися,…

D.  Я, Іванич М.М., отримав…

30. Установіть відповідність між назвами документів та стійкими зворотами, які в них вживаються (один ряд зайвий):

А. Доповідна записка. 1. Підтримати пропозицію, розпочати обговорення.
В. Розписка. 

                      2. Доводжу до вашого відома, прошу вжити заходів.

С. Протокол.                      

3. З питань звітності, забезпечити підготовку.

D. Автобіографія. 4. Після закінчення, за фахом.
___________

5. Строком на…, отримав від.

8. Завдання для самостійної підготовки до написання аудиторної контрольної роботи.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК  
Тренувальні вправи  
Варіант 1  
Вправа 1 Перепишіть афоризми, добираючи з дужок потрібні букви (реалізуючи закони милозвучності української мови). 1. (З, із, зі) спокійною душею. 2. Хоча рана (і, й) заживає, та шрам залишається. 3. Або (з, із, зі) щитом, або на щиті. 4. Який піп, такі (і, й) піддані. 5. Іди (з, із, зі, зо) мною. 6. (У, в) вині – правда, (у, в) воді здоров’я. 7. За (і, й) проти.
Вправа 2 Запишіть слова, розкриваючи дужки. Німе(ч,чч)ина, на(д,дд)дніпрянський, І(л,лл)я, ри(с,сс)ю, ві(д,дд)зеркалювати, свяще(н,нн)ий, тра(с,сс)я, бо(в,вв)аніти, ю(н,нн)ат, стажува(н,нн)я, мудріс(т,тт)ю, во(з,зз)’єдна(н,нн)я, вироще(н,нн)ий, безчес(т,тт)я, ві(д,дд)ача, несказа(н,нн)ий, безпалі(д,дд)я, довгожда(н,нн)ий, (с,сс)ати.
Вправа 3 Перепишіть слова, поставте в них наголос.   Випис, чотирнадцять, ялинковий, рукопис, ненависть, квартал, вісімдесят, адже, некролог, венерологія, логопатія, економетрія, ознака, щілина, щелепа, феномен, м’який, новий, викидень, питання, завдання.
Вправа 4 Прочитайте наведені слова. Поставте наголос і доведіть, склавши словосполучення, що зміна наголосу в слові може змінити значення слова. Окис, вугровий, електрик, відомість, марний,  типовий, мокрота, наривний.
Вправа 5 Перепишіть слова й поділіть їх вертикальними рисками в місцях, де можливий перенос. 2005 р., 30 куб. м., та ін., чл.-кор. Мікоян, І. М. Харатьян, тов-во, піджати, шия, олівець, ХАТОБ, ін-т, піджилки, 8-й, зайшов, миттю.
Вправа 6 Перекладіть подані слова іншомовного походження українською мовою.   Хлорбензгидрил, клемастин, пирролидин, мирра, стеарат, антагонист, лактация, анксиолитик, тремор, дисперсия, иммигрированный, триазол, рифампицин, диарея, илметил, етанол, кандидоз, криптоккоз, креатинин, диализ, стеарин, метилцеллюлоза, эмульсия, пенициллин, неомицин, циметидин, аллергия, белладонна, Брюссель, апперцепция, уссурийский, Жиневьева, адъютант, бульон , Мюллер, Ньютон.
Вправа 7 Відредагуйте поданий текст. Підкресліть слова іншомовного походження.   Тавегил Склад. 1 таблєтка уміщує 1 мг клємастіну у формі фумарата (дієва речовина). 2 мл розчина для ін’єкцій (1 ампула) уміщує 2 мг клєматіну у формі фумарата (дієва речовина), а також неактивні інгредієнти: сорбітол, етанол, пропилєнгликоль, натрію цітрат, вода для ін’єкцій. Міжнародна назва: клємастін. Форма випуска: таблетки, розчин для ін’єкцій. Фармакологічна группа: антігистамінні препарати.  
Вправа 8 Запишіть подані прізвища українською мовою.   Клюшников, Петровский, Никифоров, Бродский, Станкевич, Димитров, Неверов, Строев, Белинский, Боткин, Ивашковкий, Печкин, Бакунин, Черепин, Ржевский, Курагин, Щигровский, Егоров, Тургенев, Поливанов, Никитин, Грибоедов, Панаев, Леонтьев, Алентов, Кольцов, Машинский, Желтков, Криницын, Рылеев, Устинов, Радмилов, Подлёдкин, Бондарев,  Нииронин, Лесной, Успенский.  
Вправа 9 Перепишіть подані слова, виправляючи в них помилки.   Пів-лимона, давньо-руський, супер-зірка, кислосолодкий, пів-яблука, молочно-консервний, хіміо-терапевтичний, західно-німецький, граматом, червоно-гарячий, опукловвігнутий, кіловатгодина.
Вправа 10 Перекладітьподаний текстукраїнською мовою. Ужиті у тексті числівники запишіть словами у потрібній відмінковій формі.   Этамзилат-дарница Состав: 1 ампула 2 мл содержит: этамзилата — 0,25 г: вспомогательные вещества: натрий сернистокислый безводный, трилон Б, вода для инъекций. Форма выпуска: 12,5% раствор для инъекций. Фармакокинетика. Гемостатическое действие этамзилата развивается при внутривенном введении через 5-15 минут, максимальный эффект наступает через 1-2 ч., действие длится 4-6 ч. и более. При внутримышечном введении эффект наступает несколько медленнее.  
Вправа 11 Перекладіть подані прийменникові словосполучення.   Временный поверенный в делах, взаимный оказ от…, обратить внимание на…, отойти от позиции, принять к сведению, свести трудности к минимуму, намеченный к выпуску, по соображению, отношение к предложению, по взаимному согласию.
Вправа 12 Запишіть подані прийменники, керуючись правилами правопису. В/наслідок, в/напрямі до, в/продовж, із/за, в/результаті, до/в/кола, з/перед, в/силу, за/для, з/під, залежно/від, на/зустріч, із/під, на/шляху до.
Вправа 13 Запишіть подані сполучники, керуючись правилами правопису. Ад/же, не/мовбит/о, адже/ж, після того/як, тільки/но, в/тім, про/те, хоч/би, незважаючи/на/те/що, ото/ж, при/тому, тому/то, неначе/б/то.
Вправа 14 Запишіть подані частки, керуючись правилами правопису. Аби/хто, біжи/бо, ані/трошечки, поки/що, казна/скільки, чи/маленький, а/вжеж, чим/дужче, який/небудь, так/от, не/вже.
Вправа 15 Перекладіть поданий текст українською мовою. Нифуроксазид – производное нитрофурана; относится к группе исключительно местнодействующих кишечных антисептиков. Механизм действия заключается в угнетении процессов размножения большинства представителей патогенной кишечной флоры, в основном за счёт торможения активности дегидрогиназ и синтеза белков в клетках бактерий. Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Препарат практически не влияет на состав нормальной бактериальной флоры толстого кишечника, не вызывает развития устойчивых к его действию штаммов, не наблюдалась также перекрёстная устойчивость с другими антибактериальными препаратами. Проявляет высокоу эффективность вне зависимости от рН содержимого кишечника и чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нет необходимости соблюдать специальную диету, которая предусмотрена при личении системными нитрофуранами.  
Вправа 16 Запишіть подані власні та загальні назви, замінюючи, де треба, малу букву на велику.   1. Донецький вугільний басейн, палац культури “україна”, паризька комуна, газета “ліки і здоров’я”, херсонщина, грінченків словник, аграрна партія України, бо-танічний сад, київський залізничний вокзал, автономна республіка крим, лауреат державної премії, ом (одиниця вимірення опору), ом (прізвище). 
Вправа 17 Перекладіть запропоновані словосполучення. Від словосполучень, записаних українською мовою, утворіть галузеві ініціальні абревіатури.   Государственная фармакопея, единицы действия, жизненная ёмкость лёгких, желудочно-кишечный тракт, злокачественная артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, иммунные комплексы, индекс проницаемости плаценты, коронарная недостаточность, минимальная подавляющая концентрация.
Вправа 18 Перекладіть подані слова і словосполучення. З’ясуйте, чи від усіх запропонованих словосполучень можна утворити загальноприйняті графічні скорочення. Від словосполучень, записаних українською мовою, утворіть графічні скорочення. Миллиметры ртутного столба, миллиметр, миллион, миллиард, микрометр, рилизинг-гормоны, лютеинизирующий объём, издательство, миллиграмм.
Вправа 19 Складіть автобіографію. Визначте, який це документ за походженням, формою, призначенням, за стадією створення і рівнем секретності.  
Вправа 20 Відредагуйте пропонований текст. Визначте вид документа. Запишіть правильний варіант.                                                                   Директору хіміко-фармацевтичного технікума НФаУ Доценту Скрик Івану Семеновичу від студента хіміко-фармацевтичного  технікуму Романа Миколайовича Цвяшко;

Заява.

Пане директору, прохаю освободити мене від занять на три дня, бо мені конче треба з’їздити додому з особистих причин. Прошу в мойому проханні не відмовити. Дуже вдячний. Підпис                                                                                29.02.05  

Шановні студенти!

Нижче подана інформація щодо вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)”» за таким планом: 1. Перелік спеціальностей. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 3. Навчальний план курсу. 4. Тематичний план лекції. 5. Тематичний план практичних занять. 6. Перелік питань для підсумкового модульного контролю. 7. Приклад аудиторної контрольної роботи для всіх спеціальностей. 8. Завдання для самостійної підготовки до аудиторної контрольної роботи.

1. Перелік спеціальностей:

 • Спеціальність “Економіка підприємства” та “Маркетинг” (4.4)
 • Спеціальність “Менеджмент організацій” (4.4)
 • Спеціальність “Біотехнологія” (4.4)
 • Спеціальність «Фармація» (5.5)
 • Спеціальність “Технологія фармацевтичних препаратів”
 • 7.12020102 «Клінічна фармація» (5.5)
 • 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»  (5.5)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на шкільній програмі; б) закладає навички культури професійного мовлення; в) розширює словниковий запас; г) закладає норми та правила сучасної літературної мови у професійному мовленні; ґ) закладає основи усної та писемної форм реалізації ділової української мови з урахуванням фахової спрямованості; д) закладає основні принципи та моделі словотворення фармацевтичних та медичних термінів українською мовою; е) закладає навички складання та оформлення документів, використання яких зумовлено  навчальною та науковою роботою.

У списку питань для підсумкового модульного контролю червоним кольором зазнічені ті питання для самостійного опрацювання, які увійдуть до завдань аудиторної роботи.

3. Навчальний план курсу

    Кількість годин

Підсумковий

модульний

контроль

        Аудиторних
               
Форма Се- Всього Лек Прак- Лабо- Поза- Сам.
навчання

местр

 

ції

тичні ратор- ауди- роб.
        занят- ні за- торні за- студ.
        тя няття заняття  
заочна

І

108

      2

12

   

    94

І

         

                   

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

Тема К-сть
1 Усна та писемна форми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Мовні особливості офіційно-ділового і наукового стилів. 2

5. Тематичний план практичних занять

Тема К-сть
1 Акцентуальні норми української мови. Правопис слів іншомовного походження. Правопис прізвищ. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.  Редагування документа. 2
2 Особливості мови професії. Лексичні норми професійного спілкування. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Доручення. Переклад фахового тексту. 2
3 Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях.  Переклад фахового тексту.  2
4 Морфологічні норми професійного спілкування. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Звертання у офіційно-діловому стилі. Лист. Редагування фахового тексту. 2
5 Труднощі перекладу процесових понять з російської мови. Особливості перекладу дієприкметників з російської мови. Особливості використання займенників, числівників, дієслів  у професійному спілкуванні. Переклад фахового тексту. 2
6 Синонімія прийменникових конструкцій. Модульна робота. 2

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Усна та писемна форми літературної мови.
 2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
 3. Мовні особливості наукового стилю.
 4. Мовні особливості офіційно-ділового стилю.
 5. Мовленнєвий етикет як елемент етики професійного спілкування.
 6. Культура мови та культура мовлення.
 7. Культура професійного мовлення.
 8. Композиція мовлення.
 9. Види усного спілкування.
 10. Жанри публічного виступу.
 11. Форми проведення дискусії.
 12. Документ та його функції.
 13. Критерії класифікації документів.
 14. Реквізити документа.
 15. Текст документа.
 16. Стандартизація ділового тексту.
 17. Способи викладу матеріалу в документі.
 18. Оформлення сторінки документа.
 19. Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення.
 20. Чергування як засіб милозвучності.
 21. Подвоєння та подовження приголосних.
 22. Акцентуальні норми української мови.
 23. Правила переносу слів.
 24. Правопис слів іншомовного походження.
 25. Правопис прізвищ.
 26. Правопис складних слів.
 27. Правопис числівників.
 28. Правопис службових частин мови.
 29. Вживання великої літери.
 30. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
 31. Автобіографія.
 32. Заява.
 33. Словники: їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури.
 34. Види словників: енциклопедичні та лінгвістичні.
 35. Особливості мови професії.
 36. Лексичні норми професійного спілкування.
 37. Власне українська та іншомовна лексика.
 38. Загальна характеристика професійної лексики.
 39. Історія розвитку української термінології.
 40. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні.
 41. Способи творення термінів.
 42. Багатозначні слова та контекст.
 43. Пароніми та синоніми у професійному мовленні.
 44. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях.
 45. Порушення фразеологічних норм.
 46. Доручення.
 47. Розписка.
 48. Акт.
 49. Договір.
 50. Морфологічні норми професійного спілкування.
 51. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні.
 52. Групи та відміни іменників.
 53. Особливості відмінювання іменників.
 54. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини.
 55. Звертання як граматична категорія.
 56. Звертання у офіційно-діловому стилі.
 57. Особливості відмінювання прізвищ, імен та по батькові.
 58. Труднощі перекладу процесових понять з російської мови.
 59. Творення ступенів порівняння прикметників.
 60. Творення і правопис присвійних прикметників.
 61. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні.
 62. Правопис і відмінювання займенників.
 63. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні.
 64. Відмінювання числівників.
 65. Зв’язок числівників з іменниками.
 66. Особливості використання числівників у професійному спілкуванні.
 67. Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні.
 68. Особливості закінчень особових форм дієслова.
 69. Особливості творення та вживання особових і безособих форм дієслова.
 70. Інфінітив.
 71. Часи дієслів.
 72. Дієприкметники, їх творення і вживання .
 73. Особливості перекладу дієприкметників з російської мови.
 74. Дієприслівники, їх творення і вживання.
 75. Правопис прислівників.
 76. Синонімія прийменникових конструкцій.
 77. Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій з російської мови.
 78. Синтаксис усного і писемного мовлення.
 79. Складні випадки керування та узгодження.
 80. Синтаксичні особливості професійних текстів.
 81. Розділові знаки у простому та складному реченнях.
 82. Порушення синтаксичних норм.
 83. Наказ.
 84. Розпорядження.
 85. Службові записки. Доповідна записка.
 86. Пояснювальна записка.
 87. Службові листи.
 88. Протокол.
 89. Витяг з протоколу.
 90. Звіт.
 91. Оголошення.
 92. Запрошення.

7. Приклад аудиторної контрольної роботи для всіх спеціальностей (* позначена правильна відповідь). Максимальна оцінка за контрольну роботу – 30 балів. Повна правильна відповідь на запитання тесту оцінюється в 1 бал.

1.      В якому реченні допущено помилку?

A. Ліки приймайте згідно з приписом лікаря. 

C. Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
B. *Адрес діагностичного кабінету.      D. Препарат непридатний до вжитку.   
2.      Доповідна записка адресується:   
A. Присутнім.    C. *Керівникові організації.   
B. Колегіальним органам.    D. Секретареві. 
3. В якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?   
A. *За ініціативою, по ініціативі, по списку, по мірі сил.    B. З участю, за участю, за методом, на знак вдячності.   
C. Повідомити телефоном; по знайомству;    D.+ 10° за Цельсієм.  На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю.   
4.      В якому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі?   
A. Вітер – Вітра і Вітру, Віра Жмут – Віри Жмут і Віри Жмути. B. Ольга Кравчук – Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової.   
C. *Павлів – Павлова і Павліва; Кравців – Кравцева і Кравціва. D. Швець – Швеця і Шевця, Орел – Орла і Орела.
         5.      Документів колегіальних органів, в якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є: 
A. Доповідь.   C. Наказ.
B. *Протокол.       D. Виступ.   
6.      У тексті автобіографії зазначаються:   
A. Відомості про членів родини, які перебували за кордоном.    B. Прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, відомості про навчання. Ініціали та прізвище особи.
C. *Прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ї, дата народження і дата написання автобіографії. D. Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.
7.      Доручення – це…   
А. Документ, який фіксує рішення чи постанову.    B. Офіційне розпорядження керівника.   
C.*Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.    D.Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.
8.      Мовний стиль – це:   
   A. Основний вид ділового мовлення.    B. Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. 
C. *Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення.     

  9.      Визначте ряд, в якому є помилка у спрощенні у групах приголосних:

А. *Проїздний квиток, науковий вісник.

В. Контрастний приклад, агентство нерухомості.

С. Щотижневе засідання, студентська рада.

D. Обласна адміністрація, шістнадцяте вересня.

10. Визначте ряд, в якому дотримано правил милозвучності української мови:

А. Пропоную створити таку творчу групу у аплікаційному відділі. В. У Одеській області апробували цей метод у більшості лабораторій.

С. *Високий рівень культури мовлення у фахівців.

D. В збереженні природи – порятунок людства.

11. Позначте ряд, в якому правильно розставлено розділові знаки в реченні з пояснювальної записки:

А. Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови, через хворобу, медичну довідку додаю.

В. Я, Лебідь Софія Іллівна студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу, медичну довідку додаю.

 С. Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1 вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу, медичну довідку додаю.

D. *Я, Лебідь Софія Іллівна, студентка групи Ф-1, вчасно не прийшла на модульний контроль з латинської мови через хворобу (медичну довідку додаю).

12. Позначте ряд, в якому подано неправильно утворений присвійний прикметник:

А. *Учительчин, Ярославів, Тимофіїв.

B. Олексин, Оксанин, аптекарів. В. Маріїн, Наталин, Вікторів.

  C. Дмитрів, Вірин, Миколів.

 

13. Якщо текст документа займає більше, ніж одну сторінку, то на другу сторінку:

А. Можна переносити лише підпис.

В. Можна переносити лише дату.

С. Не можна переносити лише підпис.

D. *Не можна переносити лише підпис і дату.

14. Визначте ряд, в якому немає порушень дієслівного керування

А. Звернутися за адресу, не вивчити формулу.

С. Турбується про мене, не звернув увагу.

 В. Зраджувати принципи, гуляти по вулицям міста.

D. *Хворіти на грип, постачати товар.

15. Позначте ряд, в якому правильно записані форми числівників:

А. *Якщо до семи тисяч трьохсот сорока додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

В. Якщо до семи тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятсот дев’яносто сім.

С. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме вісім тисяч п’ятсот дев’яносто сім.

D. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одна тисяча двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

16.Тест-допрацювання. Оголошення – це документ…..

17. Позначте,  в  якому рядку всі слова пишуться з префіксом  с-:

А.  (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепитись;

С.* (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний;

В.  (з, с)твердження, (з, с)ховатися, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

D.  (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити.

18. З великої літери пишуться всі слова в рядку: 

А. *В/верховна Р/рада України, Д/день Н/незалежності України.

С. В/волинський О/обласний А/архів, Н/народні Д/депутати.

В. В/волинський Н/національний У/університет, М/міністерство Ю/юстиції.

D. З/збройні С/сили України, Н/національний Б/банк України.

19. Словники, в яких подано переклад слів із однієї мови на іншу, називаються…

А. Енциклопедичними.

С. Тлумачними.

В. *Перекладними.

D. Іншомовними

20. За місцем виникнення розрізняють такі види документів:

А. *Внутрішні.

В.* Зовнішні.

  С. Вхідні.

D. Вихідні.

21. Позначте ряд, в якому в усіх словах іншомовного походження не відбувається подвоєння приголосних:

А.   Апе(н)іни, ві(л)а, кардіогра(м)а, а(т)аше.

С.   Брю(с)ельський, і(р)еальний, мі(р)а, а(с)истент.

В.   Ма(н)а, ан(о)тація, а(п)ендицит, це(л)лоза.

D.   *Пре(с)-форма, хо(б)і, га(л)юцинація, баци(л)а.

22. Позначте ряд, в якому всі складні слова пишуться через дефіс:

А.   Молочно/консервний, слайд/фільм, мікро/клімат,  пів/Харкова.

В.    Внутрішньо/галузевий, грам/атом, нац/банк, віце/консул.

С.   *Окислювач/відновник, гриб/паразит, світло/синій, дочки/матері.

D.   Лікар/ендокринолог, купівля/продаж, нетто/маса, проф/ком.

23. Позначте ряди, в яких записані синонімічні конструкції:

А   *Рішення про, рішення щодо.

В.   Всупереч рішенню, завдяки рішенню.

С.   *Через виробничі обставини, у зв’язку з виробними обставинами.

D.   Протягом року, на протязі року.

24.  Позначте ряди, в яких всі слова іншомовного походження пишуться з літерою  и:

А .  Інд…катор, ауд…єнція,

В…флеєм, Д…зель (винахідник).

В.   Д…сплей, ід…лія, дез…нформація, С…дней

D. *С…ракузи, опт…міст, Єрусал…м, Ч…лі.

С.  *Цюр…х, бравіс…мо, Єг…пет, сп…рт.

25. Тест-допрацювання. Особовий займенник 1-ї особи однини Я використовується у документах: ___________________, __________________, _______________,_________________________

26. До яких документів належать розписка й доручення за призначенням?

А. Щодо особового складу.

В. Інформаційних.

С. Розпорядчих.

D. *Обліково-фінансових.

27. Позначте ряди, в яких усі слова пишуться без м’якого знака:

А.  *Сім…десят, підніс…cя, жовч…, вил…лєю

В.  Піднос…ся, крохмал…, провір…те, лос…йон.

С. *Корін..чик, тон…ший, кров…, накип…

D. Анал…гін, вуглец*, правец…, бал…зам.

28. Тест-допрацювання. Матеріал у документах із низьким рівнем стандартизації подається таким способом: _____________________, ________________, ____________________. (розповідь, опис, міркування)

29. Позначте ряд, в якому подано мовну формулу, якою починається текст  акта:

А У зв’язку…

С. Прошу допустити…

В * Ми, що нижче підписалися,…

D.  Я, Іванич М.М., отримав…

30. Установіть відповідність між назвами документів та стійкими зворотами, які в них вживаються (один ряд зайвий):

А. Доповідна записка. 1. Підтримати пропозицію, розпочати обговорення.
В. Розписка. 

                      2. Доводжу до вашого відома, прошу вжити заходів.

С. Протокол.                      

3. З питань звітності, забезпечити підготовку.

D. Автобіографія. 4. Після закінчення, за фахом.
___________

5. Строком на…, отримав від.

8. Завдання для самостіної підготовки до аудиторної контрольної роботи

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК  
Тренувальні вправи  
Варіант 1  
Вправа 1 Перепишіть афоризми, добираючи з дужок потрібні букви (реалізуючи закони милозвучності української мови). 1. (З, із, зі) спокійною душею. 2. Хоча рана (і, й) заживає, та шрам залишається. 3. Або (з, із, зі) щитом, або на щиті. 4. Який піп, такі (і, й) піддані. 5. Іди (з, із, зі, зо) мною. 6. (У, в) вині – правда, (у, в) воді здоров’я. 7. За (і, й) проти.
Вправа 2 Запишіть слова, розкриваючи дужки. Німе(ч,чч)ина, на(д,дд)дніпрянський, І(л,лл)я, ри(с,сс)ю, ві(д,дд)зеркалювати, свяще(н,нн)ий, тра(с,сс)я, бо(в,вв)аніти, ю(н,нн)ат, стажува(н,нн)я, мудріс(т,тт)ю, во(з,зз)’єдна(н,нн)я, вироще(н,нн)ий, безчес(т,тт)я, ві(д,дд)ача, несказа(н,нн)ий, безпалі(д,дд)я, довгожда(н,нн)ий, (с,сс)ати.
Вправа 3 Перепишіть слова, поставте в них наголос.   Випис, чотирнадцять, ялинковий, рукопис, ненависть, квартал, вісімдесят, адже, некролог, венерологія, логопатія, економетрія, ознака, щілина, щелепа, феномен, м’який, новий, викидень, питання, завдання.
Вправа 4 Прочитайте наведені слова. Поставте наголос і доведіть, склавши словосполучення, що зміна наголосу в слові може змінити значення слова. Окис, вугровий, електрик, відомість, марний,  типовий, мокрота, наривний.
Вправа 5 Перепишіть слова й поділіть їх вертикальними рисками в місцях, де можливий перенос. 2005 р., 30 куб. м., та ін., чл.-кор. Мікоян, І. М. Харатьян, тов-во, піджати, шия, олівець, ХАТОБ, ін-т, піджилки, 8-й, зайшов, миттю.
Вправа 6 Перекладіть подані слова іншомовного походження українською мовою.   Хлорбензгидрил, клемастин, пирролидин, мирра, стеарат, антагонист, лактация, анксиолитик, тремор, дисперсия, иммигрированный, триазол, рифампицин, диарея, илметил, етанол, кандидоз, криптоккоз, креатинин, диализ, стеарин, метилцеллюлоза, эмульсия, пенициллин, неомицин, циметидин, аллергия, белладонна, Брюссель, апперцепция, уссурийский, Жиневьева, адъютант, бульон , Мюллер, Ньютон.
Вправа 7 Відредагуйте поданий текст. Підкресліть слова іншомовного походження.   Тавегил Склад. 1 таблєтка уміщує 1 мг клємастіну у формі фумарата (дієва речовина). 2 мл розчина для ін’єкцій (1 ампула) уміщує 2 мг клєматіну у формі фумарата (дієва речовина), а також неактивні інгредієнти: сорбітол, етанол, пропилєнгликоль, натрію цітрат, вода для ін’єкцій. Міжнародна назва: клємастін. Форма випуска: таблетки, розчин для ін’єкцій. Фармакологічна группа: антігистамінні препарати.  
Вправа 8 Запишіть подані прізвища українською мовою.   Клюшников, Петровский, Никифоров, Бродский, Станкевич, Димитров, Неверов, Строев, Белинский, Боткин, Ивашковкий, Печкин, Бакунин, Черепин, Ржевский, Курагин, Щигровский, Егоров, Тургенев, Поливанов, Никитин, Грибоедов, Панаев, Леонтьев, Алентов, Кольцов, Машинский, Желтков, Криницын, Рылеев, Устинов, Радмилов, Подлёдкин, Бондарев,  Нииронин, Лесной, Успенский.  
Вправа 9 Перепишіть подані слова, виправляючи в них помилки.   Пів-лимона, давньо-руський, супер-зірка, кислосолодкий, пів-яблука, молочно-консервний, хіміо-терапевтичний, західно-німецький, граматом, червоно-гарячий, опукловвігнутий, кіловатгодина.
Вправа 10 Перекладітьподаний текст українською мовою. Ужиті у тексті числівники запишіть словами у потрібній відмінковій формі.   Этамзилат-дарница Состав: 1 ампула 2 мл содержит: этамзилата — 0,25 г: вспомогательные вещества: натрий сернистокислый безводный, трилон Б, вода для инъекций. Форма выпуска: 12,5% раствор для инъекций. Фармакокинетика. Гемостатическое действие этамзилата развивается при внутривенном введении через 5-15 минут, максимальный эффект наступает через 1-2 ч., действие длится 4-6 ч. и более. При внутримышечном введении эффект наступает несколько медленнее.  
Вправа 11 Перекладіть подані прийменникові словосполучення.   Временный поверенный в делах, взаимный оказ от…, обратить внимание на…, отойти от позиции, принять к сведению, свести трудности к минимуму, намеченный к выпуску, по соображению, отношение к предложению, по взаимному согласию.
Вправа 12 Запишіть подані прийменники, керуючись правилами правопису. В/наслідок, в/напрямі до, в/продовж, із/за, в/результаті, до/в/кола, з/перед, в/силу, за/для, з/під, залежно/від, на/зустріч, із/під, на/шляху до.
Вправа 13 Запишіть подані сполучники, керуючись правилами правопису. Ад/же, не/мовбит/о, адже/ж, після того/як, тільки/но, в/тім, про/те, хоч/би, незважаючи/на/те/що, ото/ж, при/тому, тому/то, неначе/б/то.
Вправа 14 Запишіть подані частки, керуючись правилами правопису. Аби/хто, біжи/бо, ані/трошечки, поки/що, казна/скільки, чи/маленький, а/вжеж, чим/дужче, який/небудь, так/от, не/вже.
Вправа 15 Перекладіть поданий текст українською мовою. Нифуроксазид – производное нитрофурана; относится к группе исключительно местнодействующих кишечных антисептиков. Механизм действия заключается в угнетении процессов размножения большинства представителей патогенной кишечной флоры, в основном за счёт торможения активности дегидрогиназ и синтеза белков в клетках бактерий. Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Препарат практически не влияет на состав нормальной бактериальной флоры толстого кишечника, не вызывает развития устойчивых к его действию штаммов, не наблюдалась также перекрёстная устойчивость с другими антибактериальными препаратами. Проявляет высокоу эффективность вне зависимости от рН содержимого кишечника и чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нет необходимости соблюдать специальную диету, которая предусмотрена при личении системными нитрофуранами.  
Вправа 16 Запишіть подані власні та загальні назви, замінюючи, де треба, малу букву на велику.   1. Донецький вугільний басейн, палац культури “україна”, паризька комуна, газета “ліки і здоров’я”, херсонщина, грінченків словник, аграрна партія України, бо-танічний сад, київський залізничний вокзал, автономна республіка крим, лауреат державної премії, ом (одиниця вимірення опору), ом (прізвище). 
Вправа 17 Перекладіть запропоновані словосполучення. Від словосполучень, записаних українською мовою, утворіть галузеві ініціальні абревіатури.   Государственная фармакопея, единицы действия, жизненная ёмкость лёгких, желудочно-кишечный тракт, злокачественная артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, иммунные комплексы, индекс проницаемости плаценты, коронарная недостаточность, минимальная подавляющая концентрация.
Вправа 18 Перекладіть подані слова і словосполучення. З’ясуйте, чи від усіх запропонованих словосполучень можна утворити загальноприйняті графічні скорочення. Від словосполучень, записаних українською мовою, утворіть графічні скорочення. Миллиметры ртутного столба, миллиметр, миллион, миллиард, микрометр, рилизинг-гормоны, лютеинизирующий объём, издательство, миллиграмм.
Вправа 19 Складіть автобіографію. Визначте, який це документ за походженням, формою, призначенням, за стадією створення і рівнем секретності.  
Вправа 20 Відредагуйте пропонований текст. Визначте вид документа. Запишіть правильний варіант.                                                                   Директору хіміко-фармацевтичного технікума НФаУ Доценту Скрик Івану Семеновичу від студента хіміко-фармацевтичного  технікуму Романа Миколайовича Цвяшко;

Заява.

Пане директору, прохаю освободити мене від занять на три дня, бо мені конче треба з’їздити додому з особистих причин. Прошу в мойому проханні не відмовити. Дуже вдячний. Підпис                                                                                29.02.05  

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17