Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Методичні_рекомендації_КНМ.pdf

Зміст програми навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Українська наукова думка (історія і сучасність). Репродуктивні види наукової діяльності.

Тема 1. Мовленнєва компетентність — невід’ємна складова наукової культури та професіоналізму сучасного фахівця.

Тема 2. Становлення наукового стилю української мови.

Тема 3. Поняття про науку. Наука як особлива сфера діяльності людини. Наукова діяльність в Україні.

Тема 4. Методи наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження.

Тема 5. Наукове дослідження як процес і результат. Сутність наукового пошуку.

Тема 6. Структура та етапи наукового дослідження.

Тема 7. Мета і завдання наукового пошуку.

Тема 8. Об’єкт і предмет наукового дослідження.

Тема 9. Орфоепічні норми сучасної наукової мови.

Тема 10. Акцентуаційні норми сучасної наукової мови.

Тема 11. Лексичні засоби наукового стилю. Термінологічна та нетермінологічна лексика.

Тема 12. Фразеологія наукового стилю сучасної української літературної мови.

Тема 13. Морфологічні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. Морфемні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови.

Тема 14. Синтаксичні засоби наукового стилю сучасної літературної української літературної мови.

Змістовий модуль 2. Репродуктивні та продуктивні види наукової діяльності

Тема 15. Правила опрацювання наукових джерел. Цитування. Конспект. Реферат.

Тема 16. Анотація. Тези. Рецензія.

Тема 17. Правила оформлення наукової роботи. Вимоги до структури наукової роботи. Курсова робота.

Тема 18. Наукова стаття як продуктивний вид наукової діяльності. Цитування.

Тема 19. Представлення результатів наукового дослідження.

 Тема 20. Представлення результатів наукового дослідження. Оформлення бібліографії.

Тема 21. Комп’ютерний переклад наукових джерел. Редагування наукових текстів.

Тема 22. Використання Інтернет-ресурсів.

Тема 23. Наукова риторика. Підготовка промови.

Тема 24. Вимоги до виступу перед аудиторією.

Тема 25. Побудова доказів і спростувань.

Підсумковий модульний контроль

Теми лекцій

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Мовленнєва компетентність — невід’ємна складова наукової культури та професіоналізму сучасного фахівця. Становлення наукового стилю української мови. Загальна характеристика мовних і мовленнєвих засобів наукового стилю сучасної української літературної мови. 2 1
2 Наука як особлива сфера діяльності людини. Поняття про науку. Наукова діяльність у сучасній Україні. Наукове дослідження як процес і результат. Методи наукового дослідження та їх класифікація. Сутність наукового пошуку. 2 1
3 Мета і завдання наукового пошуку. Об’єкт і предмет наукового дослідження. Структура та етапи наукового дослідження. 2 0,5
4 Правила опрацювання наукових джерел. План. Конспект. Реферат. Рецензія. 2 1
5 Правила оформлення наукової роботи. Вимоги до структури наукової роботи. Курсова робота 2 0,5
6 Представлення результатів наукового дослідження. Оформлення бібліографії. 2 1
7 Наукова стаття як продуктивний вид наукової діяльності: різновиди та особливості оформлення. Цитування. 2 1
8 Комп’ютерний переклад наукових джерел. Використання Інтернет-ресурсів. Редагування наукових текстів. 2 1
9 Наукова риторика. Підготовка промови. Виступ перед аудиторією. Побудова доказів і спростувань. 2 1
Усього годин 18 8

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Становлення наукового стилю української мови. Загальна характеристика мовних і мовленнєвих засобів наукового стилю сучасної української літературної мови. Наука як особлива сфера діяльності людини. 2 1
2 Конспекти і тези як різновид репродуктивної наукової діяльності. Складання та оформлення тез наукової статті. Цитування. Змістова контрольна робота. 2 1
3  Анотування та реферування наукового джерела як репродуктивні види наукової діяльності. Складання анотації наукового тексту. 2 0,5
4 Рецензування наукового тексту. 2 1
5 Комп’ютерний переклад наукових джерел. Використання Інтернет-ресурсів. Редагування наукових текстів. Оформлення бібліографії. Змістова контрольна робота. 2 0,5
6 Модульна контрольна робота. 2 2
Усього годин 12 6

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Тема 2. Становлення наукового стилю української мови. Загальна характеристика мовних і мовленнєвих засобів наукового стилю сучасної української літературної мови. 2 2
2 Тема 3. Поняття про науку. Наука як особлива сфера діяльності людини. Наукова діяльність в Україні. 2 2
Тема 4. Методи наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження. 6 6
4 Тема 5. Наукове дослідження як процес і результат. Сутність наукового пошуку. 2 2
5 Тема 6. Структура та етапи наукового дослідження. 2 2
Тема 7. Мета і завдання наукового пошуку. 2 2
 Тема 8. Об’єкт і предмет наукового дослідження. 2 2
Тема 9. Орфоепічні норми сучасної наукової мови. Шляхи подолання відхилення від норми. 1 4
Тема 10. Акцентуаційні норми сучасної наукової мови. 1 4
10  Тема 11. Лексичні засоби наукового стилю. Термінологічна та нетермінологічна лексика. 2 4
11  Тема 12. Фразеологія наукового стилю сучасної української літературної мови. 2 4
12  Тема 13. Морфологічні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. Морфемні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. 2 2
13  Тема 14. Синтаксичні засоби наукового стилю сучасної літературної української літературної мови. 4 4
14 Тема 15. Правила опрацювання наукових джерел. План. Конспект. Цитування. 4 6
15  Тема 16. Тези. Анотація. Реферат. Рецензія. 6 8
16  Тема 17. Правила оформлення наукової роботи. Вимоги до структури наукової роботи. 2 2
17  Тема 18. Наукова стаття як продуктивний вид наукової діяльності. Цитування. 2 2
18  Тема 19. Представлення результатів наукового дослідження. Оформлення бібліографії. 6 8
19  Тема 20. Комп’ютерний переклад наукових джерел. 2 2
20  Тема 21. Використання Інтернет-ресурсів. 2 2
21  Тема 22. Наукова риторика. Підготовка промови. 2 2
22  Тема 23. Вимоги до виступу перед аудиторією. 2 2
23  Тема 24. Побудова доказів і спростувань. 2 2
Усього годин 60 76

Завдання для самостійної роботи

Як вид самостійної роботи передбачено виконання завдань у дистанційному курсі «Культура наукової мови» на сайті дистанційного навчання НФаУ www.pharmel.kharkiv.edu.

Питання до модульного контролю

Тема 1. Мовленнєва компетентність — невід’ємна складова наукової культури та професіоналізму сучасного фахівця.

Тема 2. Становлення наукового стилю української мови.

Тема 3. Поняття про науку. Наука як особлива сфера діяльності людини. Наукова діяльність в Україні.

Тема 4. Методи наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження.

Тема 5. Наукове дослідження як процес і результат. Сутність наукового пошуку.

Тема 6. Структура та етапи наукового дослідження.

Тема 7. Мета і завдання наукового пошуку.

Тема 8. Об’єкт і предмет наукового дослідження.

Тема 9. Орфоепічні норми сучасної наукової мови.

Тема 10. Акцентуаційні норми сучасної наукової мови.

Тема 11. Лексичні засоби наукового стилю. Термінологічна та нетермінологічна лексика.

Тема 12. Фразеологія наукового стилю сучасної української літературної мови.

Тема 13. Морфологічні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. Морфемні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови.

Тема 14. Синтаксичні засоби наукового стилю сучасної літературної української літературної мови.

Тема 15. Правила опрацювання наукових джерел. Цитування. Конспект. Реферат.

Тема 16. Анотація. Тези. Рецензія.

Тема 17. Правила оформлення наукової роботи. Вимоги до структури наукової роботи. Курсова робота.

Тема 18. Наукова стаття як продуктивний вид наукової діяльності. Цитування.

Тема 19. Представлення результатів наукового дослідження.

Тема 20. Представлення результатів наукового дослідження. Оформлення бібліографії.

Тема 21. Комп’ютерний переклад наукових джерел. Редагування наукових текстів.

Тема 22. Використання Інтернет-ресурсів.

Тема 23. Наукова риторика. Підготовка промови.

Тема 24. Вимоги до виступу перед аудиторією.

Тема 25. Побудова доказів і спростувань.

Рекомендована література

 1. Лисенко Н.О.  Культура наукової мови. Навчальний посібник.  / Н. О. Лисенко, О. О.  Тєлєжкіна  — Х. : Вид-во НФАУ, 2012.  –  190 с.
 2. Васенко Л. А. Фахова українська мова: [навчальний посібник] / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. —  К. : ЦУЛ, 2008. — 273 с.
 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: [навчальний посібник] / Г.С.Онуфрієнко. — К. : ЦНЛ, 2006. — 312 с.
 4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. — К. : Видавничий Дім “Слово”, 2004.

Приклад модульної контрольної роботи

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17