Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною роботою. Серед кола досліджуваних наукових проблем такі:  історія, сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняних і зарубіжних латинських номенклатур, аналіз графіко-семантичних змін у греко-латинських терміноелементах, а також дослідження етимології ботанічних назв лікарських рослин і розробка спеціальних багатомовних термінологічних словників, концептологія, лінгвопоетика та лігвостилістика поетичних текстів корифеїв світової й української літератури,  лінгвістика тексту та соціолінгвістика, історіографія та вивчення пам’яток  церковного мистецтва України, новітня історія України.

Робота над ініціативною темою

Наукові дослідження кафедри протягом 2003 – 2004 рр. провадилися за двома напрямами. Так, за результатами розробки ініціативної теми «Психологічні чинники сприймання інформації в комунікативній системі «викладач – студент», індивідуальні особливості цього процесу» надруковано посібник для викладачів вишів «Психолого-педагогічна підтримка організації заняття з мовних дисциплін у вищій школі на основі нейролінгвістичного програмування» (2004, автор – Р. М. Кривко).

Упродовж 2003 – 2005 рр. розроблялася ще одна  ініціативна тема – «Історія становлення й розвитку НФаУ». Доцент кафедри Н. М. Савченко, старший викладач Р. І. Філіппенко, завідувач кафедри Є. І. Світлична провели глибоку  роботу зі збору, аналізу й обробки архівних матеріалів, результати якої стали частиною фундаментальної монографії з історії університету «Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти» (2005 р., за заг. ред. В. П. Черних).

Із 2005 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри суспільних наук були створені кафедри суспільних наук і українознавства та латинської мови. Колектив кафедри розпочинає роботу над ініціативною темою «Сучасні проблеми суспільства в період його трансформації: філософські, соціологічні та політико-правові аспекти»: результати дослідження відображені в численних наукових статтях, монографіях, навчальних посібниках із відповідних дисциплін.

Із 2007 – 2008 н.р. колектив кафедри працює над дослідження нових ініціативних тем «Роль і методика викладання гуманітарних дисциплін у професійній підготовці студентів» і «Проблеми розвитку сучасної міжнародної латинської фармацевтичної термінології». На вимогу часу, наступними науковими темами стали такі: «Свідомість, мова, час, культура в інформаційному полі»; «Професійне спрямування у гуманітарній підготовці фармацевтичних вищих закладах».

На сьогодні кафедра українознавства та латинської мови працює над темою  «Науково-методичні засади гуманітарної підготовки студентів у контексті розвитку сучасної вищої школи».

Науково-практичні конференції

У березні 2003 р. кафедра провела Міжвузівську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології викладання латинської та української мов у вищих навчальних закладах».

Пленарне засіданняПленарне засідання

11 – 12 листопада 2004 р. на кафедрі відбулася Всеукраїнська науково-практична «Значення українознавчих і мовних дисциплін у системі вищої освіти», у якій взяли участь близько 200 науковців із 65 ВНЗ України.

Організатори конференції_після_плідної_праціОрганізатори конференції_після_плідної_праці

18 – 19 квітня 2005 року колектив кафедри організував проведення Міжнародної науково-теоретичної конференції «Особистість у системі соціальних зв’язків».

19 – 20 квітня 2007 р спільно з кафедрою інформаційних технологій була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві».

Пленарне засідання2Пленарне засідання

Секційне засіданняСекційне засідання

Із метою аналізу стану гуманітарної освіти на сучасному етапі її розвитку й обміну досвідом між представниками провідних вищих навчальних закладів 14 – 15 квітня 2011 року на базі кафедри була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи».

Пленарне засідання3Пленарне засідання

Секційне засідання2Секційне засідання

Проведення науково-практичних конференцій стало традиційною формою наукового спілкування, зокрема останніми роками на кафедрі було проведено такі конференції:

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю  «Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи» (13–14 листопада 2014 р.);

Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (14 – 15 квітня 2016).

За результатами роботи всіх науково-практичних конференцій видавалися збірники наукових праць.

Захист дисертацій

У 1984 р. завідувач кафедри Світлична Є. І.  захистила дисертацію «Античні образи й мотиви в поезії Йоргоса Сеферіса», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У 1986 р. Є. І. Світличній було присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Світлична Євгенія Іванівна webСвітлична Євгенія Іванівна

У грудні 2003 р. викладач кафедри Лисенко Н. О.  захистила дисертацію на тему «Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У липні 2011 р. їй було присвоєне вчене звання доцента кафедри українознавства та латинської мови.

Лисенко Наталя Олександрівна webЛисенко Наталя Олександрівна

У липні 2004 р. старший викладач Філіппенко Р. І. успішно захистив дисертацію «Життя, громадсько-політична та наукова діяльність професора Харківського університету Є. К. Рєдіна», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Виступ Р._І._ФіліппенкаВиступ Р. І. Філіппенка

У квітні 2007 р. О. О. Тєлєжкіній присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства. 15 травня 2012 р. на засіданні Наукової ради «Українська мова», що діє при Інституті української мови НАН України, була затверджена тема докторської дисертації доцента О. О. Тєлєжкіної «Мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття».

Тєлєжкіна Олеся Олександрівна webТєлєжкіна Олеся Олександрівна

У липні 2008 р. відбувся захист дисертації І. В. Постолової «Романи Генріха Бьолля про війну: структура і концептосфера», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У червні 2012 р. І. В. Постоловій було присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства та латинської мови.

1

У червні 2010 р. А. О. Тимченко захистила дисертацію на тему «Мотивна структура поезії Володимира Свідзінського», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

2

У квітні 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства та латинської мови О. К. Малютіній.

Малютіна Оксана Костянтинівна webМалютіна Оксана Костянтинівна

У квітні 2015 р. відбувся захист кандидатської  дисертації Кальченко Т. Ю. «Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка».

Кальченко Тетяна ЮріївнаКальченко Тетяна Юріївна

У грудні 2015 р. О. Л. Фель захистила кандидатську дисертацію «Проблематика та поетика малої прози Жана Дютура».

Фель Олена Леонідівна webФель Олена Леонідівна

У грудні 2016 р. А.А. Берестова захистила кандидатську дисертацію "Релігійна прецедентність у мові української прози кінця 20 початку 21 століття".

старший викладач А. А. Берестова

                                                                                              Берестова Алла Анатоліївна

Кафедра бере участь і в загальних університетських дослідженнях. Колектив кафедри плідно працював при укладанні «Фармацевтичної енциклопедії» та чотиримовного «Енциклопедичного тлумачного словника фармацевтичних термінів». 

Викладачі кафедри є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних наукових конгресів, пленумів, конференцій і семінарів як на теренах України, та і за її межами, зокрема в Росії, Польщі, Чехії, Болгарії.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24