Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

1984

Светличная Е.И. Античные образы и мотивы в поэзии Иоргоса Сефериса. (Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук).– М.: ИМЛИ, 1984.

Светличная Е.И. Лирический Одиссей в поэме И. Сефериса „Дрозд” //Депон. в ИНИОН АН СССР от 22.11.83. Библиографический указатель. Новая советская литература по общественным наукам. Литературоведение. – М., 1984.- №12.

1985

Светличная Е.И. Мифологические мотивы в творчестве Иоргоса Сефериса // Советское славяноведение, №2, 1985. – С. 71-81.

Светличная Е.И. Преломление древнегреческого погребального обряда в поэзии И. Сефериса. //Балтославянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд: Материалы всесоюзн. научн. конф.– М.: Наука, 1985.

1986

Светличная Е.И. Яннис Кондос «Останки» // Современная художественная литература за рубежом, 1986, № 3.

Светличная Е.И. Яннис Рицос. Заметки на полях времени. (Стихотворные перводы). – Сборник художественных переводов:  Яннис Рицос «Заметки на полях времени». – М.: «Радуга».– 1986. С.55-58.

1987

Светличная Е.И. Развитие детской литературы в современной Греции. К.Панацоцулу. Маргарита. Голубое и белое. //Современная художественная литература за рубежом, 1987, № 5.– С. 36-40.

1989

Филиппенко Р. И. Февральская буржуазно-демократическая революция на Украине. Историография 20-х – середины 30-х годов // Проблемы развития советского общества и активизации человеческого фактора. – Х., 1989. – С. 53–57.

1996

Светличная Е.И. „Три тайные поэмы” Иоргос Сеферис // Иностранная литература, 1996, № 7. – С. 50-65.

1997

Світлична Є.І. Всесвітній грек // Український засів, 1997, № 7-9. – С. 82-88.

Світлична Є.І. Міфологізм у сучасній європейській поезії та українські переклади з новогрецької поезії // Український засів, 1997, № 5.

1998

Тєлєжкіна О. О. Антропоніми в усному мовленні школяра // Українська мова – державна мова України: Статті та тези за матеріалами конференції. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998.– С. 215–217.

Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення в поезії Олександра Олеся // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.– Вип. 1.– Х.: ОВС, 1998.– С. 57–62.

1999

Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення як стилістичний засіб (на прикладі збірки О. Олеся «З журбою радість обнялась») // Олександр Олесь: Творча спадщина і сучасність: Збірник наукових праць.– Суми: Козацький вал, 1999.– С. 248–253.

Філіппенко Р. І. Е.К. Редин – ученый, гуманист // Вестник ХГПУ, Философия. – Х., ХГПУ, 1999. – Вып. 67. – С. 133–138.

2000

Лисенко, Н. О. Архетипні символи в поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Філологічні науки: Збірник наукових праць.— Суми: СумДПУ, 2000.— С. 60–68.

Лисенко, Н. О. Символіка червоного та чорного кольорів у поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2000.— № 473.— С. 86–91.

Малютина О. К. К. Д. Кавелин о перспективах дворянского сословия после крестьянской реформы 1861г. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія – Х.: НМЦ «СД», 2000. – Вип. 32. – С.195 – 202.

Малютина О. К. Отношение К. Д. Кавелина к студенческому движению 1861 г. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць молодих вчених. – Х: Бізнес Інформ, 2000. – С.165 – 170.

Малютіна О. К. Еволюція поглядів К. Д. Кавеліна щодо самодержавного принципу правління // Науковий вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Збірник наукових праць. Серія: Історія та географія. – Х.: “Основа”, 2000. – Вип. 4. – С.122 – 132.

Тєлєжкіна О. О. Наслідкові речення і речення обґрунтування в системі безсполучникових складних структур // Наука і сучасність: Збірник наукових праць.– Вип. 1.– Ч. 1.– К., 2000. – С. 256–262.

Тєлєжкіна О. О. Речення обґрунтування як вид безсполучникових складних речень // Філологічні студії: Збірник наукових праць.– Луцьк, 2000.– №1.– С. 204–207.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – секретарь Харьковского историко-филологического общества // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Философия. – Х., 2000. – Вып. 120. – С. 104–116.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – исследователь религиозных памятников искусства Харьковской губернии // Віра і Розум. – 2000. – № 1. – С. 224–228.

2001

Лисенко, Н. О. Метафори і символи «Матері Землі» і «Степу» в поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Українське і слов’янське мовознавство : Матеріали Х Міжнародної наукової конференції на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського.— Ужгород: «Поличка» Карпатського краю, 2001.— С.304–308.

Лисенко, Н. О. Метафори на позначення астральної моделі світу із модифікатором «зірка» в поетичному ідіостилі Т. Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2001.— № 520.— С.193–197.

Лисенко, Н. О. Структурний аналіз метафор поетичного ідіостилю Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ХДПУ, 2001.— Вип.6.— С.183–188.

Малютина О. К. Записка К. Д. Кавелина об освобождении крестьян от крепостной зависимости в России  // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – Х.: НМЦ «СД», 2001. – Вип. 33. – С. 81-88.

Малютіна О. К. Основні теоретичні принципи історичних поглядів К. Д. Каверіна та М. І. Костомарова  // Вісник ХДАК. Збірник наукових праць. – Х.: ХДАК, 2001. – Вип. 4. – С. 241 – 245.

Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін i «Християнська топографiя» Козьми Індікоплова // Освітнi традицiї Слобожанщини на межi тисячоліть: Матеріали наук.-метод. конф. (Першi Каразінські читання, Богодухів, 11 трав. 2001 р.). – Х., 2001. – С. 88–103.

2002

Волобуева Е. А. О переводах античной эпиграммы (Россия, ХІХ век) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень, Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ-Харків, 2002. – С. 76–78.

Лисенко, Н. О. Метафори і символи із компонентом «місяць» у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ОВС, 2002.— С.304–308.

Лисенко, Н. О. Опозиція ідіолект/ідіостиль. Ідіостилістична домінанта /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2002.— № 557.— Вип. 35.— С.85–89.

Малютина О. К. Концепция исторического развития России в творчестве К. Д. Кавелина // Российские университеты в XVIII – XX вв.: Сборник научных статей. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. – Вып. 6. – С.83 –93.

Світлична Є.І, Толок І.О. Деякі зауваження щодо вітчизняної номенклатури лікарських засобів //Вісник фармації.–№4(32) 2002. – Х.: Вид-во НФаУ, 2002. – C. 65-69.

Тєлєжкіна О. О. Відповідність безсполучникових складних речень обґрунтування і текстових утворень // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 8.– Х.:ОВС, 2002.– 131–136.

Тєлєжкіна О. О. Структурна співвіднесеність безсполучникових складних речнь обґрунтування і тексту // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Збірник наукових праць. Серія: Філологія.–Вип. 35.– Х., 2002.– №557. – С. 155–160.

Фель, Е. Л. Некоторые лингвистические проблемы специальной терминологии /Е. И. Фель //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень».— Дніпродзержинськ, 2002.— Т. 13. Філологія.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – член Харьковского историко-филологического общества // Краєзнавство. – К., 2002. – Число 1–4. – С. 38–41.- Режим доступа:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1786

2003

Лисенко, Н. О. Динаміка конфлікту природи і технічного прогресу у творах українських поетів ХХ – початку ХХІ століть /Н. О. Лисенко //Збірник робіт ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті».— Х.: ХНАУ.— 2003.— С.221–224.

Лисенко, Н. О. Метафори із солярним компонентом в поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць: Матеріали Всеукраїнської конференції «Всеукраїнські науково-теоретичні граматичні читання.–– Донецьк: ДНУ.— 2003.— Вип. 11.— Вип. 35.— С. 309–313.

Малютина О. К. Вклад К. Д. Кавелина в развитие системы университетского юридического образования в конце 50-х гг. XIX в. // Вчені записки. Науковий журнал. – Х.: ХІУ, 2003. – Вип.11. – С. 200 – 209.

Сальтевська Т.В. Мовна характеристика персонажів  у драматургії  Михайла Старицького/ Лінгвістичні дослідження// Харків, 2003

Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.

Світлична Є.І. Проблеми фармацевтичної латини як візитної картки спеціаліста та спеціальності //Наука і соціальні проблеми суспільства: медициа, фармація, біотехнологія: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф.– м. Харків, 21-23 травня 2003 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – C. 324.

Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення обґрунтування як стилістичний засіб у творах Павла Грабовського // Вісник Сумського державного університету: Збірник наукових праць. Серія: Філологічні науки.– Суми: Видавництво СумДУ, 2003.– №1 (47).– С. 118–121.

Фель, Е. Л. Термин и текст (на примере медицинской терминологии) /Е. Л. Фель //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології викладання латинської та української мов у вищих навчальних закладах».— Х., 2003.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин: жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие (к 140-летию со дня рождения) // ВХУ. – 2003. – № 594. – Історiя. – Вип. 35. – С. 333–340. – Режим доступа: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1781

Філіппенко Р. І. Голодомор 1932–1933 рр.: причини і наслідки // Молодість фармації. – 2003. – № 11.

2004

Лисенко, Н. О. До питання диференціації детермінантів ідіостилю — понять «Мовна картина світу» та «Мовна модель світу» /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ХДПУ, 2004.— Вип 14.— С. 137–140.

Лисенко, Н. О. Реінтерпретація як один із шляхів подолання «знаковості» у традиційних народнопоетичних символах /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2004.— № 632.— Вип. 42.— С. 11–13.

Світлична Є.І. Проблеми сучасної фармацевтичної термінології //Матеріали семінара-наради завідувачів кафедр латинської мови, м. Львів, жовтень 2003 р.–Львів, 2004.

Світлична Є.І. Проблемні питання термінотворення та терміновживання у сучасних латинській та українській фармацевтичних терміносистемах //Значення українознавчих та мовних дисциплін у системі вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 11-12 лист. 2004 р. – С. 53-67.

Світлична Є.І., Базарова В.І., Волобуєва О.О., Берестова А.А., Половнікова М.Ю. Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica poluglotta: Багатомовний словник для студ. вищ. навч. закладів / Під загал. ред. канд. філол. наук доц. Є.І.Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 149 с.

Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в текстах наукового стилю // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія.– Черкаси:ЧДТУ, 2004.– С. 306–310.

Тєлєжкіна О. О. Особливості внутрішньої будови безсполучникових складних речень обґрунтування // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.– Вип. 12.– Х.: ОВС, 2004.– С. 105–114.

Тєлєжкіна О. О. Особливості функціонування безсполучникових складних речень із компонентом обґрунтування у розмовному стилі // Загальні питання філології: Збірник наукових праць.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.– Т. 2.– С. 112–118.

Тєлєжкіна О. О. Особливості функціонування безсполучникових складних речень обґрунтування у книжних стилях // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2004».– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-С. 46–50.

Фель, Е. Л. Литература как специфическая форма отражения действительности (на примере романа Ж. Дютура «Семинар в Бордо») /Е. Л. Фель //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні питання філології».— Дніпродзержинськ, 2004.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – секретарь Харьковского предварительного комитета по подготовке XII Археологического съезда // Древности 2004. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х.: НМЦ «МД», 2004. – С. 13–17.

Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін – дослідник фрескових і мозаїчних прикрас Софіївського собору та інших храмів Києва // ВХУ. – 2004. – № 633. – Історія. – Вип. 36. – С. 43–50. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1784

Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін – завідуючий Музеєм витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету (1893–1908 рр.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 15. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – С. 96–101.

Філіппенко Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863–1908 рр.): Автореф. дис… канд. iст. наук. – Київ, 2004. – 18 с.- Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1789

Філіппенко Р. І. Рєдін Є.К. – історик-мистецтвознавець (історіографія питання) // Зб. наук. праць. Сер. «Історія та географія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 14. – С. 155–161. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1782

Філіппенко Р. І., Берестова А. А. Кафедра фармакології медичного факультету Харківського університету (1805–1850 рр.) // Значення українознавчих та мовних дисциплін у системі вищої освіти: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (11–12 листопада 2004 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НфаУ, 2004. – С. 82–88.

2005

Волобуева Е. А. Эпиграмматистика Джона Оуэна: литературно-исторический контекст, проблематика, поэтика // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, №666, серія Філологія, вип. 45. Харків, 2005. – С. 43–46.

Лисенко, Н. О. Нотатки до класифікації символів /Н. О. Лисенко //Філологічні науки: Збірник наукових праць.— Суми: СумДПУ, 2005.— С. 55–61.

Лисенко, Н. О. Образ матері-землі як репрезентант міфо-релігійної свідомості поета /Н. О. Лисенко //Міжнародна науково-теоретична конференція. «Особистість у системі соціальних зв’язків».— Х.: Вид-во НФаУ, 2005.— С. 235–239.

Малютіна О. К. К. Д. Кавелін про політичну модернізацію Росії (проект «самодержавної республіки») // Вчені записки. Науковий журнал. – Х.: ХІУ. – 2005. – Вип.15. – С. 206 – 210.

Постолова И. В. Сравнительный анализ романа «Бильярд в половине десятого» и повести «Самовольная отлучка» Генриха Белля // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – № 666. – С. 97 – 100.

Постолова И.В. Комическое как структурообразующий компонент произведений Г.Белля (на материале повести «Самовольная отлучка») // Материалы Х Международных чтений молодых ученых памяти Л.Я.Лившица. – Харков, 2005. – С. 54.

Савина В. В. Эволюция поэтических мотивов в творчестве Р. Грейвза // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2005. – №666. – Вип. 45. – С. 117 – 120.

Світлична Є. І. Основополагающее мировоззрение и моделирующие закономерности мифологизирования в современной литературе. // Матер. Міжнар. наук.-теор. конф „Особистість у системі соціальних зв’язків”. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 78-87.

Фель, Е. Л. Поиск смысла для человека /Е. Л. фель // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у системі соціальних зв’язків». – Х., 2005.

2006

Дорошина Л. Ф. Архетип і архетипові основи в кіноповістях О. Довженка / Л. Ф. Дорошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ІV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 149–152.

Дорошина Л. Ф. Етнокультурні архетипи в поетичному світі О. Довженка / Л. Ф. Дорошина // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2006. – Т 1. – № 82. – С. 121–124.

Дорошина Л. Ф. Проблема архетипового дослідження художніх текстів у сучасній лінгвістиці / Л. Ф. Дорошина // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» / За заг. редакцією акад. І.Ф. Прокопенка – У 2-х частинах. – Ч. 1. – Х. : ХНПУ, 2006. – С. 27.

Єгор Кузьмич Рєдін: Біобібліографічний покажчик (укладач: Р. І. Філіппенко; наук. ред.: канд. іст. наук, проф. С.М. Куделко). – Х.: ХНУ, 2006. – 70 с.

Малютина О. К. Проблемы взаимодействия власти и общества: исторический контекст // Вчені записки. Науковий журнал. – Х.: ХІУ, 2006. – Вип. 20. – С. 87 – 91.

Постолова И. В. О специфике использования религиозных символов в романе Генриха Белля «Бильярд в половине десятого» // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків: ППВ «Нове слово», 2006. – Вип. 1(45). – С. 128 – 134.

Постолова И. В. Рецептивное прочтение романа Генриха Белля «Где ты был, Адам?» // Питання літературознавства: Наук. збірник. – Чернівці.: Рута, 2006. – вип. 72. – С. 197 – 202.

Постолова И. В. Сатирическое изображение католической церкви и ее служителей в романе Генриха Белля «Глазами клоуна» // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – №727. – С. 134 – 137.

Постолова И.В. Антиклерикальная направленность сатиры в романе Генриха Белля «Глазами клоуна» // Материалы ХІ Международных чтений молодых ученых памяти Л.Я. Лившица. – Харков, 2006. – С. 56 – 57.

Тимченко А. О. Василь Стус: рецепція творчості Володимира Свідзінського / А. О. Тимченко // Молода нація. Альманах. –2006. – № 1 (38). – С. 142–150.

Тимченко А. О. Мотив звіра у поетичному циклі В. Свідзінського «Балади» / А. О. Тимченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – 2006. – Вип. 13. – С. 189–195.

Тимченко А. О. Тигр проти дракона: мотив звіра у творчості І. Багряного і В. Свідзінського / А. О. Тимченко // Молода нація. Альманах. – 2006. – № 2 (39)– С. 178–187.

Тимченко А. О. Тигр проти дракона: мотив звіра у творчості І. Багряного і В. Свідзінського / А. О. Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2006. – № 742, вип. 48. – С. 116–125.

Філіппенко Р. І. З історії дослідження Харківського Товариства поширення в народі грамотності: Є.К. Рєдін // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 23. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 240–247.

2007

Дорошина Л. Ф. Вербальне вираження спадковості поколінь у кіноповістях О. Довженка / Л. Ф. Дорошина // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х., 2007. – Вип. 21. – С. 98–103.

Дорошина Л. Ф. Мовний образ батька в кіноповістях О. Довженка / Л. Ф. Дорошина // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2007. – Т. 20 (59). – № 3. – С. 167–172.

Дорошина Л. Ф. Мовний образ діда в кіноповістях О. Довженка (архетипові риси) / Л. Ф. Дорошина // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХV–ХVIII. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 592–595.

Малютина О. К. О трансформации национального идеологического формата // Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві».    Х.: Видавництво НФаУ, 2007    С. 107 – 112.

Постолова И. В. Война глазами ребенка на материале романа Генриха Белля «Дом без хозяина» // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ППВ «Нове слово». – 2007. – вип.3 (51). – Ч. 1. – С. 132 – 137.

Постолова И. В. Элементы живописи в создании женских образов в поздних романах Генриха Белля // Мова і культура. – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – вип. 9. – Т. Х (98). – Художня література в контексті культури. – С. 289 – 295.

Постолова И.В. Сатира на современное общество в романе Генриха Белля «Заботливая осада» // Материалы ХІІ Международных чтений молодых ученых памяти Л.Я.Лившица. – Харков, 2007. – С. 60 – 61.

Постолова І.В. Пошук адекватних методик у дослідженні літературної спадщини Генріха Бьолля // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Криза теорії». – Чернівці, 2007. – С. 48 – 49.

Світлична Є.І. До проблеми синонімії у номенклатурі лікарських засобів: історичний аспект // Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.(19-20 квітня 2007 р., м. Харків) – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – С. 167-179.

Тимченко А. О. Мотив звіра у поетичній збірці В. Свідзінського «Медобір» / А. О. Тимченко // Збірник студентських наукових праць: Матеріали Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Українська мова та література». – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.345–350.

Фель, Е. Л. Актуальные вопросы разработки специальной научной терминологии /Е. Л. Фель //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві».— Х., 2007.

Філіппенко Р. І., Куделко С. М. Вивчення церковного мистецтва України за матеріалами XII Археологічного з’їзду // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 25. – Херсон, Вид-во ХДУ, 2007. – С. 208–213.

2008

Дорошина Л. Ф. Образ жінки-матері у творах О. Довженка як архетиповий образ української культури / Л. Ф. Дорошина // Слово. Думка. Людина : Збірник наукових праць із актуальної лінгвістики. (До 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). – Х., 2008. – С. 247–253.

Малютина О. К. К вопросу национальной идентичности // Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г. С. Сковороди».    Х.: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2008 – С. 289 – 293.

Малютина О. К. О социально-политических причинах национализма // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», 2008. – С. 78 – 79.

Постолова И. В. Ключевые концепты романа Генриха Белля «Ангел молчал» // Актуальні проблеми слов’янської філології (Лінгвістика і літературознавство). – Київ: Освіта України, 2008. – С. 414 – 420.

Тимченко А. О. Загадка таїни: художні аспекти реалізації мотиву таємниці в поезії Володимира Свідзінського / А. О. Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2008. – № 798, вип. 53. – С. 170–174. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1774

Фель, Е. Л. Ж. Дютур и процессы глобализации /Е. Л. Фель //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.— Х., 2008.— №836.— С. 298—299.

Фель, Е. Л. Комическое как литературоведческая проблема (на примере романа Ж. Дютура «Свежее масло») /Е. Л. Фель //Матеріали Міжнародного українського конгресу дослідників зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур і цивілізацій».— Сімферополь. 2008.— Вип. 1.— С. 127—135.

Філіппенко Р. І. Вивчення церковного мистецтва України за матеріалами «Трудов Харьковского Предварительного комитета по устройству XII Археологического съезда» // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – Вип. 32. – С. 136–144.

Філіппенко Р. І. До питання про вивчення Є. К. Рєдіним церков і «церковної старовини» м. Харкова // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. Нац. Пед. Ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – Вип. 29–30. – С. 9–12.

Філіппенко Р. І., Куделко С. М. Є. К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 228 с.

Філіппенко Р. І., Куделко С. М. Є. К. Рєдін як історіограф // ВХУ. – 2008. – № 816. – Історія. – Вип. 40. – С.214–223.

2009

Лисенко, Н. О. Архетип світового дерева в ідіостилі Т. Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2009.— № 873.— Вип. 58.— С. 40–44.- Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1779

Малютіна О. К. До питання становлення ліберальної преси в Харкові – досвід політичної комунікації: «Справа М. А. Гредескула» // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Х.: Майдан, 2009. – Вип. 36. – С. 140-144.

Тєлєжкіна О. О. Складне речення як текст: аналіз структурної організації (на матеріалі збірки «Рубаї» Дмитра Павличка) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Київ, 2009. – С. 38–45.

Тимченко А. О. «Занурення» як прояв мотиву прагнення героя до невідомого світу (поезія Володимира Свідзінського) / А. О. Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2009. – № 843, вип. 55.– С. 185–189. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1776

Тимченко А. О. Межа між дитячим та дорослим світами у поезії Володимира Свідзінського «До школи» / А. О. Тимченко // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк, 2009. – Вип. 21 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 333–340.

Тимченко А. О. Мотив і його складники: проблема побудови структурно-семантичної моделі / А. О. Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2009. – № 846, вип. 56. – С. 83–86. – режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1775

Тимченко А. Чоловік із дитиною / Антоніна Тимченко // Березіль. – 2009. – №9–10. – С. 142–151.

Фель, Е. Л. Гуманитарные ценности в творчестве Ж. Дютура /Е. Л. Фель //Международная научно-практическая конференція «Роль искусства и гуманитарных наук в развитии международного сотрудничества и европеизации». – Х., 2009.

Фель, Е. Л. Традиционные ценности в творчестве Ж. Дютура /Е. Л. Фель //Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип. 2 (58). – Ч. 1. – Х., 2009. – С. 113–119.

Філіппенко Р. І. Вивчення пам’ятників церковного мистецтва України за матеріалами VIII Археологічного з’їзду // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 36. – С. 185–190. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1780

Філіппенко Р. І. До питання про вивчення церковного мистецтва України за матеріалами «Трудов Харьковской комиссии по устройству XIII Археологического съезда в г. Екатеринославе» // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 35. – С.81–85.

Філіппенко Р. І., Куделко С. М. З історії дослідження візантійського мистецтва у Харківському університеті: Є. К. Рєдін // Слобожанське культурне надбання: Збірка статей учених з памʼяткоохоронної роботи. – Харків: Курсор, 2009. – Вип. 2. – С. 326–332.

2010

Зана Л. Ю., Постолова І. В. Субконцепт «прамова» в романі Мішеля Турнье «Метеори» // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 3(63). – Ч. 2. – С. 126 – 132.

Малютіна О. К. Дохристиянські релігійні уявлення давніх слов’ян // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2010р.) – Х.: НФаУ, 2010. – С. 465. – Серія «Наука».

Малютіна О. К. Еволюція поглядів К. Д. Кавеліна щодо проблеми політичної модернізації (60-80 рр. XIX ст.) // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса, 2010. – Вип. 17 (118). – С. 218 – 224.

Малютіна О. К. Погляди К. Д. Кавеліна щодо проблеми модернізації політичного устрою Російської держави (60-ті рр. XIX ст.) // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса, 2010. – Вип. 11 (112). – С. 178 – 185.

Малютіна О. К. Харківські кадетські періодичні видання про виборче право і ставлення партії до участі у виборах до Державної думи // Вісник ХДАК: Збірник наукових праць. – Х.: ХДАК, 2010 – Вип. 30. – С. 194-202.

Малютіна О. К. Харківські кадетські періодичні видання про політичний устрій держави та Установчі Збори // Вісник ХДАК: Збірник наукових праць. – Х.: ХДАК, 2010. – Вип. 31. – С.130-138.

Малютіна О. К. Харківські кадетські періодичні видання про революцію (1905 р.) та революційне насильство // Вісник ХДАК: Збірник наукових праць. – Х.: ХДАК, 2010. – Вип. 29. – С. 136-144.

Постолова И. В. Концепт «война» в ключе традиционализма позднего Белля (на материале произведения «Потерянная честь Катарины Блум») // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 901. – С. 87 – 91.

Тимченко А. Ліричний цикл як об’єкт літературознавчого осмислення (на матеріалі художньої циклізації у творчості В. Свідзінського)» / Антоніна Тимченко // Віршознавчі студії : Збірник наукових праць конференції «Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку» / Упорядники Н. В. Костенко, Я. В. Ходаковська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 193–205.

Тимченко А. Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / Антоніна Тимченко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17 ; [наук. ред. М.М. Сулима, відп. ред. Л.С. Бербенець]. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – С. 5–8.

Филиппенко Р. И. Харьковская школа истории искусства: Е. К. Редин // Общество, среда, развитие: Научно-теоретический журнал. – 2010. – № 1 (14) 10. – С. 120–124.- Режим доступа:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1787

2011

Бесараб О.В., Постолова І.В. Специфіка розвитку американської літератури другої половини ХХ століття // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 936. – С. 242 –249.

Дорошина Л. Архетипна семантика українських дендронімів у художньому діалекті О. Довженка / Л. Дорошина // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : Видавничо-поліграфіччний центр «Київський університет», 2011. – Вип. 41/1. – С. 82–85.

Дорошина Л. Ф. Вербалізація етнокультурного архетипу верх у літературних творах О. Довженка / Л. Ф. Дорошина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – Х., 2011. – № 936. – Вип. 61. – С. 49–55.

Лисенко, Н. О. Метафори і символи з компонентом небо в поетичному ідіостилі Т.Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2011.— № 936.— Вип. 61.— С. 46–49.

Малютина О. К. Рабочий вопрос на страницах харьковских кадетских периодических изданий в период Первой революции // Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи. Материалы V всероссийской научно-практической конференции с международным участием – Первоуральск, 2011. – С.  99-105.

Малютіна О. К. Аграрне питання на сторінках харківських кадетських періодичних видань // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки) – Луганськ: Видавництво ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – №11 (222) – С. 162-169.

Малютіна О. К. Становлення харківської ліберальної преси в період Першої революції   спроба політичної комунікації // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції –  Харків: ХДАК, 2011. – С. 298-299.

Постолова І.В. Концептний аналіз художнього тексту: перспективи подальшого розвитку (на матеріалі сатиричних творів Г. Бьолля) // Матеріали ХVI Міжнародних читань молодих учених пам’ятi Л.Я. Лівшиця. – Харків, 2011. – С. 89.

Постолова І.В. Рівні концертного аналізу художнього твору (на матеріалі ранніх текстів Г.Бьолля) // Збірник наукових праць «Вектори розвитку сучасного літературного процесу». – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 331 – 339.

Постолова І.В., Зана Л.Ю. Літературознавчий аналіз художнього твору: функціонування поняття «концепт» // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – 3(214) Ч. ІІ. – С. 32 – 43.

Постолова І.В., Томарєва Н.О. Особливості викладання латинської мови для студентів спеціальності «Біотехнологія». Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. Статті та тези // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 квітня 2011 року. – Харків: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 110 – 117.

Тєлєжкіна О. О. Індивідуально-авторські новотвори у поетичному мовленні Дмитра Павличка // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – С. 397–404.

Тєлєжкіна О. О. Основні засади укладання тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: Теорія, практика, типологія. – К.: Інститут української мови, 2011. – С. 397 – 405.

Тєлєжкіна О. О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 32. – Х.: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – С. 256 – 261.

Тєлєжкіна О. О. Прецедентність мовно-естетичних символів національної культури в поетичному мовленні Дмитра Павличка // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць. –Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип. 6. – С. 678 – 684.

Тєлєжкіна О. О. Стислість форми і лаконічність змісту рубаї – ознака мовної майстерності Д. Павличка // Мова і культура: Наукове видання. Випуск 14. – Т. VІІІ (154). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 179 – 185.

Тєлєжкіна О. О. Трансформовані фразеологічні одиниці в поетичних творах Д. Павличка // Загальні проблеми фразеології: матеріали Міжнародної конференції (Горлівка, 20 жовтня 2011 р.); ред. кол.: С. П. Власевич (голов. ред.) [та ін.]. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – С. 110–112.

Тєлєжкіна О. О. Фразеологія поетичних творів Дмитра Павличка як складова фразеологічної системи української мови // Філологічні трактати. – 2011. – Т. 3. – №1. – С. 68–74.

Томарєва Н.О. Граматики Доната і Прісціана та їх дескрипція в українській та російській лінгвоісторіографії / Н.О. Томарєва // Вісник КНУ ім Шевченка Studia Linguistica. – К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет», 2011. – С. 120 – 124.

Фель, Е. Л. Новелла Ж. Дютура «Закон волков» как образец комического осмысления традиционного сюжета /Е. Л. Фель // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. – Харків, 2011. – Вип. 62. – С. 160 – 164.

Фель, Е. Л. Проблема гуманистических ценностей современной епохи в творчестве Жана Дютура // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Пространство литературы – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами». – Х., 2011.

Филиппенко Р. И. К вопросу о библиотеке музея изящных искусств и древностей Харьковского университета // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. Статі та тези: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14–15 квітня 2011 р., м. Харків: Вид-во НФаУ, 2011 р.

Філіппенко Р. І. До питання про вивчення церковного мистецтва України за матеріалами десятого Археологічного з’їзду // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х.: Майдан, 2011. – Вип. 41. – С. 183–187. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1783

2012

Малютіна О. К. Причини поразок Червоної Армії на першому етапі Великої Вітчизняної війни // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Актуальні проблеми історії України». ¬– Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – № 24. –C.82-92.

Малютіна О. К. Харківська кадетська газета «Утро» про «Люботинську республіку» в період Першої російської революції // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Х.: Колегіум, 2012. – Вип. 44. – С. 206-208. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua

Малютіна О. К. Харківська кадетська газета «Накануне»  про аграрно-селянське питання в І Державній думі // Вісник ХДАК: Збірник наукових праць. – Х.: ХДАК, 2012. – Вип. 35. – С.24-31.

Тєлєжкіна О. О. Амбівалентність колороніма «чорний» у поетичних творах Дмитра Павличка // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2012. – № 14. – С. 307 – 313.

Тєлєжкіна О. О. Варваризми як органічний компонент віршового тексту (на прикладі поетичного доробку Д. Павличка) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 26. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 322 – 325.

Тєлєжкіна О. О. Застаріла лексика як стилістичний засіб у поетичному мовленні Дмитра Павличка // Психолінгвістика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД» 2012. – Вип. 9. – С. 236–241.

Тєлєжкіна О. О. Конфесійна лексика в поетичному потрактуванні Дмитра Павличка // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). Ч. ІІ. – С. 93 – 98.

Тєлєжкіна О. О. Мовно-виражальні засоби відтворення мотиву болю за долю рідної землі у збірці Д. Павличка «Три строфи» // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХV. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 469 – 477.

Тєлєжкіна О. О. Мовно-художня інтерпретація антропонімів у віршах Дмитра Павличка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 65. – Х.: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – № 1014. – С. 44 – 49.

Тєлєжкіна О. О. Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 33. – Х.: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 110 – 117.

Тєлєжкіна О. О. Топопоетоніми в художньому просторі Дмитра Павличка // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 1. – С. 431 – 436.

Фель Е. Л. Гуманистические ценности в творчестве Ж. Дютура // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Пространство литературы – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами»: Сборник научных трудов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 174 – 180.

Фель Е. Л. Структурно-смысловая организация произведения Ж. Дютура «Друг, который желает вам добра» // Международный украинский научный конгресс исследователей зарубежной литературы и культуры «Мировая литература на перекрестке культур и цивилизаций»: Сборник научных трудов. – Симферополь: Крымский архив, 2012. – Вып. 6. Ч. 1. – С. 247 – 257.

Фель Е. Л., Михилев А. Д. Античные сюжеты и темы в интерпретации Жана Дютура // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Х.: Нове слово, 2012. – Вип. 1 (69). Ч. 1. – С. 124 – 132.

Фель О. Л. Поэтика комического в малых формах Ж. Дютура // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві». – Мелітополь, 2012. – С. 124 – 132.

Фель О. Л. Специфіка інтерпретації традиційних сюжетів у новелістиці Жана Дютура //Світова література на перехресті культур і цивілізацій: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Сімферополь: Кримський архів, 2012. – С. 288 – 296.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – историк византийского искусства // Дриновський збірник. – Т. 5. – Харків; Софія: Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2012. – С. 240–245.

Филиппенко Р. И. Харьковская школа истории искусства: А. И. Кирпичников // Общество. Среда. Наука. – Спб., 2012. – № 4 (25) 12. – С. 64–68.

2013

Волобуева, Е. А. Семантико-грамматические разновидности сложноподчиненных предложений с придаточным причины (на материале современной украинской художественной прозы) / Е. А. Волобуева // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Прага : Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2013. – С. 132 – 135.

Дорошина Л. Ф. К вопросу о лингвистическом статусе этновербальных стереотипов / Л. Ф. Дорошина // «В мире науки и искусства : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» : материалы XXV международной заочной научно-практической конференции. (08 июля 2013 г.) – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 46–54.

Лысенко, Н. А. Классификация символов – репрезентантов авторской поэтической модели мира / Н. А. Лысенко // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы ХХІV Международной научно-практической конференции. – Новосибирск : Сибак, 2013. – С. 25 –  30

Малютина О. К. Харьковские кадетские периодические издания периода Первой русской революции // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: материалы XIV международной заочной научно-практической конференции. (04 июня 2013 г.) – Москва: Изд-во «Международный центр науки и образования», 2013. –  54-62.

Малютіна О. К. Харківські кадетські видання періоду Першої російської революції про національне питання // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Актуальні проблеми історії України». ¬– Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 65. – C. 36-42.

Малютіна О. К. Харківські кадетські видання періоду Першої російської революції  про проблеми цензурного нагляду // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Х.: Колегіум, 2013. – Вип. 47. – С. 147-151.

Современный фразеологический словарь русского язика /Составитель О. А. Тележкина. – Х. : Ранок, 2013. – 720 с.

Тележкина О. А. Авторские неологизмы в поэтической речи Дмитрия Павлычко // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2013. – С. 245 – 249.

Тележкина О. А. Трансформированные фразеологизмы и авторские афоризмы в поэтических произведениях Дмитрия Павлычко // Филология и лингвистика : Проблемы и перспективы (ІІ) : материалы Международной научной конференции. – Челябинск : Два комсомольца, 2013. – С. 69 – 72.

Фель Е. Л. Формы и функции интертекстуальности в произведениях Жана Дютура // Міжнародна наукова конференція «Розвиток науки у вік інформаційних технологій». – К.: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 54 – 55.

Фель Е. Л., Михилев А. Д. Трактат Жана Дютура «Дела идут в ширпотребе» как сатира на совоеменную журналистику // Материалы Международной заочной научной конференции «Филология и лингвистика: проблемы и перспективы». – Челябинск, 2013. – С. 27 – 32.

Филиппенко Р. И. Егор Кузьмич Редин: жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие (к 150-летию со дня рождения) // korolenko.kharkov.com/virtual_vistavki/Redin/index2.html

2015

1. Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в сучасній українській мові / О. О. Тєлєжкіна. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. – 164 с.

2. Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми : навч. посіб. / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, О. О. Кушнір, О. О. Литвиненко, Н. В. Піддубна. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – 384 с.

3. Культура наукової мови : [навчальний посібник] / Н. О. Лисенко, Н. В. Піддубна, О. О. Тєлєжкіна. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2015. – 224 с.

4. Кальченко Т. Ю. Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка / дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова : захищена 03.04.15 : затв. 30.06.15. – Харків, 2015.

Савіна В. В. Специфіка зображення світу жінки в феміністських романах Доріс Лессінг // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Сер. Філологія. – №1127. – Вип.. 71. – 2014. – С. 196-199.

Савіна В. В. Символіка чисел у романі Доріс Лессінг «Шлюби між зонами три, чотири і п’ять» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Вип.. 14. – Одеса, 2015. – С.143-146.

Савіна В. В. Історія вивчення творчості Д. Лессінг // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Вип.. 15. – Одеса, 2015.

Фель Е. Л. Проблема жанровой дефиниции произведений малой формы Жана Дютура // Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної конференції «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки».– Київ, 2015. – С.86-90.

Филиппенко Р. І., Берестова А. А. К вопросу о формировании харьковской школы искусства: А. Н. Деревицкий // Современное общество и власть. Электронный научный журнал. – №2(4) 2015. – С. 13-20.

Берестова А. А. Типи прецедентних релігійних інтертекстем у романі Василя Базіва «Хрест» / Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Кн.. 1. – Ніжин, 2015. – С. 170-175. 

Филиппенко Р. И. К вопросу о формировании школы истории искусства Харьковского и Петербургского университетов: Е. К. Редин и Д. В. Айналов – друзья и коллеги // Общество. Среда. Развитие. – 2015. – №3(36). – С.63-68.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин и Музей изящных искусств и древностей Харьковского университета // Вопросы Музеологии. – 2014. – №2(10). – С.89-97.

Постолова І. В. (у співавторстві). Психолінгвістичні особливості граматичних маніпулятивів як засобів активізації емоційної пам’яті / Психолінгвістика в сучасному світі – 2015 : Тези Х Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015р.). – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2015. – С. 20-22.

Тимченко А. О. Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової «Степові озера» / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.. 56. – С. 355-357.

Тимченко А. О. Харків Володимира Свідзінського : краєзнавчий аспект / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015». – Харків, 2015. – С.53-57.

Тимченко А. О. Література сучасної Слобожанщини: художні особливості книги Олександри Ковальової «Осіння проща» / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015». – Харків, 2015.

Лисенко Н. О. Нотатки щодо деталізації терміна «архетипний символ» / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». – Острог, 2015. – С.163-165.

Лисенко Н. О. Застосування технології кейс-стаді при викладанні дисципліни «Культура наукової мови» студентам економічних спеціальностей / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики». –Х. : НФаУ, 2015. – С.209-210.

Пац Л. І. Етнокультурний компонент в українських паремійних одиницях / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015». – Харків, 2015. – С.286-289.

Світлична Є. І., Тєлєжкіна О. О. Гуманітарна складова у світлі сучасної освітньої парадигми / Тези Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН країни, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (21-22 травня 2015р.). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 566-567.

Лисенко Н. О. Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу / Матеріали Всеукраїнської наукової Конференції «Слово – Текст – Мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики». – Харків, 2015.

Томарева Н. О., Лисенко Н. О. Застосування елементів дистанційного навчання при викладанні дисципліни «Культура наукової мови» для студентів-фармацевтів / Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» (12-13 листопада 2015р.). – Запоріжжя, Київ.

Фель Е. Л. Проблема жанровой дефиниции произведений малой формы Жана Дютура // Збір. наук. праць за матеріалами Міжнародної конференції «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки». – Київ, 2015. – С.86-89.

Сальтевська Т. В. Формування фахової мовної компетенції у студентів, що навчаються за спеціальністю «економіка підприємства» / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (2 квітня 2015р.). – Харків : НФаУ.

2016

1. Лисенко Н.О. Застосування форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін студентам-іноземцям/ Н.О. Лисенко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. — С.283-285.
2.Лисенко Н. О. Комплекс мотиваційних заходів при дистанційному вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (14–15 квітня 2016 р.). — Х. : Вид-во НФаУ, 2016. — С. 169-174.
3.Світлична Є. І. Латинська термінологія російської фармакопеї другого видання / Є. І. Світлична // Scientific Journal Virtus Issue . – 4, December, 2015. – С. 38 – 42.
4.Світлична Є. І. «Arsenum seu Arsenicum» // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. – Полтава, 2016.
5.Постолова И. В., Томарева Н. А. Лексема «латынь» в языковом сознании студентов НФау (Национального фармацевтического университета) – ассоциативный эксперимент // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 178-182.
6.Постолова И. В., Томарева Н. А. Отражение лексемы «латынь» в языковом сознании студентов НФау (специальность «Фармация») // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм :[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14-15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 249-256.
7.Світлична Є. І., Берестова А. А. Кафедра українознавства та латинської мови НФаУ: 12 років роботи кафедри як опорної // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм :[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю]
(14-15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 295 -303.

1.Shulika V. V., Savina V. V. Role of the latin language in the modern world // Topical issues of new drags development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv: Publishing Office NUPh, 2016. – C. 356 – 358.
2.
Савіна В. В., Ashbi Irina. Використання інформаційних технологій в освіті // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 269 – 274.
3.
Базарова В. В. До питання про українство // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С.19 – 20.
4.
Кальченко Т. Ю. Веб-ресурси як інструмент підвищення інтерактивності у викладанні української мови у ВНЗ // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С.88 – 90.
5.
Пац Л. І. Міжпредметні звязки при викладанні української мови ( за професійним спрямуванням) // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 235 – 238.
6.LisenkoN., RakeevP. Violation of orfographic and lexical norm in the names of drugs, registrated in Ukraine //
Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 351.
7.
Лисенко Н.О. Значення комунікативного компоненту при дистанційному вивченні філологічних дисциплін // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», (27 травня 2016 року, м. Харків, Національна академія Національної гвардії України). — Х.: Вид-во Національної академії Національної гвардії України. — С. 43-44.
8.
Пац Л. І. Грецькі та латинські запозичення в поетичному доробку Ліни Костенко // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. –16 березня 2016 р.– Львів : друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 350 – 352.
9.Постолова И. В. Ассоциативний експеримент как метод исследования язикового сознания студентов // Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації : Тези Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2015 року, м. Кіровоград), Кіровоградський інститут Університету сучасних знань/Збірник наукових праць «Науковий вісник інноваційних технологій». – Кіровоград, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, №2(10) – 2015. – С. 62-63.
10.Томарєва Н. О. Ефективність використання технологій інтернет-форумів у дистанційному курсі з латинської мови // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 110-112.
11.Халіман О. В., Космеда Т. А. Формування професійних компетентностей майбутніх фармацевтів на заняттях з гуманітарних дисциплін / // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). — Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 139-140.
12.Тєлєжкіна О. О. Застосування методів технології розвитку критичного мислення у викладанні фахової української мови / О. О. Тєлєжкіна // Стратегіїміжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). — К. : КНЕУ, 2016. — С. 207 – 210. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/17600.
13.Бабак Г., Тєлєжкіна О. О. Комплексний навчальний словник: основні засади укладання / Г. Бабак, О. Тєлєжкіна // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 15 – 19.
14.Лелюк О. О. З досвіду використання мультимедійних засобів для активізації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.164 –166.
15.Фель О. Л. Сучасна соціальна парадигма та її застосування в освіті // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.352 – 355.

1. Тєлєжкіна О. Вербалізація образу матері у поетичних творах Василя Борового (за матеріалами збірки «Червоне сонце Каєркана») / О. Тєлєжкіна // KALBA IR KONTEKSTAI. Mokslodarbai. 2015 m. VI (2) tomas. Lietuvosedukologijos universitet as. Filologijos fakultetas. Vilnius: Lietuvosedukologijos universitet oleidykla, 2015. – P. 139 – 144
2.
Берестова А. А. Функційна інтерпретація прецедентних релігійних феноменів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої прози кінця ХХпочатку ХХІ століття) / А. А. Берестова // Philologu, IV(20), Issue: 85, 2016. — С. 7 – 11

1. Берестова А. А. Типологія прецедентних релігійних імен, репрезентованих у творах сучасних українських письменників /А. А. Берестова // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.– Харків, 2016. – Вип.41. – С. 3 -10

2. Світлична Є. І., Берестова А. А. Кафедра українознавства та латинської мови НФаУ: 12 років роботи кафедри як опорної / Є. І. Світлична, А. А. Берестова // Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2016. – С. 295 -303
3. Світлична Є. І. Arsenum seu Arsenicum / Є. І. Світлична // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. – м. Полтава, 2016.
4. Берестова А. А. Типологія інтертекстуальних зв’язків текстів сучасної української художньої літератури і прецедентних релігійних феноменів /А. А. Берестова // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми філології». – Хмельницький, 2016. – Вип.10. Т. 1 – С. 35 – 40
5. Берестова А. А. Функційна інтерпретація прецедентних релігійних феноменів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття /А. А. Берестова // Наука и образование. Новое измерение. Филология, IV(20): зборник научных трудов. – Будапешт, 2016. – Вип.85. – С. 7– 12
6. Світлична Є. І. Латинська термінологія російської фармакопеї другого видання / Є. І. Світлична // Virtus: Scientific Jornal / Editor-in-Chief M. A. Zhubra // December, 2015. – Р. 38 - 42.
7. Лисенко Н. О. Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу / Н. О. Лисенко // Вісник ХНУ. Серія «Філологія». – Х. : Вид-во ХНУ. — Вип 73. — 2015. — С. 129
8. Лисенко Н. О. Застосування форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін студентам-іноземцям/ Н. О. Лисенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. — С.283-285
9. Лисенко Н. О. Комплекс мотиваційних заходів при дистанційному вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (14–15 квітня 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ. – С. 169-174
10. Пац Л. І. Словесні семантичні опозиції в системі парадигматичних відношень / Л. І. Пац // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016
11. Постолова И. В., Томарева Н. А. Лексема «латынь» в языковом сознании студентов НФау (Национального фармацевтического университета) – ассоциативный експеримент / И. В. Постолова, Н. А. Томарева // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 178-182
12. Постолова И. В., Томарева Н. А. Отражение лексемы «латынь» в языковом сознании студентов НФау (специальность «Фармация») /И. В. Постолова, Н. А. Томарева // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14-15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 249-256
13. Тимченко А. О. Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової «Степові озера» / А. О. Тимченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»; збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 355–357
14. Тимченко А. О. Образ поета й мотив творчості у книзі Олександри Ковальової «Степові озера» / А. О. Тимченко // Філологічні науки: зб. наук. праць. – Полтава, 2015. – Вип. 20. – С. 39–42
15. Халіман О. Транспозиція імперативних форм як механізм породження оцінних значень (на матеріалі російської та української мов) / О. В. Халіман // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія: Філологічні науки. — 2015. — № 6 (307). — С. 137–142
16. Малютіна О. К. Харківська газета «Утро» про аграрне питання в ІІ Державній думі (1906-1907 рр.) / О. К. Малютіна // Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Х. : Колегіум, 2016. – Вип. 53. – С. 68-73
17. Тєлєжкіна О. О. «Справжня радість життя» в поезії Антоніни Тимченко: лінгвостилістичний вимір / О. О. Тєлєжкіна // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. – Х., 2016. – Випуск 43. – С. 217 – 222
18. Тєлєжкіна О. О. Фітоніми в поетичному мовленні Леоніда Талалая / О. О. Тєлєжкіна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Випуск 10. – Том 2. – С. 234 – 242
19. Малютіна О. К. Харьковская газета «Утро» о новом избирательном законе и выборах в ІІІ Государственную думу// Virtus: Scientific Jornal / Editor-in-Chief M. A. Zhubra. – October# 8. – P. 149-154.
20. Кальченко Т. Ю. Вербалізація елементів національної пам’яті в ураїнській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) / Т. Ю. Кальченко // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – №25. – Одеса : «Астропринт», 2016. – С.47-51.
21. Філіппенко Р. І. Штрихи до відтвореного портрета / Р. І. Філіппенко // Реабілітовані історією. – К. – Харків, 2014. – С. 148-155. (Друком вийшла в 2016 році.)

1. Shulika V. V., Savina V. V. Role of the latin language in the modern world // Topical issues of new drags development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv: Publishing Office NUPh, 2016. – C. 356 - 358.

2. Филиппенко Р. И., Берестова А. А. Музей изящных искусств и древностей Харьковского университета: Ф. И.Шмит // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2016. – С. 3
3.
Базарова В. В. До питання про українство // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С.19 – 20.
4. Кальченко Т. Ю. Веб-ресурси як інструмент підвищення інтерактивності у викладанні української мови у ВНЗ // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С.88 – 90.
5. Пац Л. І. Міжпредметні зв’язки при викладанні української мови ( за професійним спрямуванням) // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 235 – 238
6. Пац Л. І. Зміни параметрів мовленнєвої реалізації концепту чоловік // ХУ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 05.02.2016)// Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови. Тези доповідей ХУ наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С.146-147.
7. LisenkoN., RakeevP. Violation of orfographic and lexical norm in the names of drugs, registrated in Ukraine // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 351.
8. Лисенко Н.О. Значення комунікативного компоненту при дистанційному вивченні філологічних дисциплін // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», (27 травня 2016 року, м. Харків, Національна академія Національної гвардії України). — Х.: Вид-во Національної академії Національної гвардії України. — С. 43-44.
9. Постолова И. В. Ассоциативний експеримент как метод исследования язикового сознания студентов // Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації : Тези Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2015 року, м. Кіровоград), Кіровоградський інститут Університету сучасних знань/Збірник наукових праць «Науковий вісник інноваційних технологій». – Кіровоград, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, №2(10) – 2015. – С. 62-63.
10. Пац Л. І. Грецькі та латинські запозичення в поетичному доробку Ліни Костенко // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. –16 березня 2016 р.– Львів : друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 350 – 352.
11. Томарєва Н. О. Ефективність використання технологій інтернет-форумів у дистанційному курсі з латинської мови // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 110-112.
12. Халіман О. В., Космеда Т. А. Формування професійних компетентностей майбутніх фармацевтів на заняттях з гуманітарних дисциплін / // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). — Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 139-140.
15. Тєлєжкіна О. О. Застосування методів технології розвитку критичного мислення у викладанні фахової української мови / О. О. Тєлєжкіна // Стратегіїміжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). — К. : КНЕУ, 2016. — С. 207 – 210. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/17600.

16. Бабак Г., Тєлєжкіна О. О. Комплексний навчальний словник: основні засади укладання / Г. Бабак, О. Тєлєжкіна // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 15 – 19.
17. Лелюк О. О. З досвіду використання мультимедійних засобів для активізації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.164 –166.
18. Фель О. Л. Сучасна соціальна парадигма та її застосування в освіті // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.352 – 355.
19. Тимченко А. О., Багрянцева Г. Ю. Мотиви творчості харківського поета В. Тимченка (на матеріалі книги «Між учорашнім і завтрашнім») // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (Харків, НФаУ, 14–15 квітня 2016 р.). – С. 332 – 335.
20. Тимченко А. О., Сальтевська Т. В. Таксономія Б. Блума в дистанційному курсі «Українська мова для іноземних студентів (підготовчий факультет)» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (Харків, НФаУ, 14–15 квітня 2016 р.). – С. 335 – 339.
21. Малютіна О. К. Початок аптечної справи в Україні: Лубенська польова аптека // Матеріали всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасний освітніх парадигм»: зб. наук. пр. – Х., 2016. – С. 102-106.
22. Малютіна О. К. Харківська кадетська газета «Накануне» про українське питання: за матеріалами І. І. Кревецького «Не було, немає і бути не може» // Матеріали всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасний освітніх парадигм»: зб. наук. пр. – Х., 2016. – С. 192-194.
1. Пац Л. І. Опонування дисертації Уколової О. О. «Стилістико-синтаксична організація малої прози Миколи Вінграновського» (Захист 02.06.2016р. у спеціалізованій Вченій раді К64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).
2. Пац Л. І. Підготовлено рецензію на збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Україністика : нові імена в науці». –Бахмут : Вид-во ГІІМ, 2016. – 211 с.
3. Тєлєжкіна О. О. Підготовлено рецензію на навчально-методичні рекомендації: Долгая Е. А. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Русский язык» для студентов стран СНГ заочной (дистанционной) формы обучения (1 курс);
4. Тєлєжкіна О. О. Підготовлено рецензію на навчально-методичний посібник: Цыганенко В. В. Пособие по самостоятельной работе по дисциплине «Русский язык как неродной» для студентов стран СНГ стационарной формы обучения (1 курс);
5. Тєлєжкіна О. О. Підготовлено рецензію на навчально-методичні рекомендації: Крысенко Т. В. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Русский язык» для иностранных студентов (1 курс)
6. Філіппенко Р. І. Підготовлено відгук на дисертацію Вовк О. І. «В. Н. Каразін (1773- 1842) в історико-біографічних наративах» (захист 24.02.2016 р.)

2017

Малютіна О. К. Історія сучасного світу. Практикум : навчальний посібник / О. К. Малютіна, Р. І. Філіппенко. – Х. : НФаУ, 2017. – 93 с.

Светличная Е. И., Фель Е. А., Лелюк Е. А. Лексико-грамматический практикум по латинской фармацевтической терминологии: Учеб. Пособие для самост. раб. иностр. студ. І курса фармац. вузов и фак-тов. – Х. : Изд-во НФаУ, 2017. – 86 с.

Світлична Є. І. Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань : навч. посібн. для студентів медичних та фармацевтичних вузів. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 91 с. (у співавторстві)

Ye. I. Svetlichnaya,  Ye. I.  Leliuk, Ye. L. Fel Lexical and Grammatical Practice on Latin Pharmaceutical Terminology: Tutorial for individual work of the first-year foreign students of pharmaceutical universities and departamtnts.  –  Kh.: NPhU: Publishing House, 2017. – 78 p.

Лисенко Н. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти очної, заочної та заочної (дистанційної) форми навчання / Н. О. Лисенко, О. О. Тєлєжкіна, А. А. Берестова. – Харків : НФаУ, 2017. – 35 с.

Статті:

1.Світлична Є. І. Термінологічні питання сучасного рецепта // Зб. статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи». – Полтава: Вид-во «Астрая», 2017. – С. 219 – 226.

2.Світлична Є. І.. Використання ефірних олій в екстемпоральних прописах // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наук. праць, вип. 2. – Х. : Вид-во НФау, 2017. – С.168 –172. (У співавторстві з Половко Н. П., Кисельовою К. Є., Куцанян А. А.).

3.Постолова І. В., Томарєва Н. О. Деякі аспекти психолінгвістичних асоціацій у студентів-фармацевтів (англ. мовою) // Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016 – Вип. 20 (2). – С. 89 – 98.

Тези доповідей:

 1. Katrych I.V., Maliutina O. K. Prince Yarema Vyshnevetsky : historic insight / I. V. Katrych O.K. Maliutina // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference Of Young Scientists And Students (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. –: Publishing Office, 2017. – P. 362.
 2. Литвиненко О. О. До особливостей викладання української мови в технічних ВНЗ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 жовтня 2017 р). – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 98 – 100.
 3. Пац Л. І. Проблеми навчання української мови як іноземної // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 128 – 131.
 4. Постолова І. В. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 226 – 229.
 5. Томарєва Н. О. Впровадження інтерактивних технологій при вивченні латинської мови студентами спеціальності «Фармація» // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 13-16.

РОБОТИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА СНТ 2016-2017 рік

1. Кубрак М. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення у професійному мовленні» // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських препаратів». – Харків : НФаУ, 2016.
2. Катрич І., Малютіна О. Початок аптечної справи в Україні: Лубенська польова аптека // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С.102-106
3. Євтушенко Т. Молодіжний сленг // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці». – Бахмут : Вид-во ГІІМ, 2016. – С. 67- 70.
4. Катрич І. The Lubny field pharmacy – the first pharmacy on the Left-Bank Ukraine // Торісal issues of new drugs development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and students (April 21, 2016) On 2 vol. Vol.2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P.330.
5.
Белікова А. Г., Ханіна Н. В. Проблеми латинської рецептурної термінології // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016.
6.
Ракеєв П. В. Порушення орфографічних норм та явище паронімії в назвах лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016.
7.
Шуліка В. В. Роль латинської мови в сучасному світі // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016.
8.
Шпичак А. О. Етимологія назв педагогічних професій у латинській мові // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016.
9.
Кубрак М. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення у професійному мовленні // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці» / Бахмут : Вид-во ГГІМ, 2016. – С. 104- 105.
10.
Євтушенко Т. Молодіжний сленг Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці» / Бахмут : Вид-во ГГІМ, 2016. – С. 67- 70.

 

 

Автореферати кандидатських дисертацій

Тєлєжкіна, О. О.Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 – “Українська мова” / О. О. Тєлєжкіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.Філіппенко Р.І. – Режим доступу:

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1769

Лисенко, Н.О. Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки : автореф. дис. на здоб.наук. ступеня канд. філолог. наук за спец. 10.02.01 – українська мова / Н. О. Лисенко. – Х., 2003. – 15 с. Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1778

Філіппенко, Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863-1908 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 07.00.06 – “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Р. І. Філіппенко. – К., 2004. – 20 с. – Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1789

Постолова, І. В. Романи Генріха Бьолля про війну : структура і концептосфера : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 – “Література зарубіжних країн” / І. В. Постолова. – Сімферополь, 2008. – 20 с. Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1768 

Тимченко, А. О. Мотивна структура поезії Володимира Свідзінського : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 – “Українська література” / А. О. Тимченко. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 20 с.- Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1777

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24