Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

інформація для студентів спеціальностей

«Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів».

Теми практичних занять

з/п Назва теми Денна форма
1 Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лек-сика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія. 2
2 Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. Переклад фахового тексту. 4
3 Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Доку-мент та його функції. Критерії класифікації документів. Текст доку-мента. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. Редагування. 4
4 Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілку-вання. Особливості мови професії фармацевта. Службові запи-ки. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Переклад документа. 4
5 Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. Редагування фахого тексту. 4
6 Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушен-ня фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Переклад документа. 4
7 Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу. Переклад фахового тексту. Контроль змістового модуля 1. 4
8 Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості ви-користання граматичних форм іменників у професійному спілкува-нні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи. Редагування документа. 4
9 Звертання в офіційно-діловому стилі. Особливості використання гра-матичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особли-вості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. Переклад фахового тексту 4
10 Особливості використання дієслівних форм у професійному спілку-ванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. Редагування документа. 2
11 Особливості використання граматичних форм числівників у про-фесійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Наказ. Редагування фахового тексту. 4
12 Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синоні-мія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкува-нні. Редагування фахового тексту. Розпорядження. Контроль змісто-вого модуля 2. 4
13 Модульна робота. 2
Усього годин 46

Самостійна робота

з/п

Назва теми Денна форма
1 Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія. 4
2 Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія слов-ників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. 2
3 Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. 2
4 Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна і Пояснювальна записки. 2
5 Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. 4
6 Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. 4
7 Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відміню-вання прізвищ. Витяг із протоколу. Контроль змістового модуля 2. 4
8 Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості викорис-тання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закін-чення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи.  4
9 Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливо-сті використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. 2
10 Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. 6
11 Особливості використання граматичних форм числівників у професій-ному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження. 4
12 Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Наказ. Контроль змістового модуля 2. 6
Усього годин 44

Інформація для студентів спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Економіка підприємства», «Меаркетинг»

Теми практичних занять

 

з/п

Назва теми Денна форма
1 Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лек-сика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія. 2
2 Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. Переклад фахового тексту. 2
3 Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Доку-мент та його функції. Критерії класифікації документів. Текст доку-мента. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. Редагування. 2
4 Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілку-вання. Особливості мови професії фармацевта. Службові запи-ки. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Переклад документа. 4
5 Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. Редагування фахого тексту. 4
6 Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушен-ня фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Переклад документа. 2
7 Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу. Переклад фахового тексту. Контроль змістового модуля 1. 4
8 Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості ви-користання граматичних форм іменників у професійному спілкува-нні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи. Редагування документа. 4
9 Звертання в офіційно-діловому стилі. Особливості використання гра-матичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особли-вості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. Переклад фахового тексту 4
10 Особливості використання дієслівних форм у професійному спілку-ванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. Редагування документа. 2
11 Особливості використання граматичних форм числівників у про-фесійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Наказ. Редагування фахового тексту. 2
12 Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синоні-мія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкува-нні. Редагування фахового тексту. Розпорядження. Контроль змісто-вого модуля 2. 4
13 Модульна робота. 2
Усього годин 36

Самостійна робота

з/п

Назва теми Денна форма
1 Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія.  
2 Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія слов-ників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. 4
3 Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. 4
4 Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна і Пояснювальна записки. 2
5 Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. 4
6 Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. 6
7 Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відміню-вання прізвищ. Витяг із протоколу. Контроль змістового модуля 2. 4
8 Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості викорис-тання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закін-чення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи.  2
9 Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливо-сті використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. 6
10 Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. 6
11 Особливості використання граматичних форм числівників у професій-ному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження. 6
12 Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Наказ. Контроль змістового модуля 2. 6
Усього годин 54

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І., Берестова А.А., Тєлєжкіна О.О. Фахова мова фармацевта. – Х. : Тім Пабліш Груп. – 2012. – 260 с.
 2. Світлична Є.І., Берестова А.А., Прийомко А.Є., Бронникова О.Ю. Українське ділове мовлення. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті стор., 2002. – 320 с.
 3. Берестова А. А. ,  Тєлєжкіна О. О. Зошит-практикум з української мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів – Х. : Вид-во НфаУ, 2016. – 87 с.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17