Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Програма дисципліни "Історія та культура України (Історія України)". Спеціальність "Економіка підприємства"

Програма дисципліни "Історія та культура України (Історія України)". Спеціальність "Фармація"

Питання_до_ПМК.pdf

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

Приклад_білета ПМК_з_еталоном.pdf

Критерії_оцінювання роботи студента.pdf

Рекомендована література

Основна

 1. Історія України : навчальний посібник / Р. І. Філіппенко, Н. М. Савченко, С. М. Куделко, О. К. Малютіна / За ред. С. М. Смоленського. – К.: Алерта, 2013.
 2. История Украины: Учебное пособие / Н. Н. Савченко, Р. И. Филиппенко, С. М. Куделко, О. К. Малютина / под ред. С. Н. Смоленского. – Х.: Тимченко, 2010.
 3. Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Савченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.
 4. Савченко Н. М. Практикум з історії України. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Савченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004.
 5. План-конспект лекцій з історії України: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Н. М. Савченко, О. К. Малютина, Р. І. Філіппенко. – Х., НФаУ, 2014.

Допоміжна

 1. Бойко О. Д. Історія України: Навч. посібник / О. Д. Бойко. – К., 2008.
 2. Глобалізація [Текст]: навч. посіб. / М. Вотс, В. Босхардт, Д.Хамелс та ін.; пер. з англ.: В. Алексашин; адапт.: Н.Ш. Гражевська. – К.: Амадей, 2007.
 3. Історія України: Підручник для студентів вищих навчальних закл. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2003.
 4. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник докум. і матер./ За заг. Ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – К – Чернівці, 2008.
 5. Калініченко В. В. Історія України: Підручник. Част. ІІІ: 1917–2003 / В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. – Х., 2004.
 6. Коріненко П. С. Історія українського селянства: навч.-метод. посіб. / П. С. Коріненко – Тернопіль, 2014.
 7. Лазарович А.З. Історія України. Навч. посібник. – К., 2011.
 8. Левандовський В. М. Історія України. Практикум / В. М. Левандовський, Т. Б. Романів; за ред. В. А. Качкана. – Івано-Франківськ, 2012.

Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет

 1. Дистанційний ресурс НФаУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmel.kharkiv.edu/
 2. Сайт кафедри українознавства та латинської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrlat.nuph.edu.ua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21