Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

інформація для студенів стаціонару всіх спеціальностей

Теми лекцій

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
 
1 Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (XII – пер. пол. ХІV ст.ст.). 3
2 Україна під владою Литви і Польщі. Виникнення козацтва. 3
3 Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Руїна. 3
4 Українські землі наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.ст. 3
5 Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст.ст. 2
6 Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). 2
7 УРСР в умовах нової економічної політики. Утвердження тоталітарного ладу (1921–1938 рр.). Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). 2
8 УРСР у 50-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. 2
9 Україна в умовах незалежності. 2
Усього годин 22

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
 
1 Київська Русь та її місце в історичній долі Українського народу. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (XII – пер. пол. ХІV ст.ст.). 2
2 Виникнення козацтва. Визвольна війна українського народу. Українські землі в другій половині ХVІІ ст. 2
3 Революція і громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.). 2
4 УРСР у 50-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. 2
5 Україна в умовах незалежності. 2
6 Модульна робота 2
Усього годин 12

Самостійна робота 

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
 
1 Утворення Київської Русі. Теорія походження Давньоруської держави. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій та соціальна структура населення. 3
2 Українські землі в складі Великого Литовського князівства. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.). 3
3 Ліквідація польського режиму і формування української козацької держави в період Визвольної війни. 4
4 Україна в часи Північної війни. І. Мазепа. Обмеження автономії України. 4
5 Соціально-політичні рухи в Україні у ХІХ ст. Зародження національного руху. 4
6 Утворення та діяльність Центральної Ради. Гетьманщина. Директорія. Громадянська війна. Перемога Радянської влади в Україні. 4
7 Радянська Україна у 20-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. 4
8 Розпад СРСР та проголошення державної незалежності України. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні на сучасному етапі. 4
9 Підготовка до підсумкового контролю 4
Усього годин 34

Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1. Історія України
Тема 1. Джерела вивчення та історіографія історії України.
Тема 2. Походження слов’ян: проблема прабатьківщини. Східні слов’яни в VI–IX ст.ст.
Тема 3. Утворення Київської Русі. Теорія походження Давньоруської держави.
Тема 4. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій та соціальна структура населення.
Тема 5. Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства та його значення.
Тема 6. Культура Київської Русі IX–XII ст.ст.
Тема 7. Причини роздробленості Київської Русі та її наслідки.
Тема 8. Руські землі в період феодальної роздробленості. Князівства південно-західної Русі.
Тема 9. Галицько-Волинське князівство, його роль і значення в історії українського народу.
Тема 10. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Південно-західні землі під ярмом Золотої Орди.
Тема 11. Українські землі в складі Великого Литовського князівства.
Тема 12. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.).
Тема 13. Виникнення козацтва.
Тема 14. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
Тема 15. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
Тема 16. Українська культура в др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст.ст.
Тема 17. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. (Хмельниччина).
Тема 18. Ліквідація польського режиму і формування української козацької держави в період Визвольної війни.
Тема 19. Зовнішня політика Української козацької держави часів Визвольної війни. Переяславська угода та «Березневі статті», їх значення та оцінка в історіографії.
Тема 20. Історичний портрет гетьмана Б. Хмельницького. Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні після закінчення Визвольної війни.
Тема 21. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський. Ю. Хмельницький.
Тема 22. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна: причини, сутність, наслідки.
Тема 23. Українська козацька держава (Гетьманщина) у другій половині XVIІ – на початку XVIIІ ст.ст.
Тема 24. Україна в часи Північної війни. І. Мазепа.
Тема 25. Обмеження автономії України. Діяльність І Малоросійської колегії.
Тема 26. Мазепинці. Конституція П. Орлика.
Тема 27. Тимчасове відновлення Гетьманщини в середині XVIIІ ст. Гетьман К. Розумовський.
Тема 28. Діяльність ІІ Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини. Остаточна втрата Україною автономії.
Тема 29. Становище Правобережної України у складі Польської держави в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
Тема 30. Народні рухи на Правобережжі та Закарпатті в XVIIІ ст. Гайдамаки та опришки. Коліївщина.
Тема 31. Поділи Польщі. Приєднання Правобережної України до українських земель у складі Російської імперії.
Тема 32. Визволення та заселення Північного Причорномор’я.
Тема 33. Слобідська Україна в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
Тема 34. Розвиток культури в Україні в др. пол. XVIІ–XVIIІ ст.ст.
Тема 35. Політичне становище українських земель у складі Російської імперії в пер. пол. ХІХ ст.
Тема 36. Соціально-політичні рухи в Україні в першій половині ХІХ ст. Зародження національного руху.
Тема 37. Культурне життя в Україні у ХІХ ст.
Тема 38. Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки.
Тема 39. Промисловий переворот та особливості економічного розвитку України в др. пол. ХІХ ст.
Тема 40. Національний та суспільно-політичні рухи в Україні в другій половині ХІХ ст.
Тема 41. Утворення та діяльність українських та загальноросійських політичних партій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
Тема 42. Назрівання революційної кризи на початку ХХ ст. Посилення визвольного руху.
Тема 43. Російська революція 1905–1907 рр. та її вплив на активізацію національно-визвольного руху в Україні. Розвиток революційних подій в Україні.
Тема 44. Політична реакція в Україні після поразки революції 1905–1907 рр. Посилення національного гноблення.
Тема 45. Столипінська аграрна реформа в Україні. Масове переселення українських селян на схід.
Тема 46. Україна в роки Першої світової війни.
Тема 47. Лютнева буржуазно-демократична революція в Петрограді та розвиток політичних подій в Україні.
Тема 48. Утворення Центральної Ради та її діяльність у березні-жовтні 1917 р.
Тема 49. Жовтневе збройне повстання в Петрограді та реакція на нього Центральної Ради. ІІІ та IV Універсали Центральної Ради.
Тема 50. Політичне становище в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. Брестський мир та його наслідки.
Тема 51. Проголошення радянської влади в Україні. Боротьба між Центральною Радою та більшовицькими Радами за владу в Україні.
Тема 52. Україна в умовах німецької окупації. Гетьманщина, її внутрішня та зовнішня політика.
Тема 53. Режим Директорії. Відновлення Української Народної Республіки.
Тема 54. Західна Україна в 1918–1919 рр. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки та її об’єднання з УНР.
Тема 55. Радянський режим в Україні під час громадянської війни.
Тема 56. Причини поразки, наслідки та основні уроки української національної революції.
Тема 57. Політика «воєнного комунізму», її сутність та наслідки.
Тема 58. Політичне становище України на початку 20-х рр. Утворення СРСР.
Тема 59. Політика «українізації» 20–30-х рр. ХХ ст.: її сутність та наслідки.
Тема 60. Українське національне відродження 20-х рр. ХХ ст.
Тема 61. Соціально-економічне становище України на початку 20-х рр. Нова економічна політика (НЕП) та її здійснення в Україні.
Тема 62. Особливості індустріалізації народного господарства в Україні та її основні наслідки.
Тема 63. Здійснення масової колективізації в Україні та її основні наслідки.
Тема 64. Голод в Україні 1932–1933 рр.: причини та наслідки.
Тема 65. Причини становлення та характерні риси тоталітарного режиму в СРСР.
Тема 66. Політичні процеси і репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст.
Тема 67. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в міжвоєнний період.
Тема 68. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.
Тема 69. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР: позитивні та негативні наслідки.
Тема 70. Початок Другої світової війни. Возз’єднання українських земель у 1939–1940 рр.
Тема 71. Причини, початок, характер Великої Вітчизняної війни. Військові дії на території України. Причини поразки радянських військ у 1941–1942 рр.
Тема 72. Україна під гнітом гітлерівської Німеччини. Всенародна боротьба з окупантами.
Тема 73. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини.
Тема 74. Включення УРСР у світову політику після Другої світової війни.
Тема 75. Труднощі післявоєнної відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр.
Тема 76. Завершення об’єднання українських земель у складі Радянської України.
Тема 77. Хрущовська «відлига» та її наслідки для України. Критика культу особи Сталіна і початок реабілітації жертв сталінських репресій.
Тема 78. Соціально-економічні реформи др. пол. 50-х – пер. пол. 60-х рр. в СРСР, їх сутність і наслідки для України.
Тема 79. Духовне життя і розвиток культури в Україні у 50-х – 60-х рр. ХХ ст.
Тема 80. Дисидентський рух в Україні.
Тема 81. Соціально-економічний розвиток України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
Тема 82. Соціально-політичне життя України в 70-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.
Тема 83. Перебудова в СРСР, її сутність і наслідки для України.
Тема 84. Політична боротьба в Україні в другій половині 80-х рр. Декларація про державний суверенітет та її значення.
Тема 85. Розпад СРСР та проголошення державної незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.
Тема 86. Економіка сучасної України: проблеми і перспективи.
Тема 87. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні на сучасному етапі.
Тема 88. Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі, її інтеграція в Європейські структури.

Рекомендована література

Основна

 1. Історія України : навчальний посібник / Р. І. Філіппенко, Н. М. Савченко, С. М. Куделко, О. К. Малютіна / За ред. С. М. Смоленського. – К.: Алерта, 2013.
 2. История Украины: Учебное пособие / Н. Н. Савченко, Р. И. Филиппенко, С. М. Куделко, О. К. Малютина / под ред. С. Н. Смоленского. – Х.: Тимченко, 2010.
 3. Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Савченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.
 4. Савченко Н. М. Практикум з історії України. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Савченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004.
 5. План-конспект лекцій з історії України: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Н. М. Савченко, О. К. Малютина, Р. І. Філіппенко. – Х., НФаУ, 2014.

Допоміжна

 1. Бойко О. Д. Історія України: Навч. посібник / О. Д. Бойко. – К., 2008.
 2. Глобалізація [Текст]: навч. посіб. / М. Вотс, В. Босхардт, Д.Хамелс та ін.; пер. з англ.: В. Алексашин; адапт.: Н.Ш. Гражевська. – К.: Амадей, 2007.
 3. Історія України: Підручник для студентів вищих навчальних закл. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2003.
 4. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник докум. і матер./ За заг. Ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – К – Чернівці, 2008.
 5. Калініченко В. В. Історія України: Підручник. Част. ІІІ: 1917–2003 / В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. – Х., 2004.
 6. Коріненко П. С. Історія українського селянства: навч.-метод. посіб. / П. С. Коріненко – Тернопіль, 2014.
 7. Лазарович А.З. Історія України. Навч. посібник. – К., 2011.
 8. Левандовський В. М. Історія України. Практикум / В. М. Левандовський, Т. Б. Романів; за ред. В. А. Качкана. – Івано-Франківськ, 2012.

Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет

 1. Дистанційний ресурс НФаУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmel.kharkiv.edu/
 2. Сайт кафедри українознавства та латинської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrlat.nuph.edu.ua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17